logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 18.6.2021

Posledná aktualizácia18.6.2021 09:24

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_45.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol VV SFZ na základe návrhu prezidenta SFZ ( v súlade s čl. 44, ods. 6, stanov SFZ ) o uskutočnení konferencie SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam. Hlasovanie konferencie SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam sa uskutoční od 25. júna 2021, 00:01 hod., do 29. júna 2021, 23:59 hod.

Na svojom zasadnutí dňa 19. mája 2021 VV SFZ prerokoval nasledovný návrh programu konferencie SFZ, ktorý generálny sekretár SFZ predkladá jej delegátom na schválenie.

1. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

2. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. dorasteneckej ligy na súťažný ročník 2021/22

3. Správa kontrolóra SFZ za rok 2020

4. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2020

5. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s. r. o. za obdobie roka 2020

6. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2020

7. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2020

8. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U839: Na základe rozhodnutia VV SFZ zo dňa 19.5.2021, s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie (ďalej len DS) – pozastavenia výkonu športu a pozastavenia výkonu funkcie, uložené v súťažnom ročníku 2020/2021, v prípade hráčov a členov realizačných tímov mládežníckych súťaží a súťaží ženského futbalu na republikovej úrovni, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o predčasnom ukončení všetkých súťaží mládeže a ženského futbalu, riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2020/2021, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané.

U840: Opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Fortuna liga: 250 eur

II. liga: 150 eur

FUTSAL:

U841: Pinerola Futsal 1994 Academy (FEJ U17 SF). Na základe podnetu Športovo-technického úseku SF, uverejneného v časti 2. ÚS SF č. 27/2020-2021 dňa 11. júna 2021 a písomného stanoviska klubu, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu člena SFZ (nenastúpenie družstva na dve stretnutia Futsal Cup U17, konaného v Košiciach dňa 4.6.2021), podľa čl. 64/1a DP a čl. 81/1b SP SF ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 59, čl. 64/5, čl. 39/1, 2 a čl. 12/6 DP.

U842: Opätovne oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2020/2021 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2021/2022. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:  
VARTA Futsal liga: 50 €

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24.6.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ ( okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP ) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ ( čl. 84, ods. 1 DP ).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Oznamuje, že termín podania prihlášok do II. ligy mužov KDL stanovila na 20.6.2021 do 23:59 hod. Akceptované budú prihlášky družstiev umiestnených v súťažnom ročníku 2020/2021 na 2. až 12.mieste. Podmienečne zaradené budú družstvá klubov FC Košice, KFC Komárno a FK Dubnica, ktorým vyplýva povinnosť uložená POLK. Ostatné družstvá budú zaraďované po skončení III. líg jednotlivých RFZ. Povinnosť prihlásiť sa do 20.6.2021 neplatí pre družstvá klubov z RFZ, ktoré budú zaradené až po úspešnom absolvovaní skráteného licenčného konania.

Žrebovacie čísla: 1. Banská Bystrica, 2. Skalica, 3. Podbrezová, 4. Košice, 5. Šamorín, 6. Púchov, 7. Komárno, 8. Petržalka, 9. Trebišov, 10. Dubnica, 11. Žilina B.

Všetky FK sú povinné prihlásiť sa aj do Slovnaft Cupu 2021/2022.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že termín podania prihlášok do všetkých súťaží riadených ŠTK SFZ je do 20.6.2021, do 23:59 hod. ( Slovnaft Cup, U19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, prípravky ). Začiatok súťaží je naplánovaný na 31.7.2021 ( dorast U19,17,16 ) a na 21.8.2021 ( žiaci U15,14,13,12 ).

ŠTK ženský futbal:

Oznamuje, že termín podania prihlášok do všetkých súťaží žien je do 20.6.2021, do 23:59 hod. ( I. a II. liga žien, WU19/15, Slovenský pohár ). Začiatok I. ligy žien je naplánovaný na 31.7.2021, WU19/15 na 14.8.2021.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín licenčného seminára R (licencia P): 26.6. (aj fyzické previerky R), 28.6. a 3.7.2021 (bez ubytovania) v Banskej Bystrici (hotel Dixon).

Pozvaní frekventanti licenčného seminára rozhodcov:

Mária Krčová, Richard Šafárik, Peter Štepanovský, Štefan Tramita, Marek Uram, Tadeáš Vaňo, Lukáš Trnka, Martin Hörik, Róbert Šandrik, Ákos Juhos, Juraj Soboňa, Tomáš Batiz, Matúš Dobrík, Dávid Hrobárik, Tomáš Plavecký, Ján Šága, Oliver Šuba, Denis Havira, Miloš Jasečko, Ján Hamadej, Marek Cisko.

Oznamuje termín letných fyzických previerok a doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (vrátane žien FIFA a projektu Šanca): 17. 18.7.2021 v Novom  Smokovci (bez ubytovania) a Tatranskej Lomnici (FP).

Ospravedlnenia: Haring 26.6., Košecký 3. – 11.7., Jankovič 2. – 14.7., Vitko 1. – 2.7., Benedik 1. – 12.7.

Úsek PR:

Oznamuje termín licenčného seminára PR (licencia P): 26.6., 28.6. a 3.7.2021 (bez ubytovania) v Banskej Bystrici (hotel Dixon).

Pozvaní frekventanti licenčného seminára pozorovateľov rozhodcov:

Tomáš Mókoš, Petra Pavlíková, Michal Perašín, Martin Vician, Ladislav Gábor, Peter Kováč, Oto Nedveď, Michal Sluk, Štefan Pastorek, Gabriel Ádám, Miroslav Benko, Pavol Chmura, Anton Perát, Július Straka.

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 16.7.2021 v Novom Smokovci (bez ubytovania).

KOMISIA DELEGÁTOV

Zasadnutie KD sa bude konať 2.7.2021 v penzióne Tri duby Golf resort, Badín 692. Pozvánka s programom bude zaslaná emailovou poštou.

Letný seminár delegátov SFZ sa bude konať 3.7.2021 v penzióne Tri duby Golf resort, Badín 692. Pozvánka s programom bude účastníkom zaslaná emailovou poštou.

Licenčné semináre ( prezenčné časti ) pre odbornú prípravu, resp. opakovanú odbornú prípravu Delegátov zväzu licencia A sa budú konať 24.7.2021 v Košiciach ( VsFZ, Alejová 2, 042 96 Košice ) a 31.7.2021 v Nitre ( Hotel Agroinštitút, Akademická 4, 949 01 Nitra ). Výška platby za seminár je 50 eur.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať na emailovej adrese člena KD Jaroslava Švarca jsvarc238@gmail.com, zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 20.6.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky, je potrebné uskutočniť platbu na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno prihláseného účastníka.

Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov. Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie ). Ďalšie pokyny, ako aj študijné materiály k seminárom, budú prihláseným účastníkom zaslané emailovou poštou. Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

MATRIKA

Zaevidované zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu: 

Richard Nagy (MŠK Žilina), Patrik Blahút (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa), Michal Kukučka, Ramon Rodrigues Da Silva (obaja AS Trenčín), Ivan Straka (FK Železiarne Podbrezová).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa