logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 13.8.2021

Posledná aktualizácia13.8.2021 09:10

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_07.pdf

KONTROLÓR SFZ

Vyhlasuje voľby členov volebnej komisie SFZ, v zmysle článku 55, ods. 6, písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie. Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57, ods. 3, 4 a 6 stanov SFZ. Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42, ods. 3, písm. d) stanov SFZ do výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie dňa 17. septembra 2021 v Poprade.    

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať: 

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;   

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;   

c) kontaktné údaje kandidáta;    

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas  kandidáta so  spracovaním  jeho osobných údajov  (meno  a priezvisko, adresa  trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo  audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 11. septembra 2021 o 23:59 hod.    

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na SFZ elektronickou formou na e-mailovú adresu stefan.valko@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy Voľby 17.09.2021“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U70: Matej Barnáš (FC Pivovar Šariš Veľký Šariš, Slovnaft cup), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie gólovej príležitosti kopnutím súpera nadmernou silou v pokutovom území, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 12.8.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy VsFZ Sever.

U71: Dániel Makkai (Futbalový klub II. Rákóczi Ferenc Borša, Slovnaft cup), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – vrazenie do súpera pred PÚ, čím bola zmarená jasná gólová príležitosť, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 12.8.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí JAKO V. ligy Zemplínska VsFZ.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U72: Tomáš Egert (FK Senica, Fortuna liga), od 7.8.2021.

U73: Dominik Špiriak (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga), od 9.8. 2021.

U74: Norbert Brodziansky (MŠK Námestovo, II. liga), od 8.8.2021.

U75: Marek Bobček (1289313 / MFK Dolný Kubín / Slovnaft cup). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U58 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

U76: OŠK Čierne (Slovnaft cup). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 1. kola Slovnaft cupu ŠK Čierne – ŠK Olympia Bobrov, ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 64/1a, 4 DP.

U77: OŠK Trenčianske Stankovce (Slovnaft cup). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 1. kola Slovnaft cupu OŠK Trenčianske Stankovce – ŠK LR CRYSTAL, ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 64/1a, 4 DP.

U78: FK Dubnica nad Váhom. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov sp. zn. KS/5/2021 v právnej veci navrhovateľa Tomáš Digaňa, v zastúpení Advokátska kancelária Legal proti odporcovi FK Dubnica nad Váhom, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.6.2021 a vykonateľnosť dňa 14.6.2021. Začína disciplinárne konanie, podľa 71/1, 3g DP pre porušenie finančnej disciplíny, podľa čl. 54/1 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu mužov, podľa čl. 43/6 DP a súčasne ukladá klubu povinnosť v lehote do 2 týždňov od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky.

U79: ŠKF Sereď (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za porušenie čl. 27/ma, mc Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2021/2022 (pôsobenie HU a členov US usporiadateľov v nepredpísanej reflexnej veste) v stretnutí 3. kola FL ŠKF Sereď – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP. Zároveň ukladá klubu povinnosť odstrániť zistené nedostatky do najbližšieho domáceho stretnutia.

U80: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (umiestnenie techniky v blízkosti hracej plochy a nesprávne vyznačenie hracej plochy a technickej zóny) v stretnutí 3. kola FL FC Spartak Trnava – MFK Tatran L. Mikuláš, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP. Zároveň ukladá klubu povinnosť odstrániť zistené nedostatky do najbližšieho domáceho stretnutia.

U81: Peter Lukášek (1414411). Podľa čl. 73/4 DP spája disciplinárne konanie vedené pod U835 a U4 na spoločné konanie.

U82: Martin Peško (1047464). Na základe podnetu Únie futbalových profesionálov doručeného e-mailom dňa 3.8.2021, začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/3d DP vo veci poškodenia dobrého mena futbalu, podľa čl. 65 DP.

U83: Martin Peško (1047464). Na základe U81 a U82 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 26.8.2021 o 15:30 hod. v sídle SFZ.

U84: Opätovne oznamuje všetkým riadiacim zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 8. júna 2021 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobudla účinnosť od 1. júla 2021. Konsolidované znenie Disciplinárneho poriadku SFZ je prístupné na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19.8.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga, schvaľuje:

4. kolo: Dubnica – Námestovo, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku AS Trenčín (UT);

7. kolo: Rohožník – Petržalka zmenu termínu a odohrať stretnutie v obrátenom poradí, t. j. 18.8. o 17:00 v Petržalke, 22. kolo v Rohožníku.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Upozorňuje:

● Všetky mládežnícke FK (U19, U17, U16, U15, U14, U13, U12), že v období od 1.5. do 30.9. musia súťažné stretnutia odohrať len na ihriskách s prírodnou trávou, s výnimkou družstiev MŠK Žilina, AS Trenčín a FC Petržalka. V prípade nepriaznivého počasia a nespôsobilosti HP, je domáci klub povinný oznámiť zmenu HP na UT, minimálne 48 hod. pred stretnutím, prostredníctvom ISSF riadiacemu orgánu a hosťujúcemu klubu. Zároveň je povinný zaslať na email: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk fotografie, prípadne videozáznam o nespôsobilosti HP. Zmena nadobudne platnosť schválením riadiaceho orgánu. V termíne kratšej ako 48 hod. pred stretnutím, rozhodne o spôsobilosti HP len rozhodca stretnutia (SP, čl. 54/3).

● Na povinnosť súťažiach I. a II. LSD U19, I. LMD U17, I. liga a semifinále SlP žien, že usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušovaného videozáznamu (príp. filmového záznamu), s trvalým údajom plynúceho času, vykonaného z pozície (úrovne) stredovej čiary minimálne jednou kamerou. Záznam z každého súťažného stretnutia vkladá usporiadajúci FK povinne do 24 hod. po ukončení stretnutia na úložisko SFZ na archivovanie, kde ho majú k svojej činnosti k dispozícii odborné komisie (DK, KR a pod.) i orgány SFZ. V prípade, že si domáci FK túto povinnosť nesplní, môže mu byť na podnet riadiaceho orgánu súťaže uložená finančná pokuta, ktorá mu bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry (RS, čl. 27/e).

Žiada všetky FK, aby pri žiadosti o zmenu termínu uvádzali, ak sa zápas bude hrať po západe slnka, že stretnutie sa bude hrať pri umelom osvetlení. Je potrebné predložiť aj doklad o meraní intenzity osvetlenia.

Hracími dňami sú sobota a nedeľa, resp. deň stanovený termínovou listinou. Zmena termínu pod 21 dní pred odohratím stretnutia musí byť schválená súperom cez ISSF (nie emailom). V pracovné dni si treba termín stretnutia dohodnúť čo najneskôr, z dôvodu nedostatku rozhodcov v doobedňajších hodinách. Poplatok za preloženie stretnutia hradí žiadajúci FK.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1): 

Slovnaft cup, 2. kolo: Veľké Lovce – D. Streda 18.8. o 17:00.

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 2. kolo:

Tovarníky – Zlaté Moravce, Martin – Pohronie, Jesenské – B. Bystrica 24.8. o 17:00, Lipany – Bardejov 1.9. o 16:30.

U19:

6. kolo: Trenčín – Nitra 18.8. o 11:00;

8. kolo: Petržalka – Senica 19.9. o 11:00;

13. kolo: Petržalka – Slovan 28.10. o 11:00.

U17/16:

3. kolo: Podbrezová – Trnava, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Brezno;

8. kolo: D. Streda – Ružomberok 21.9. o 15:00 / 17:15;

13. kolo: Slovan – Petržalka 28.10. o 11:00 / 13:15.

U19/17, 5. kolo: Humenné – Kysucké Nové Mesto 28.8. o 11:00 / 13:30.

U15/14:

1. kolo: Nitra – Levice 20.8. o 14:30 / 16:30;

2. kolo: Zvolen – Námestovo 29.8. o 14:00 / 16:00;

4. kolo: Petržalka – D. Streda 15.9. o 11:00 / 13:00;

5. kolo: Trenčín – Senica 25.9. o 12:00 / 14:00 na ihrisku Opatová;

6. kolo: Zvolen – Martin 3.10. o 13:00 / 15:00, Petržalka – Trnava 2.10. o 10:00 / 12:00;

7. kolo: Lučenec – B. Bystrica 10.10. o 10:00 / 12:00;

8. kolo: Zvolen – R. Sobota 17.10. o 13:00 / 15:00;

10. kolo: L. Mikuláš – Lučenec 7.11. o 10:00 / 12:00, Poprad – Trebišov 4.11. o 12:00 / 14:00, Petržalka – Púchov 5.11. o 15:00 / 17:00.

U13/12:

2. kolo: Púchov – Levice 18.8. o 16:00 / 17:30, Jupie M. Hamšíka – Lučenec 29.8. o 10:00 / 11:30;

3. kolo: Dubnica – Púchov 3.9. o 16:00 / 17:30, Nitra – D. Streda 1.9. o 10:00 / 11:30;

8. kolo: R. Sobota – Zvolen 16.10. o 10:00 / 11:30;

10. kolo: Lučenec – L. Mikuláš 6.11. o 10:00 / 11:30 na UT;

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

II. liga, skupina B, 3. kolo: P. Bystrica – FC Košice 15.9. o 14:00.

WU19 / WU15:

1. a 10.kolo: Petržalka – NŠK sa odohrá v obrátenom poradí, t. j. 1. kolo 1.9. o 9:00 / 11:00 na ihrisku NŠK a 10. kolo 20.11. o 15:00 / 17:00 na ihrisku Petržalka;

3. kolo: Michalovce – Podbrezová 15.9. o 11:00 / 13:00;

6. kolo: Prešov – Michalovce 1.9. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Tatran Prešov – plocha C;

7. kolo: NŠK – Nitra 2.10. o 9:00 / 11:00;

10. kolo: Podbrezová – Michalovce 4.9. o 11:00 / 13:00 na UT.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trebišove, v termíne 1.9. 26.10.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 28.8.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

24.8.2021, Láb Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky do 20.8.2020.

26.8.2021, Pezinok Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky do 22.8.2020.

30.8.2021, Trebišov Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ TV. Prihlášky je potrebné zaslať do 28.8.2020.

31.8.2021, Kalinkovo Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky do 26.8.2020.

2.9.2021, Jakubov Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky do 28.8.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie Memoriálu Gejzu Princa (regionálny turnaj U15):

16.8. o 10:00: VsFZ – ZsFZ (ihrisko Košice-Barca): Ochotnický, Weiss, Kmec, VAR / Dohál, AVAR / Vitko.

16.8. o 12:00: SsFZ – BFZ (ihrisko Košice-Barca): Dohál, Vitko, Kmec, VAR / Ochotnický, AVAR / Weiss.

17.8. o 10:00: SsFZ – ZsFZ (ihrisko Košická Nová Ves): Ochotnický, Roszbeck, Hrebeňár, VAR / Sedlák, AVAR / Weiss.

17.8. o 12:00: BFZ – VsFZ (ihrisko Košická Nová Ves): Sedlák, Weiss, Hrebeňár, VAR / Ochotnický, AVAR / Roszbeck.

18.8. o 9:30: ZsFZ – BFZ (ihrisko Košice-Barca): Kišš, Roszbeck, Vass, VAR / Sedlák, AVAR / Perát.

18.8. o 11:30: VsFZ – SsFZ (ihrisko Košice-Barca): Sedlák, Perát, Vass, VAR / Kišš, AVAR / Roszbeck.

Oznamuje, že náhradné / opravné fyzické previerky rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ a RFZ sa uskutočnia 23.8.2021 od 17:00 hod. v B. Bystrici (Štiavničky, UT).

Pozvaní: Batiz, Borsányi, Burger, Ferenc, Hamadej, Hrmo, Janček, Jurenka, Krčová, Perát, Plavecký, Soboňa, T. Somoláni, Šafárik, Šandrik, Šága, Šuba, Tománek, Tramita, Trnka, Uram a Železňák. Ospravedlnený: A. Somoláni. Rozpis behov bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Henček 21. – 28.8., D. Bobko 11. – 12.9., Burger 4. – 5.9., M. Sluk 21.8., Benedik 27.8. – 2.9., Foltán 3. – 4.9., Vitko 29.8.

Úsek PR ospravedlnenia: R. Sluk 18. – 24.8., Richtárik 21.8. – 2.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Vansa 21.8., 27.8. a 3. – 4.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek:

Oznamuje, že podmienky pre prihlásenie sa do futsalovej extraligy pre sezónu 2021/2022 splnilo 10 klubov.

Termín na zaplatenie štartovného je 16.8.2021 do 23:59 hod. V prípade nezaplatenia štartovného v stanovenom termíne, nebude klub zaradený do súťaže v sezóne 2021/2022.

Štartovné treba uhradiť na účet SF SK80 1100 0000 0026 2576 2389, prihláseným klubom bola vystavená a zaslaná faktúra. V prípade, že FP nebudú 16.8.2021 pripísané na účet SF, treba poslať fotokópiu dokladu o zaplatení štartovného do 16.8.2021 do 23:59 hod. na e-mailovú adresu exekutiva@futsalslovakia.sk.

Pripomína, že na základe rozhodnutia najvyšších orgánov SFZ, boli v ISSF vykonané úpravy, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania poriadkov SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, t. j. trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod je na: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu   

Kontakt v prípade technických problémov: ladislavangyal@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov:  

Oznamuje, že seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční 27. – 28.8.2021 od 17:00 hod. v Hoteli Galileo, Hlinská 25, Žilina. Pozvánka a podrobný program bude zaslaný emailom. Úspešne absolvovanie seminára je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov pre sezónu 2021/2022.

Matrika SF:

Základná registrácia:

1282498   Matúš Bach                 Podpor Pohyb Košice

Prestup:

1181981   Gerhard Gluchman   Podpor Pohyb Košice

Prestup s obmedzením: do 30.6.2022

1241314   Richard Oberman     Podpor Pohyb Košice

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa