logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 6.8.2021

Posledná aktualizácia6.8.2021 08:52

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_06.pdf

KONTROLÓR SFZ

Vyhlasuje voľby členov volebnej komisie SFZ, v zmysle článku 55, ods. 6, písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie. Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57, ods. 3, 4 a 6 stanov SFZ. Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42, ods. 3, písm. d) stanov SFZ do výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie dňa 17. septembra 2021 v Poprade.    

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať: 

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;   

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;   

c) kontaktné údaje kandidáta;    

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas  kandidáta so  spracovaním  jeho osobných údajov  (meno  a priezvisko, adresa  trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo  audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 11. septembra 2021 o 23:59 hod.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na SFZ elektronickou formou na e-mailovú adresu stefan.valko@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy Voľby 17.09.2021“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U45: Matej Šimun (MŠK Žilina, I. LMD U17), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – podrazenie súpera, čím bola zmarená jasná gólová príležitosť, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 1.8.2021.

U46: Filip Hadzima (FK Dubnica n. Váhom, II. LSD U19), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 1.8.2021.

U47: Timotej Spišák (MŠK FOMAT Martin, II. LSD U19), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – držanie súpera rukou v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 1.8.2021.

U48: Vojtech Fukas (MŠK Námestovo, II. LSD U19), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – držanie súpera rukami za dres v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 1.8. 2021.

U49: Michaela Hozáková (AS Trenčín, I. liga ženy), vylúčená za narušenie riadneho priebehu hry – podrazenie v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 1.8.2021.

U50: Adriano Harcek (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LMD U17), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – vulgárne okríknutie súpera, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 1.8.2021.

U51: Lukáš Pekár (FK Junior Kanianka, Slovnaft cup), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera neprimeranou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 1.8.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy ZsFZ Sever, podľa čl. 37/10 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U52: Milan Michal Sučák (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, II. LSD U19), od 1.8.2021.

U53: Adam Findra (TJ Jednota Málinec, Slovnaft cup), od 5.8.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft cupu.

U54: Adrián Omasta (TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, Slovnaft cup), od 4.8.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí TIPOS III. ligy SsFZ Stred.

U55: Samuel Lavrinčík (AS Trenčín, Fortuna liga). Na základe písomného stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 2. kola FL ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U56: Martin Gamboš (1289964 / FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble / Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za surovú hru (kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti kolena so zranením, čím ohrozil zdravie a bezpečnosť súpera) počas stretnutia 2. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MŠK Žilina, ukladá podľa čl. 46/1 DP DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 46/2b DP, od 2.8.2021.  

U57: Lukáš Janči (OŠK Baník Stráňavy, Slovnaft cup). Na základe podnetu delegáta zväzu prostredníctvom podania v ISSF, písomného stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 1. kola Slovnaft cupu OŠK Baník Stráňavy – MFK Dolný Kubín zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.  

U58: Marek Bobček (1289313 / MFK Dolný Kubín / Slovnaft cup). Na základe podnetu delegáta zväzu prostredníctvom podania v ISSF, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za telesné napadnutie – udretie hlavou do hlavy (tváre) súpera v prerušenej hre nadmernou silou, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 5.8.2021.   

U59: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 2. kola FL ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U60: MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U37 a za HNS divákov D (vulgárne pokriky) počas stretnutia 1. kola FL MFK Tatran Liptovský Mikuláš – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/2a ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.   

U61: FC Petržalka (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (vbehnutie diváka na hraciu plochu) a nedostatočnú US (umožnenie vstupu diváka na hraciu plochu) počas stretnutia 2. kola II. ligy FC Petržalka – FK Dubnica n. Váhom, podľa čl. 57/1c a čl. 58/2d DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U62: TJ Iskra Holíč (Slovnaft Cup). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie predkola Slovnaft  cupu TJ Iskra Holíč – TJ Nafta Gbely, ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 64/1a, 4 DP.   

U63: Martin Mikovič (1196802 / FC Spartak Trnava / Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U815 a žiadosť zamieta.

U64: Miroslav Sarvaš (1197391 / TJ Sklotatran Poltár / Slovnaft Cup). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U25 a žiadosť zamieta.  

U65: Berie na vedomie podnet Únie futbalových profesionálov doručený e-mailom dňa 3.8.2021 a pokračuje v šetrení veci.  

U66: FK Poprad. Berie na vedomie doplnenie podaní k U39, U40 a U41 a odstupuje veci na doriešenie DK VsFZ, podľa čl. 71/5e DP.

U67: FK Senica. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, sp. zn. KS/2/2021 v právnej veci navrhovateľa AM-PRO Players Agency, s.r.o., v zastúpení Monika Hubocká proti odporcovi FK Senica, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.6.2021 a vykonateľnosť dňa 28.6.2021. Začína disciplinárne konanie, podľa 71/1, 3g DP, pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu mužov, podľa čl. 43/6 DP a súčasne ukladá klubu povinnosť v lehote do 2 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky.

U68: 1. FC TATRAN. Berie na vedomie doplnenie podania k U43 a odstupuje vec na doriešenie DK VsFZ, podľa čl. 71/5e DP.

U69: Opätovne oznamuje všetkým riadiacim zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 8. júna 2021 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobudla účinnosť od 1. júla 2021. Konsolidované znenie Disciplinárneho poriadku SFZ je prístupné na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 12.8.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Schvaľuje:

3. kolo: Dubnica – Trebišov v obrátenom poradí, t. z. Trebišov – Dubnica 7.8. o 17:00 v Trebišove a v 18. kole v Dubnici.

3. kolo: B. Bystrica – Podbrezová v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Žiari n. Hronom.

4. kolo: Komárno – Slovan 21, v pôvodnom termíne, ale o 14:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Žiada všetky FK, aby pri žiadosti o zmenu termínu uvádzali, ak sa zápas bude hrať po západe slnka, že stretnutie sa bude hrať pri umelom osvetlení. Je potrebné predložiť aj doklad o meraní intenzity osvetlenia.

Hracími dňami sú sobota a nedeľa, resp. deň stanovený termínovou listinou. Zmena termínu pod 21 dní pred odohratím stretnutia musí byť schválená súperom cez ISSF (nie emailom). V pracovné dni si treba termín stretnutia dohodnúť čo najneskôr, z dôvodu nedostatku rozhodcov v doobedňajších hodinách. Poplatok za preloženie stretnutia hradí žiadajúci FK.

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 2. kolo: ŠK Blava – Šamorín 18.8. o 17:00.

U19:

3. kolo: Poprad – Petržalka 14.8. o 13:00;

5. kolo: Nitra – Podbrezová 27.8. o 11:00.

U17/16:

3. kolo: Petržalka – Poprad 14.8. o 13:00 / 15:15;

5. kolo: Michalovce – Senica 18.8. o 11:00 / 13:15.

U19/17:

1. FC Tatran Prešov odohrá svoje domáce stretnutia na ihrisku Ličartovce.

3. kolo: Skalica – Šamorín, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku MFK Skalicahlavná HP, Myjava – Karlova Ves, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Turá Lúka.

U15/14:

1. kolo: Trenčín – Púchov, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Opatová;

3. kolo: Michalovce – Trebišov 8.9. o 15:00 / 17:00 na ihrisku Močarany;

4. kolo: Zvolen – Lučenec 10.9. o 10:00 / 12:00;

10. kolo: Poprad – Trebišov 4.11. o 13:00 / 15:00;

11. kolo: Lučenec – Pohronie 14.11. o 10:00 / 12:00 na UT.

U13/12:

3. kolo: Inter – Trenčín 1.9. o 10:00 / 11:30;

8. kolo: Michalovce – Humenné 14.10. o 13:00 / 14:30 na UT.

Kontumuje stretnutia 1. kola Slovnaft cupu Čierne – Bobrov a Trenčianske Stankovce – Crystal Lednické Rovne – obe 0:3, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/b (nenastúpenie na stretnutie 1. kola Slovnaft cupu).

Odstupuje na DK SFZ OŠK Čierne (SsFZ) a OŠK Trenčianske Stankovce (ZsFZ), za spôsobenie neodohrania stretnutia 1. kola Slovnaft cupu.

ŠTK ženský futbal:

Slovenský pohár ženy:

15.9. o 16:00: Michalovce – Poprad, FC Košice – B. Bystrica, Ružomberok – Žilina, Z. Moravce – Trnava, Beluša – Petržalka, ŠK 2011 – Slovan BA, Topoľčany – Trenčín, N. Zámky – Myjava.

I. liga, 6. kolo: Ružomberok – Trnava 5.9. o 15:00.

II. liga, skupina A:

1. kolo: NŠK – Prievidza 29.8. o 11:00;

4. kolo: D. Lužná – Topoľčany, v pôvodnom termíne 19.9., ale o 11:00;

5. kolo: Topoľčany – ŠK 2011 25.9. o 15:30 na ihrisku Práznovce;

7. kolo: Topoľčany – Z. Moravce v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Práznovce;

9. kolo: Topoľčany – D. Lužná 24.10. o 15:30.

II. liga, skupina B:

1. kolo: Beluša – Prešov 29.8. o 11:00;

2. kolo: Martin – Beluša 4.9. o 15:00 na UT;

4. a 11. kolo: Michalovce – P. Bystrica sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 4. kolo 24.9. o 15:00 na ihrisku P. Bystrica a 11.kolo 6.11. o 13:00 na ihrisku Lastomír.

6. kolo: Michalovce – Prešov 25.8. o 17:00.

WU19/ WU15:

1. kolo: Bardejov – Podbrezová, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Bardejovská Nová Ves, Prešov – Poprad, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Tatran Prešov – plocha C;  

2. kolo: Martin – Prievidza 28.8. o 9:00 / 11:00 na UT;

3. kolo: Bardejov – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Bardejovská Nová Ves, Michalovce – Podbrezová 4.9. o 11:00 / 13:00, Topoľčany – Trenčín 4.9. o 11:00 / 13:00 na ihrisku Uhrovec;

4. kolo: Prešov – Bardejov 15.9. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Tatran Prešov – plocha C, Martin – P. Bystrica 12.9. o 9:00 / 11:00 na UT;

5. kolo: Michalovce – Ružomberok 18.9. o 11:00 / 13:00, Topoľčany – Martin 19.9. o 12:00 / 14:00 na ihrisku Bánovce n. Bebravou;

6. kolo: Bardejov – FC Košice 25.9. o 11:00 / 13:00 na ihrisku Bardejovská Nová Ves; Prešov – Michalovce, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Tatran Prešov – plocha C;

7. kolo: Michalovce – Bardejov 2.10. o 11:00 / 13:00 na ihrisku Lastomír;

9. kolo: Prešov – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Tatran Prešov – plocha C.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že náhradné / opravné fyzické previerky rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ a RFZ sa uskutočnia 23.8.2021 od 17:00 hod. v B. Bystrici (Štiavničky, UT).

Pozvaní: Batiz, Borsányi, Burger, Ferenc, Hamadej, Hrmo, Janček, Jurenka, Krčová, Perát, Plavecký, Soboňa, T. Somoláni, Šafárik, Šandrik, Šága, Šuba, Tománek, Tramita, Trnka, Uram a Železňák. Ospravedlnený: A. Somoláni. Rozpis behov bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Pati Nagy 31.7. – 1.8. (oprava termínu ospravedlnenia), Herdel 21. – 22.8., Ďurčo 13. – 15.8., 19. – 22.8. a 16. – 19.9., Bláha 14. – 22.8., Mano 21. – 22.8., Mosor 8.8. (zrušenie ospravedlnenia), 16. – 20.8. a 23. – 27.8., Jankovič 13.8. a 23. – 27.8., Valent 16. – 20.8. (zrušenie ospravedlnenia), 23. – 27.8., Capík 22.8., Súkeníková 24. – 26.8., Ralbovský 16. – 20.8., Haring 26.8.

Úsek PR ospravedlnenia: Šipoš 27. – 29.8., Migaľová 23. – 26.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Dňa 24.7.2021 v Košiciach organizovala licenčný seminár pre delegátov zväzu licencie "A" a licencie "P". Licenciu "A" s platnosťou štyri roky (do roku 2025) získali:

Ádám Gabriel, Alexa Dávid, Andrejko Dušan, Bančanský Pavol, Barnišin Anton, Barvirčák Ladislav, Bednár Peter, Benko Miroslav, Bochnovič Marcel, Budáč Peter, Cimprich Peter, Čekan Matúš, Čonka Martin, Danyi Arnold, Drenko Ferdinand, Dub Ján, Dzido Pavol, Fedor Milan, Fekiač Ján, Ferenc Jozef, Gnip Ladislav, Groško Anton, Guballa Jaroslav, Hegeduš Tomáš, Holub Ján, Hreško Jozef, Hreus Jozef, Chmura Pavol, Illéš Ján, Juhás Peter, Kakaščík Jozef, Kalanin Vladimír, Knut Miroslav, Kočiščin Ján, Koščák Miroslav, Koščo Andrej, Koščo Peter, Kotrady Juraj, Kovaľ Marián, Krajčík Jozef, Kubánka Jaroslav, Kunzo Vladimír, Kuspan Vlastimil, Leško Štefan, Lisák Vladimír (MI), Lisák Vladimír (VsFZ), Lučanský Juraj, Maco Zoran, Maliňák Milan, Mano Ján, Matej Ján, Michna Ján, Miklóš Tibor, Mikulec Marián, Miľo Štefan, Mišenčík Albín, Mriglot Peter, Palinský Oto, Perát Anton, Piro Martin, Piruch Milan, Popík Ladislav, Pribula Jozef, Repaský Peter, Repovský Jozef, Roka Ján, Sabo Milan, Sadiv Ján, Sedlák Dušan, Sendek Jozef, Solecký Ján, Straka Július, Stretavský Anton, Šimko Ján (MI), Šimko Ján (TV), Špivák Martin, Tomeček František, Tornay Jozef, Tóth Jozef, Vasilenko Vladimír, Verbovský Igor, Vojtko Ladislav, Voroňák Miroslav, Weiss Erik, Žulevič Radovan.

Licenciu "P" s platnosťou štyri roky (do roku 2025) získal: Onofrej Ján.

Dňa 31.7.2021 v Nitre organizovala licenčný seminár pre delegátov zväzu licencie "A". Licenciu "A" s platnosťou štyri roky (do roku 2025) získali:

Birmon Štefan, Čaga Miroslav, Hegedüš Róbert, Hronec Pavel, Chovanec Miroslav, Ježík Martin, Jurišta Ľubomír, Klovanič Martin, Lacko Ján, Marušin Mikuláš, Meszáros Peter, Santa Tibor, Szöllösy Peter, Tomčány Stanislav, Tornyai Martin, Turba Ladislav, Vnuk Vladimír.

Ospravedlnenie: Medovič 22. – 29.8.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

Oznamuje, že na svojom zasadnutí dňa 28.7.2021:

- schválil model súťažného ročníka 1. SLF na 10 účastníkov, pod podmienkou prihlásenia klubov a splnenia všetkých náležitostí;

- schválil rozpis súťaže 1. SLF a termínovník;

- schválil začiatok súťažného ročníka 2021/2022 na 10.9.2021;

- schválil vyžrebovanie súťaže na 17.8.2021, ktoré bude vysielané naživo;

- určil ako hlavných vykonávateľov exekutívy všetkých súťaží p. Vladimíra Ambrozeka (vladsson@gmail.com) a Ladislava Angyala (ladislavangyal@gmail.com);

- určil za koordinátorov mládežníckych súťaží p. Miroslava Kunscha a Dušana Štaffena a súťaže žien p. Mareka Hrabčáka a Romana Sedlárika;

- schválil predbežný termínovník reprezentačných výberov do 31.12.2021.

Športovo-technický úsek SF:

- oznamuje, že rozhodnutím VV SF sa administrátorom a správcom súťaži stal Ladislav Angyal (MT: 0950 802 971). V prípade akýchkoľvek nejasností je možné ho  kontaktovať na uvedenom telefonickom čísle;

- prihlášky do nového súťažného ročníka 2021/2022 sa podávajú prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – prihláška do súťaže). Termín uzavretia prihlášok je 9.8.2021 do 23:59 hod. Termín na zaplatenie štartovného je 16.8.2021 do 23:59 hod. V prípade nepodania prihlášky, alebo nezaplatenia štartovného v stanovenom termíne, je klub považovaný za neprihlásený do súťaže na sezónu 2021/2022;

- štartovné treba uhradiť na účet SF SK80 1100 0000 0026 2576 2389, prihláseným klubom bude vystavená a zaslaná faktúra;

- prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá
dospelých aj mládeže;

- predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022 v 1. SLF je 10. septembra 2021.

Na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych orgánov SFZ pristúpili v ISSF k úpravám, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov. Nejde o hráčov, ale trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod nájdete tu: 

https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických otázok: ladislavangyal@gmail.com   

Komisia rozhodcov a delegátov SF:  

Oznamuje, že seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční 27. 28.8.2021 od 17:00 hod. v Hoteli Galileo, Hlinská 25, Žilina. Pozvánka a podrobný program bude zaslaný emailom. Úspešne absolvovanie seminára je podmienka pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov pre sezónu 2021/2022.

Matrika SF:

Prestupy: 

Reg. číslo           Meno                              Východzí klub                 Cieľový klub

1288115            Martin Péchy               MIBA B. Bystrica             Podpor Pohyb   Košice

1288397            Dávid Trojan                FK Ekoprim Prešov         Podpor Pohyb   Košice

1141127            António Hernández   Grizzly Slovakia Košice  Podpor Pohyb   Košice