logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 25.6.2021

Posledná aktualizácia25.6.2021 09:18

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2020-21_US_46.pdf

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že začiatok nového súťažného ročníka II. ligy mužov je stanovený na 24.7.2021.

Žrebovacie čísla: 1. B. Bystrica, 2. Skalica, 3. Podbrezová, 4. Košice, 5. Šamorín, 6. Púchov, 7. Komárno, 8. Petržalka, 9. Trebišov, 10. Dubnica, 11. Žilina B.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že začiatok súťaží je naplánovaný nasledovne: dorast ( U19,17,16 ) – 31.7.2021, žiaci ( U15, 14, 13, 12) – 21.8.2021.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín letných fyzických previerok a doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (vrátane žien FIFA a projektu Šanca): 17. – 18.7.2021 v Novom Smokovci (bez ubytovania) a Tatranskej Lomnici (FP).

Ospravedlnenia: Špivák 2. – 11.7., Budáč 2. – 16.7., Marhefka 11. – 12.8., Poruban 5. – 11.7.

Úsek PR oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 16.7.2021 v Novom Smokovci (bez ubytovania).

KOMISIA DELEGÁTOV

Zasadnutie KD sa bude konať 2.7.2021 v penzióne Tri duby Golf resort, Badín 692. Pozvánka s programom bola zaslaná emailovou poštou.

Letný seminár delegátov SFZ sa bude konať 3.7.2021 v penzióne Tri duby Golf resort, Badín 692. Pozvánka s programom bola účastníkom zaslaná emailovou poštou.

Licenčné semináre ( prezenčné časti ) pre odbornú prípravu, resp. opakovanú odbornú prípravu Delegátov zväzu licencia A sa budú konať 24.7.2021 v Košiciach ( VsFZ, Alejová 2, 042 96 Košice ) a 31.7.2021 v Nitre ( Hotel Agroinštitút, Akademická 4, 949 01 Nitra ). Výška platby za seminár je 50 eur.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať na emailovej adrese člena KD Jaroslava Švarca jsvarc238@gmail.com, zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 28.6.2021 ( pre seminár v Košiciach ) a do 4.7.2021 ( pre seminár v Nitre ). Súčasne so zaslaním prihlášky, je potrebné uskutočniť platbu na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno prihláseného účastníka.

Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov. Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ( vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie ). Ďalšie pokyny, ako aj študijné materiály k seminárom, budú prihláseným účastníkom zaslané emailovou poštou. Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú,  s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa