logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 20.8.2021

Posledná aktualizácia20.8.2021 09:32

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_08.pdf

KONTROLÓR SFZ

Vyhlasuje voľby členov volebnej komisie SFZ, v zmysle článku 55, ods. 6, písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie. Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57, ods. 3, 4 a 6 stanov SFZ. 

Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42, ods. 3, písm. d) stanov SFZ do výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie dňa 17. septembra 2021 v Poprade.   

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať: 

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;   

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;   

c) kontaktné údaje kandidáta;    

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo  audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 11. septembra 2021 o 23:59 hod.    

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na SFZ elektronickou formou na e-mailovú adresu stefan.valko@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy Voľby 17.09.2021“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U85: Jakub Oráč (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U16), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – vulgárne okríknutie súpera, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 15.8.2021.

U86: Ivan Faluš (FK Brezno, II. LMD U17), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera v súboji o loptu nadmernou silou, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 16.8.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U87: Marek Ujlaky (FC Spartak Trnava, I. LSD U19), od 15.8.2021.

U88: Maroš Harvila (FK Humenné, II. LSD U19), od 16.8.2021.

U89: Peter Fedorco (MFK Snina, II. LSD U19), od 16.8.2021.

U90: Vahan Bichakhchyan (1389407 / MŠK Žilina / Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za surovú hru (kopnutie súpera nadmernou silou ohrozujúc jeho zdravie a bezpečnosť so zranením) počas stretnutia 4. kola FL MFK Tatran L. Mikuláš – MŠK Žilina, ukladá podľa čl. 46/1 DP DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 46/2b DP, od 16.8.2021.

U91: Martin Gamboš (1289964 / FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble / Fortuna liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U56, podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021.

U92: FK Senica. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U67 v právnej veci navrhovateľa AM-PRO Players Agency, s.r.o., v zastúpení Monika Hubocká proti odporcovi FK Senica, a.s., sp. zn. KS/2/2021 a konanie zastavuje, podľa čl. 78/5d DP. Zároveň ruší ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu mužov.

U93: Opätovne oznamuje všetkým riadiacim zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 8. júna 2021 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobudla účinnosť od 1. júla 2021. Konsolidované znenie Disciplinárneho poriadku SFZ je prístupné na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 26.8.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga, schvaľuje:

6. kolo: Šamorín – Skalica 28.8. o 16:30, Dubnica – Bardejov 29.8. o 16:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že MŠK Senec (U19/17) môže svoje domáce stretnutia 4. a 6. kola (Komárno, Skalica) odohrať na UT NTC Senec, z dôvodu údržby hlavného ihriska s prírodnou trávou.

Upozorňuje:

● Všetky mládežnícke FK (U19, U17, U16, U15, U14, U13, U12), že v období od 1.5. do 30.9. musia súťažné stretnutia odohrať len na ihriskách s prírodnou trávou,  s výnimkou družstiev MŠK Žilina, AS Trenčín, FK Inter BA a FC Petržalka. V prípade nepriaznivého počasia a nespôsobilosti HP, je domáci FK povinný oznámiť zmenu HP na UT, minimálne 48 hodín pred stretnutím, prostredníctvom ISSF riadiacemu orgánu a hosťujúcemu klubu. Zároveň je povinný zaslať na email: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk fotografie, prípadne videozáznam o nespôsobilosti HP. Zmena nadobudne platnosť schválením riadiaceho orgánu. V termíne kratšej ako 48 hodín pred stretnutím rozhodne o spôsobilosti HP len rozhodca stretnutia (SP, čl. 54/3).

● Na povinnosť súťažiach I. a II. LSD U19, I. LMD U17, I. liga a semifinále SlP žien, že usporiadajúci FK je povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušovaného videozáznamu (príp. filmového záznamu), s trvalým údajom plynúceho času, vykonaného z pozície (úrovne) stredovej čiary minimálne jednou kamerou. Záznam z každého súťažného stretnutia vkladá usporiadajúci FK povinne do 24 hod. po ukončení stretnutia na úložisko SFZ na archivovanie, kde ho majú k svojej činnosti k dispozícii odborné komisie (DK, KR a pod.) i orgány SFZ. V prípade, že si domáci FK túto povinnosť nesplní, môže mu byť na podnet riadiaceho orgánu súťaže uložená finančná pokuta, ktorá mu bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry (RS, čl. 27/e). FK, ktoré nebudú mať nahraté videozáznamy vo videoarchíve do 25.8.2021, budú odstúpené na riešenie DK.

Žiada všetky FK, aby pri žiadosti o zmenu termínu uvádzali, ak sa zápas bude hrať po západe slnka, že stretnutie sa bude hrať pri umelom osvetlení. Je potrebné predložiť aj doklad o meraní intenzity osvetlenia.

Hracími dňami sú sobota a nedeľa, resp. deň stanovený termínovou listinou. Zmena termínu pod 21 dní pred odohratím stretnutia musí byť schválená súperom cez ISSF (nie emailom). V pracovné dni si treba termín stretnutia dohodnúť čo najneskôr, z dôvodu nedostatku rozhodcov v doobedňajších hodinách. Poplatok za preloženie stretnutia hradí žiadajúci FK.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

U15/14, 5. kolovšetky tri skupiny, 15.9. o 10:00 / 12:00. Kolo je preložené po požiadavke TÚ SFZ, z dôvodu reprezentačného zrazu. FK, ktoré požiadajú o zmenu tohoto termínu, nebude účtovaný poplatok za preloženie stretnutí.

Schvaľuje:

Slovnaft cup, 2. kolo: Prešov – Michalovce 24.8. o 17:00.

U19:

6. kolo: Slovan BA – Trnava, Ružomberok – B. Bystrica (ihrisko Likavka) obe 15.9. o 11:00 Podbrezová – Senica 22.9. o 16:30;

10. kolo: Petržalka – Podbrezová 3.10. o 11:00.

U17/16:

2. kolo: Žilina – Petržalka 8.9. o 14:00 / 16:15;

5. kolo: Trenčín – D. Streda 7.9. o 14:00 / 16:15;

10. kolo: Trenčín – FC Košice 2.10. o 13:00 / 15:15.

U19/17:

4. kolo: Kysucké N. Mesto – Martin 21.8. o 10:00 / 12:30 na UT, Senec – Komárno,  v pôvodnom termíne, ale na UT NTC Senec.

6. kolo: Karlova Ves – Púchov 5.9. o 11:00 / 13:30, Piešťany – Krakovany 5.9. o 10:00 / 12:30;

8. kolo: Karlova Ves – Krakovany 19.9. o 11:00 / 13:30;

9. kolo: Šamorín – Senec 26.9. o 10:00 / 12:30.

U15/14:

1. kolo: Snina – Trebišov 26.8. o 15:00 / 17:00;

3. kolo: Trenčín – Inter BA 4.9. o 10:00 / 12:00 na ihrisku Opatová, Snina – Poprad 1.9. o 10:00 / 12:00.

U13/12:

2. kolo: D. Streda – Skalica 8.9. o 16:00 / 17:30, Snina – Stropkov 26.8. o 15:00 / 16:30.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

Slovenský pohár, 1. kolo: FC Košice – B. Bystrica 22.9. o 16:00.

I. liga:

4. kolo: N. Zámky – Trnava 21.8. o 14:00;

9. kolo: Petržalka – N. Zámky 26.9. o 18:00;

11. kolo: Petržalka – Trnava 10.10. o 18:00.

WU19 / WU15:

1. kolo: Bardejov – Podbrezová 31.8. o 11:00 / 13:00, Slovan BA – Myjava 1.9. o 10:00 / 12:00 na UT (Prievoz), Nitra – D. Streda 1.9. o 13:30 / 15:45;

2. kolo: Senica – Trnava 28.8. o 10:00 / 12:00, D. Streda – N. Zámky 27.8. o 16:00 / 18:00;

3. kolo: JUPIE M. Hamšíka – B. Bystrica 2.9. o 14:00 / 16:00;

4. kolo: Senica – NŠK 11.9. o 10:00 / 12:00;

5. kolo: NŠK – D. Streda 18.9. o 9:00 / 11:00;

7. kolo: Senica – D. Streda 3.10. o 10:00 / 12:00.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trebišove, v termíne 1.9. 26.10.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 28.8.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

24.8.2021, Láb Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky do 20.8.2020.

26.8.2021, Pezinok Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky do 22.8.2020.

30.8.2021, Trebišov Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ TV. Prihlášky je potrebné zaslať do 28.8.2020.

31.8.2021, Kalinkovo Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky do 26.8.2020.

2.9.2021, Jakubov Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky do 28.8.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že náhradné / opravné fyzické previerky rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ a RFZ sa uskutočnia 23.8.2021 od 17:00 hod. v B. Bystrici (Štiavničky, UT).

Pozvaní: Batiz, Borsányi, Burger, Ferenc, Hamadej, Hrmo, Janček, Jurenka, Krčová, Plavecký, T. Somoláni, Soboňa, Šafárik, Šága, Šandrik, Šuba, Tománek, Trnka, Uram a Železňák. Ospravedlnení: A. Somoláni, Perát, Tramita.

Rozpis behov bol zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Sučka 13. – 27.9., Ihring 31.8. – 5.9. a 17. – 19.9., Papuča 13. – 15.8., 27. – 29.8. a 10. – 12.9., Špivák 2. – 3.9. a 19. – 20.9., Dobrík 17. – 19.9., Jankovič 16. – 25.8., Cisko 10. – 13.9., Poruban od 18.8. k dispozícii KR, Pacák 10. – 11.9., Maliňák 18.9., Jánošík 3. – 5.9.

Úsek PR ospravedlnenia: Brendza 21. – 22.8., Samotný 1. – 20.9., Migaľová 4.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Džubák 30.8. – 5.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek:

Oznamuje, že kluby 1. SLF sú povinné najneskôr do 31.8.2021 oznámiť na e-mailovú adresu exekutiva@futsalslovakia.sk úradné hracie časy platné pre súťažný ročník 2021/2022, domovskú halu a farby dresov pre domáce a zápasy hrajúce vonku (hráčov aj brankárov).

Oznamuje, že 17. augusta bola v priamom prenose vyžrebovaná základná časť 1. SLF 2021/2022, kompletné vyžrebovanie je uverejnené na webovom sídle www.futsalslovakia.sk.

Pripomína, že na základe rozhodnutia najvyšších orgánov SFZ, boli v ISSF vykonané úpravy, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania poriadkov SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, t. j. trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod je na: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu   

Kontakt v prípade technických problémov: ladislavangyal@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov:  

Oznamuje, že seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční 27. – 28.8.2021 od 17:00 hod. v Hoteli Galileo, Hlinská 25, Žilina. Pozvánka a podrobný program bude zaslaný emailom. Úspešne absolvovanie seminára je podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov a delegátov pre sezónu 2021/2022.    

Ospravedlnenia: Bereščík, R. Nagy, Angyal, všetci 27.8. – 28.8.

Matrika SF:

Základná registrácia:

1230055   Michal Vilkovský          Podpor Pohyb Košice

1246985   František Horník          Podpor Pohyb Košice

Prestup:

1284942   Marek Buzek                 Pinerola 1994 Futsal Academy

1209367   Miroslav Seman           Podpor Pohyb Košice

Prestup s obmedzením do 30.6.2022:

1305699   Roman Rusnák             Pinerola 1994 Futsal Academy

1305477   Dominik Podhajeczký Pinerola 1994 Futsal Academy

1305465   Patrik Papp                   Pinerola 1994 Futsal Academy

1304968   Maroš Kardoš               Pinerola 1994 Futsal Academy

1241105   Marek Belaník              MIBA B. Bystrica

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa