Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 4.6.2021 | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 4.6.2021

Posledná aktualizácia11.6.2021 09:45

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_43.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol VV SFZ na základe návrhu prezidenta SFZ (v súlade s čl. 44, ods. 6, stanov SFZ) o uskutočnení konferencie SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam. Hlasovanie konferencie SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam sa uskutoční od 25. júna 2021, 00:01 hod., do 29. júna 2021, 23:59 hod.

Na svojom zasadnutí dňa 19. mája 2021 VV SFZ prerokoval nasledovný návrh programu konferencie SFZ, ktorý generálny sekretár SFZ predkladá jej delegátom na schválenie.

1. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

2. Správa kontrolóra SFZ za rok 2020

3. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2020

4. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s. r. o. za obdobie roka 2020

5. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2020

6. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2020

7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr do 10. júna 2021, 23:59 hod., v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (v rozsahu meno, priezvisko, registračné číslo člena SFZ v ISSF a e-mailový kontakt).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – finančná pokuta podľa čl. 9/1c DP:

U825: Jozef Novota (1165904 / FC ViOn Z. Moravce–Vráble / Fortuna liga / AT), vylúčený za HNS – kopnutie fľaše s vodou na hraciu plochu, podľa čl. 48/1b DP. DS – finančná pokuta 100 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U826: Edmund Addo (FK Senica, Fortuna liga), od 29.5.2021.

U827: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U818 a za nedostatočnú US (umožnenie vstupu neoprávnenej osoby do šatne rozhodcov, s následným použitím hrubých urážok a vulgárnych výrazov voči rozhodcom) po skončení 1. barážového stretnutia o účasť vo Fortuna lige MFK Dukla B. Bystrica – FK Senica, podľa čl. 57/1c, ukladá DS – finančnú pokutu 1000 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U828: Martin Peško (1047464). Opätovne vyzýva menovaného na doplnenie podania zo dňa 19.5.2021 o dôkazy podporujúce tvrdené skutočnosti, do 8.6.2021.

U829: Michal Hamuľak (1198700). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U573 (súťažný ročník 2018/2019), podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2022.

U830: Opätovne oznamuje, že o DS – pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie, uložených v prípade účastníkov súťaží mládeže a súťaží žien, dorasteniek a žiačok na republikovej úrovni, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o ukončení všetkých súťaží mládeže a súťaží žien, dorasteniek a žiačok, riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2020/2021, sa rozhodne po ukončení súťažného ročníka 2020/2021.

U831: Opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Fortuna liga: 250 eur

II. liga: 150 eur

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U832: Richard Marík (MŠK MAYERSON Nové Zámky, VARTA Futsal liga), vylúčený za HNS – hra rukou, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 29.5.2021.

U833: Daniel Dojčinovič (TNF Prievidza, VARTA Futsal liga), vylúčený za HNS – podrazenie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 30.5.2021.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U834: Dominik Mokrý (TNF Prievidza, VARTA Futsal liga), od 30.5.2021.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 10.6.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Oznamuje, že termín podania prihlášok do II. ligy mužov KDL stanovila na 20.6.2021 do 23:59 hod. Akceptované budú prihlášky družstiev umiestnených v súťaž. ročníku 2020/2021 na 2. až 12.mieste. Podmienečne zaradené budú družstvá klubov FC Košice, KFC Komárno a FK Dubnica, ktorým vyplýva povinnosť uložená POLK. Ostatné družstvá budú zaraďované po skončení III. líg jednotlivých RFZ.

Žrebovacie čísla: 1. Banská Bystrica, 2. Skalica, 3. Podbrezová, 4. Košice, 5. Šamorín, 6. Púchov, 7. Komárno, 8. Petržalka, 9. Trebišov, 10. Dubnica, 11. Žilina B.

Všetky FK sú povinné prihlásiť sa aj do Slovnaft Cupu 2021/2022 (okrem Žiliny B).

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že termín podania prihlášok do všetkých súťaží riadených ŠTK SFZ je do 20.6.2021, do 23:59 hod. (Slovnaft Cup, U19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, prípravky).

ŠTK ženský futbal:

Oznamuje, že termín podania prihlášok do všetkých súťaží žien je do 20.6.2021, do 23:59 hod. (I. a II. liga žien, WU19/15, Slovenský pohár).

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Elite Youth A, v termíne 1.8.2021 30.6.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 11.6.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Nominácia na prípravné medzištátne stretnutie U19 (MOL Academy Dunajská Streda):

6.6. o 11:00 Slovensko – Česko (Valent, Košecký, Zemko).

Nominácia na prípravné stretnutie (NTC Poprad):

8.6. o 18:00 Slovensko WU19 – Poprad U15 (Dzivjak, D. Bobko, Maliňák).

Nominácia prípravné medzištátne stretnutie U15 (MŠK Púchov):

9.6. o 17:00 Slovensko – Česko (Papuča, Hrenák, Poruban).

Nominácia na prípravné medzištátne stretnutie WU19 (NTC Poprad):

11.6. o 13:00 Slovensko – Poľsko (Sučka, Mihalík, Poracký).

Oznamuje termín licenčného seminára R (licencia P): 26.6. (aj fyzické previerky), 28.6. a 3.7.2021 (bez ubytovania) v Banskej Bystrici.

Oznamuje termín letných fyzických previerok a doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (vrátane žien FIFA a projektu Šanca): 17. 18.7.2021 v Novom Smokovci (bez ubytovania) a Tatranskej Lomnici (FP).

Ospravedlnenia: Roszbeck 9. – 19.6., 26. – 27.6. a 4. – 11.7., Galo 21. – 25.6., Očenáš od 31.5., do prihlásenia, Mosor 7. – 8.8.

Úsek PR:

Oznamuje termín licenčného seminára PR (licencia P): 26.6., 28.6. a 3.7.2021 (bez ubytovania) v Banskej Bystrici.

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára PR: 16.7.2021 v Novom Smokovci.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zasadnutie KD sa bude konať 2.7.2021 v penzióne Tri duby Golf resort, Badín 692. Pozvánka s programom bude zaslaná emailovou poštou.

Oznamuje, že letný seminár delegátov SFZ sa bude konať 3.7.2021 v penzióne Tri duby Golf resort, Badín 692. Pozvánka s programom bude účastníkom zaslaná emailovou poštou.

Oznamuje, že licenčné semináre (prezenčné časti) pre odbornú prípravu, resp. opakovanú odbornú prípravu Delegátov zväzu licencia A, sa budú konať 24.7.2021 v Košiciach (VsFZ, Alejová 2, 042 96 Košice) a 31.7.2021 v Nitre (Hotel Agroinštitút, Akademická 4, 949 01 Nitra). Výška platby za seminár je 50 eur.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať na emailovej adrese člena KD Jaroslava Švarca jsvarc238@gmail.com, zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 20.6.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je potrebné uskutočniť platbu na číslo účtu SK69 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno prihláseného účastníka.

Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov. Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Ďalšie pokyny, ako aj študijné materiály k seminárom, budú prihláseným účastníkom zaslané emailovou poštou. Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú,  s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

MATRIKA

Zaevidované zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu: Lukáš Fabiš (MFK Ružomberok), Matúš Capko (MŠK Žilina), Peter Čögley (FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble).

Zaevidovaná zmluva o príprave talentovaného športovca: Ján Ferleťák (FK DAC 1904 Dunajská Streda).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa