logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 18. 8. 2023

Posledná aktualizácia18.8.2023 08:53

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_07.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 42, ods. 3 písm. b) a čl. 46, ods. 3 Stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na vyššie uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ sa uskutočnia v rámci programu riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 29. 9. 2023 v Senci.

V zmysle čl. 46, ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou, najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ končí dňa 23. 9. 2023 o 23:59 hod.

Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu, v zmysle čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, musí obsahovať nasledovné náležitosti :

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 3. kontaktné údaje kandidáta;
 4. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, sa k návrhu kandidáta pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;
 7. súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania  konferencie, za  účelom  propagácie SFZ  a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Návrhy kandidátov na vyše uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ je možné doručiť na SFZ výlučne elektronicky, na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2023“.

Vzory tlačív k podaniu návrhu kandidáta s prílohami sú k dispozícii na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U101: Lukáš Beňo (FK Beluša, III. liga), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu so zranením, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 5 mesiacov, podľa čl. 46/2b DP, od 13.8.2023. 

U102: Denis Knižka (FK Beluša, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 13.8.2023. 

U103: Juraj Matúch (MŠK Námestovo, II. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 14.8.2023. 

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U104: Hugo Šott (Partizán Bardejov BŠK, III. liga), od 13.8.2023.

U105: Samuel Mário Jakub (AFC Nové Mesto n. Váhom, III. liga), od 14.8.2023.

U106: Matúš Bellay (FK Rača, III. liga), od 14.8.2023.

U107: Damián Urban (FC Košice, I. LSD U19), od 13.8.2023.

U108: Jonáš Javorský (FK Inter Bratislava, II. LSD U19), od 13.8.2023.

U109: Max Říčka (MŠK Považská Bystrica, II. LSD U19), od 13.8.2023.

U110: Teodor Korady (MŠK Tesla Stropkov, II. LSD U19), od 14.8.2023.

Disciplinárne konania:

U111: MFK Skalica (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS priaznivcov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 3. kola NL MFK Skalica – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b, čl. 58/2b a čl. 36/1i DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U112: ŠK Slovan Bratislava futbal (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS priaznivcov (vulgárne a provokatívne pokriky) v stretnutí 3. kola NL MFK Skalica – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 eur, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U113: Ľubomír Reiter (1065921 / FK Humenné / 2. liga / T). Berie na vedomie stanovisko menovaného a na základe U90, podľa čl. 78/2 DP upúšťa od uloženia DS, nakoľko prerokovanie veci postačuje na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania.

U114: FC Petržalka (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a stanoviska klubu, za HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu SFZ) v stretnutí 3. kola 2. ligy FC Petržalka – Spartak Myjava, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U115: MFK Dolný Kubín (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a stanoviska klubu, za hrubé nešportové prejavy p. Milana Luptáka (1030630, vulgárne výroky na adresu delegovanej osoby) v stretnutí 3. kola 2. ligy MFK Dolný Kubín – ŠK Slovan Bratislava B, podľa čl. 48/1c DP, ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 48/4 a čl. 12/6 DP.

U116: Marek Netolický (1291809 / RSC Hamsik Academy B. Bystrica / III. liga). Na základe stanoviska KR SFZ, konanie voči menovanému za vylúčenie po ČK v stretnutí 2. kola III. ligy FC-Žolík Malacky – RSC Hamsik Academy B. Bystrica zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/4a DP.

U117: MŠK Fomat Martin (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 2. kola III. ligy MŠK Fomat Martin – FK Podkonice, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U118: MFK Slovan Giraltovce. Berie na vedomie odvolanie klubu voči U92 (doručené prostredníctvom podania v ISSF dňa 14.8.2023) a odvolaniu v plnom rozsahu vyhovuje (autoremedúra), s poukazom na čl. 84/6 DP. Zároveň ruší U92.

U119: MFK Slovan Giraltovce. Na základe podnetu ŠTK SFZ vo veci odhlásenia A-družstva mužov zo súťaže III. liga, za porušenie povinností, vyplývajúcej z čl. 39, písm. d) Súťažného poriadku futbalu, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 500 eur, podľa čl. 64/4 DP.

U120: Martin Habiňák (1173008 / MŠK Námestovo / III. liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U1671 (súťažný ročník 2022/2023) rozhodla, že žiadosť zamieta.

U121: Mário Szücs (1207002 / TJ Jarovce Bratislava / Slovnaft Cup). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U15 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U122: Norbert Grejták (1295608 / 1. FK Svidník / Slovnaft Cup). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U39 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U123: Peter Palencsár (1192190 / FK Čaňa / Slovnaft Cup). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U31 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U124: Yan Carlo Fima dos Santos (1474046, FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U1627 (súťažný ročník 2022/2023) rozhodla, že žiadosť zamieta.

U125: Pavol Kačúr (1380559 / Slavoj Trebišov / I. LSŽ U15). Na základe žiadosti menovaného, podľa čl. 37/7 DP, za pozastavenie výkonu športu v zmysle U1703 (súťažný ročník 2022/2023) určuje pokutu 30 eur, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

II. Oznamy DK SFZ:

Berie na vedomie stanovisko KR SFZ k dôvodom vylúčenia hráča Lukáš Beňo (1181914 / FK Beluša / III. liga) a odkazuje na U101.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24.8.2023 v sídle SFZ.                                     l

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 36/1 a 2):

Spišské Podhradie – Svidník 26.8. o 16:30

Schvaľuje:
Slovnaft Cup:

2. kolo: Brvnište – Domaniža 29.8. o 17:00, Príbelce – Hamsik Academy 22.8. o 17:00, Kežmarok – FC Košice 29.8. o 17:00

III. liga:

7. kolo: Častkovce – Sereď 17.9. o 15:30

U19:

3. kolo: Ružomberok – Pohronie, v pôvodnom termíne na hlavnej HP MFK Ružomberok.

U19/17:

2. kolo: Domino – Hamsik Academy 19.8. o 11:00 / 13:30, Galaktik – Trebišov 20.8. o 10:00 / 12:30;

3. kolo: Púchov – ČFK Nitra, v pôvodnom termíne, ale na MŠ Púchov;

6. kolo: Karlova Ves – Dubnica 15.9. o 13:30 / 16:00;

8. kolo: Snina – Trebišov 1.10. o 10:00 / 12:30;

11. kolo: Bardejov – Lokomotíva Košice 21.10. o 10:00 / 12:30.

U15/14:

4. kolo: Lipany – Stropkov 8.9. o 14:00 / 16:00, Senec – Trenčín 6.9. o 15:00 / 17:00;

6. kolo: Komárno – Skalica 13.9. o 14:00 / 16:00 na ihrisku Okoličná na Ostrove

U13/12:

1. kolo: R. Sobota – L. Mikuláš 29.8. o 10:00 / 11:30, Humenné – Trebišov 30.8. o 16:00 / 17:30;

2. kolo: Petržalka – Komárno 29.8. o 16:00 / 17:30;

5. kolo: Trnava – Petržalka 15.9. o 14:00 / 15:30.

Kontumuje:
U19:

1. kolo: ZvolenBardejov 3:0, podľa SP, čl. 10/2, s použitím čl. 82/1/f a čl. 51/a.

Odstupuje na DK SFZ:

Partizán Bardejov BŠK (U19), za neoprávnený štart hráčov v stretnutí 1. kola II. LSD Zvolen – Bardejov.

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:
Demišport liga:

2. kolo: Slovan BA – Ružomberok 18.8. o 17:00 na ihrisku Prievoz

WU19 / WU15:

1. kolo: Myjava – Častkovce 30.8. o 16:00 / 18:00 na UT;

3. kolo: Slovan BA – Častkovce 6.9. o 15:00 / 17:00.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle stránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie v Nových Zámkoch, v termíne 26.8.19.11.2023 sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených neuskutoční.
 • Školenie UEFA C licencie v Nitre, v termíne 29.8. 26.11.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 22.8.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Martine, v termíne 27.9. 4.12.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.8.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Trebišove, v termíne 24.8. 28.10.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 18.8.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Prievidzi, v termíne 15.9. 16.12.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 8.9.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Bratislave, v termíne 17.9.2023 6.1.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.9.2023.
 • Školenie UEFA B licencie v Nitre, v termíne 21.10.2023 14.4.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • 28.8.2023, Kalinovo Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) organizátor TMK SsFZ/TMK ObFZ LC/TJ Baník Kalinovo. Prihlášky do 20.8.2023.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U17 (NTC Senec):

22.8. o 17:00 Slovensko – Litva Batiz, Farkaš, Foltín, Polák

24.8. o 11:00 Slovensko – Litva Šafárik, Borsányi, Štepanovský, Krčová

Oznamuje:

Termín náhradných/opravných letných fyzických previerok R/AR SFZ - 21.8. 2023 od 10:00 hod. Dubnici n. Váhom. Rozpis behov bol zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia:

Ihring 29.8. a 31.8. (zrušenie ospravedlnenia), 15.9., Obertová 30. – 31.8., Farkaš 7. – 8.9., Plavecký 1. – 3.9., Šuba 28.8. – 10.9., Roszbeck 27.8. – 1.9., Straka 26.8., Soboňa 9. – 10.9., Kolofík 30. – 31.8. a 13.9., Kyseľ 4. – 15.9., Košecký 4. – 14.9., Pacák 16. – 17.9., Túma 17. – 22.8.,  Kukan 1.9., 9. – 10.9. a 15.9., Vitko 1. – 3.9. a 6. – 7.9., Greško 30.9.

Úsek PRospravedlnenia:

Brendza 19. – 26.8., Perát 22. – 24.8., Minárčik 19.8., Gádoši 20.8.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Džubák 8. – 11.9.

 MATRIKA

Na základe žiadosti zaregistrovala zmenu názvu klubu (v zátvorke je uvedený starý názov): VsFZ: ŠK Strix (Sečovské Sov(ičk)y)

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF oznamuje:
 • Najneskôr do 31.8.2023 platí možnosť prihlásiť do súťaže žiacke alebo juniorské družstvá;
 • Prihlášky do ženskej Niké Futsal ligy sa budú uzatvárať najneskôr do 15.9.2023, pre družstvá platí povinnosť poslať prihlášku výlučne cez ISSF.

Oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9., 12. a 15. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ  O  URČENIE  POKUTY  ZA  POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty pre futsal sú stanovené nasledovne:

NIKÉ Futsal Extraliga: 50 eur  

FEJ: 20 eur

Komisia rozhodcov a komisia delegátov SF:
 • Oznamuje, že predsezónny seminár R a D SF sa uskutoční 26.8.2023 od 9:00 hod. Žiline. Žiada R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.
 • Žiada R a D SF o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2023/2024:
 • Uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získať vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
 • Platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa