logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 50, zo dňa 30. 6. 2023

Posledná aktualizácia30.6.2023 08:25

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_50.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Disciplinárne konania:

U1720: Andrej Kmeť (TJ Tatran Oravské Veselé, III. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1684) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 100 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U1721: Jakub Verčimák (MFK Vranov n. Topľou, III. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1689) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 100 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U1722: Partizán Bardejov BŠK (III. liga). Berie na vedomie splnenie povinnosti, uloženej klubu U1668 v právnej veci navrhovateľa TJ Magura Zborov proti odporcovi Partizán Bardejov BŠK a konanie zastavuje, podľa čl. 78/4d DP. Zároveň ruší ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze prestupov, uložené U1668.

U1723: Futbalový klub Humenné (2. liga). Žiada klub o písomné stanovisko k stavu plnenia povinnosti, uloženej v zmysle ochranného opatrenia U1083, v spojení s U1288, a to v lehote do 4.7.2023.

II. Oznamy DK SFZ:

Opätovne oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9. a 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 3., 5. a 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty pre futbal sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga: 300 eur

2. liga: 200 eur

III. liga: 100 eur

Dorast a žiaci: 30 eur

Finančné pokuty pre futsal sú stanovené nasledovne:

NIKÉ Futsal Extraliga: 50 eur

FEJ: 20 eur

Opätovne upozorňuje širokú futbalovú verejnosť, že dňom 1. júla 2023 nadobudne účinnosť novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá je dostupná na webovom sídle SFZ, v sekcii Legislatíva (Predpisy SFZ).

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 6.7.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
 • Upozorňuje všetky kluby, ktorým končí certifikácia štadióna, aby požiadali KŠI SFZ o opätovné vykonanie certifikácie. Žiadosť je dostupná na webovom sídle SFZ na linku: https://futbalsfz.sk/komisia-pre-stadiony-a-ihriska-ksi/
 • Pracovné stretnutie klubov 2. ligy, pred začiatkom súťažného ročníka 2023/2024 sa bude konať 3.7.2023 v B. Bystrici, v sídle SsFZ. Pozvánka s programom bola zaslaná emailom.

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že pracovné stretnutia klubov III. ligy, pred začiatkom súťažného ročníka 2023/2024, sa budú konať 11. a 12.7.2023 v B. Bystrici. Pozvánka s programom bola zaslaná emailom.

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti  sa  podávajú po  splnení  požiadaviek  rozsahu  „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od  1.1.2022  TÚ SFZ – oddelenie  vzdelávania  trénerov  zrušilo  vydávanie  trénerských licencií v plastovej forme.  Všetky  potrebné  údaje  na  pôsobenie  v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa vydávajú na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie SFZ Goalkeeper C licencie, v termíne 15.7.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 2.7.2023.
 • Rekvalifikácia trénerov SFZ GK licencie na UEFA GKB licenciu bude organizovaná v termíne júl október 2023. Prihlásiť sa na rekvalifikáciu je možné do 2.7.2023.
 • Školenie UEFA C licencie 2023 Zvolen / Žiar n. Hronom, v termíne 23.8. 3.10.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.7.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Do 31.7.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2022. Po vzhliadnutí je možné uznať 5 hodín kontinuálneho vzdelávania (za každý deň konferencie samostatne) trénerom UEFA B / A / EYA / PRO licencie.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára a fyzických previerok R/AR SFZ, Šance žien FIFA: 8. – 9.7.2023 v B. Bystrici (zmena v účasti frekventantov: 8.7. za účasti R/AR I. a II. sk., 9.7. za účasti R/AR III. sk., projektu ŠANCA a žien FIFA). Program a pozvánky boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia:

Henček 10. – 16.7. a 22. – 29.7., Fodor 17. – 25.7. a 29.8., Kardelis 12. – 19.7., 28. – 29.7. a 28. – 31.8., Zemko 16. – 28.7. a 19. – 20.8., Capík 15.7. a 29.7., Haring 13. – 17.7. a 14. – 18.8., Pohanka 9.7., Poruban 10. – 21.7., Cabaj 13. – 14.7., Pati Nagy 14. – 19.7.

Úsek PR:

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 7.7.2023 v B. Bystrici. Program a pozvánky boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Sedlák 8. – 15.7.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Kubačka 14. – 28.7.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:
 • Oznamuje, že predsezónny seminár R a D SF sa uskutoční 26.8.2023 od 9:00 hod. v Žiline. Žiada R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.
 • Potencionálni noví rozhodcovia futsalu sa môžu prihlásiť na emailovej adrese rozhodcovia@futsalslovakia.sk.
 • Žiada R a D SF o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2023/2024:
 • Uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získať vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
 • Platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

SEKRETARIÁT

Úradná  správa  SFZ  č. 50 je posledná v súťažnom ročníku 2022/2023.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa