logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 25. 8. 2023

Posledná aktualizácia25.8.2023 09:30

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_08.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ na deň 29. septembra 2023 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci.

Na svojom júlovom zasadnutí prerokoval nasledovný návrh programu riadnej konferencie, predložený generálnym sekretárom SFZ, ktorý odporučil jej delegátom na schválenie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní konferencie v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2022
 6. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry
 7. Informácia o založení SFZ Event, s.r.o. a jej činnosti pri zabezpečení organizácie ME hráčov do 21 rokov v roku 2025
 8. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2022
 9. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2023
 10. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022
 11. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022
 12. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2023
 13. Voľba kontrolóra SFZ
 14. Voľba náhradníka kontrolóra SFZ
 15. Diskusia
 16. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

SFZ upozorňuje, že delegáti riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 29.9.2023 v Senci, za účelom riadneho výkonu práv a povinností delegátov konferencie SFZ a v zmysle znenia stanov SFZ, musia mať uhradený členský poplatok SFZ na súťažný ročník 2023/2024. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje okamih vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru (faktúru v ISSF), ako záväzného platobného dokladu (čl. 3, ods. 7 smernice SFZ o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie písomne na SFZ doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14.9.2023, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (min. v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a e-mailový kontakt). 

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 42, ods. 3 písm. b) a čl. 46, ods. 3 Stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na vyššie uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ sa uskutočnia v rámci programu riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 29. 9. 2023 v Senci.

V zmysle čl. 46, ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou, najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ končí dňa 23. 9. 2023 o 23:59 hod.

Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu, v zmysle čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, musí obsahovať nasledovné náležitosti :

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 3. kontaktné údaje kandidáta;
 4. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, sa k návrhu kandidáta pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;
 7. súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania  konferencie, za  účelom  propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ je možné doručiť na SFZ výlučne elektronicky, na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2023“. Vzory tlačív k podaniu návrhu kandidáta s prílohami sú k dispozícii na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U126: Amarachi Achor (FC Petržalka, Demišport liga), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera nadmernou silou do oblasti tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 49/2c DP, od 20.8.2023. 

U127: Róbert Mičik (MŠK Kysucké N. Mesto, I. LSŽ U14), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 20.8.2023. 

U128: Juraj Kuc (FK Poprad, Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres mimo súboja o loptu, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 24.8.2023. 

U129: Martin Ižip (ŠK Dynamo Diviaky A, Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 24.8.2023. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina Sever.

U130: Kristián Černák (FC - Žolík Malacky, Slovnaft Cup), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera nadmernou silou do oblasti krku v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 24.8.2023.

U131: Václav Goroľ (ŠK Nacina Ves, Slovnaft Cup), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 24.8.2023. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy VsFZ – Juh dospelí.

U132: Eduard Borák (MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD U19), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera nadmernou silou do oblasti tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 24.8.2023.

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U133: Jakub Pavlovič (MŠK Púchov, 2. liga).

U134: Nicolas Kurej (OFK Malženice, 2. liga).

U135: Patrik Solivajs (MFK Zvolen, III. liga), všetci od 20.8.2023.

U136: Matej Čobik Ferčik (1166324 / TJ Baník Kalinovo / III. liga / T), od 21.8.2023.

U137: Richard Rybársky (MFK Tatran L. Mikuláš, II. LSD U19), od 20.8.2023.

U138: Tobias Ginter Plachetka (FK Spišská Nová Ves, I. LSŽ U15), od 20.8.2023.

U139: Samuel Šipčiak (TJ Spartak Radôstka, Slovnaft Cup), od 24.8.2023. DS si vykoná v najbližšom stretnutí VI. ligy SsFZ, skupina A.

U140: Dávid Slejzák (OŠK Rudňany, Slovnaft Cup), od 24.8.2023. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Majstrovstva regiónu IV. liga VsFZ Východ.

U141: Martin Polaščík (MŠK Tesla Stropkov, Slovnaft Cup), od 24.8.2023.

U142: Aleksei Shliakhov (ŠK Odeva Lipany, Slovnaft Cup), od 24.8.2023.

U143: Michal Pavelko (ŠK Nacina Ves, Slovnaft Cup), od 24.8.2023. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy VsFZ – Juh dospelí.

U144: David Pastyrčák (FC Lokomotíva Košice, II. LSD U19), od 25.8.2023.

Disciplinárne konania:

U145: FC Košice (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS priaznivcov (vulgárne pokriky a vhadzovanie predmetov na HP) v stretnutí 4. kola NL FC Košice – MŠK Žilina, podľa čl. 58/2a, f DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U146: MŠK Žilina (Niké liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS priaznivcov (vulgárne pokriky a vhadzovanie predmetov na HP) v stretnutí 4. kola NL FC Košice – MŠK Žilina, podľa čl. 58/1a, f DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U147: FC Petržalka (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS priaznivcov (vulgárne a urážlivé pokriky) v stretnutí 4. kola 2. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – FC Petržalka, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 eur, podľa čl. 58/3, 36/2a a čl. 12/6 DP.

U148: MŠK Považská Bystrica (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za porušenie čl. 28, písm. l) Rozpisu súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024 (predaj alkoholických nápojov s nepovoleným obsahom alkoholu) v stretnutí 4. kola 2. ligy MŠK P. Bystrica – Slavoj Trebišov, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP.

U149: ŠK Odeva Lipany (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie a následné vhodenie pyrotechniky do priestorov ihriska po skončení stretnutia) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 3. kola III. ligy ŠK Odeva Lipany – MŠK Spišské Podhradie, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U150: Jozef Kováč (1257864 / AFC N. Mesto n. Váhom / III. liga / AT). Na základe podnetu AR SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k vyjadreniam na tlačovej konferencii (výroky na adresu rozhodcov) po stretnutí 3. kola III. ligy AFC N. Mesto n. Váhom – FK Slovan Duslo Šaľa, podľa čl. 71/1, 3g DP, do 30.8.2023.

U151: Michal Pavelko (1313530 / ŠK Nacina Ves / Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegovanej osoby prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (urážky delegovaných osôb s použitím vulgarizmov a vyhrážanie sa fyzickou likvidáciou) v stretnutí 2. kola Slovnaft Cupu ŠK Nacina Ves – Partizán Bardejov BŠK, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov, podľa čl. 48/2b DP. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U143.

U152: Peter Kokočák (1196474 / ŠK Nacina Ves / Slovnaft Cup). Na základe podnetu delegovanej osoby prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (urážky delegovaných osôb s použitím vulgarizmov) v stretnutí 2. kola Slovnaft Cupu ŠK Nacina Ves – Partizán Bardejov BŠK, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu a funkcie na 4 týždne, podľa čl. 48/2b DP.

U153: Kamil Zekucia (1196818 / FK Spišská Nová Ves / 2. liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U64 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U154: Štefan Holiš (1218261 / MŠK Púchov / 2. liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U36 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U155: Marcel Šarmír (1231710 / ŠK Igram / Slovnaft Cup). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U41 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U156: Peter Jaborek (1310517 / ŠK Igram / Slovnaft Cup). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U42 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U157: Partizán Bardejov BŠK (II. LSD U19). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za umožnenie neoprávneného štartu 5 hráčov v stretnutí 1. kola II. LSD U19 MFK Zvolen – Partizán Bardejov BŠK, hraného dňa 13.8.2023, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 53/5 DP.

U158: Michal Berecký (1231915 / Partizán Bardejov BŠK / II. LSD U19 / VD). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za umožnenie neoprávneného štartu 5 hráčov v stretnutí 1. kola II. LSD U19 MFK Zvolen – Partizán Bardejov BŠK, hraného dňa 13.8.2023, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b DP, od 25.8.2023.

II. Oznamy DK SFZ:
 • Nevyhovuje žiadosti klubu MŠK Kysucké Nové Mesto k okolnostiam vylúčenia hráča Róbert Mičik (1397953) v stretnutí 1. kola I. LSŽ U14 MFK Ružomberok – MŠK Kysucké N. Mesto a odkazuje na U127.
 • Nevyhovuje žiadosti klubu TJ Spartak Radôstka k okolnostiam vylúčenia hráča Samuel Šipčiak (1308943) v stretnutí 2. kola Slovnaft Cupu TJ Spartak Radôstka – MFK Dolný Kubín a odkazuje na U139.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 31.8.2023 v sídle SFZ.                                         l Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:
Oznamuje:

Člen realizačného tímu družstva 2. ligy, ktorý vykonáva odbornú činnosť fyzioterapeuta, je povinný predložiť platný doklad o absolvovaní kompletného štúdia v odbore fyzioterapia do 10. septembra 2023. Ako prílohu k diplomu je vhodné priložiť popis doterajšej praxe v odbore. Doklady zaslať na adresu: malovic@pobox.sk

Komisia pre riadenie 2. ligy dňa 24.8.2023 prerokovala námietku 1. FC Tatran Prešov, podanú podľa SP, čl. 85, ktorú vyhodnotila ako opodstatnenú. Na základe zistených skutočností kontumuje stretnutie 3. kola Malženice Prešov 0:3, podľa SP, čl.10/2, s použitím čl. 82/1/f, s poukazom na čl. 51/e a čl. 93/3.

Schvaľuje:

6. kolo: Trebišov – Malženice 1.9. o 16:00, Slovan BA (B) – L. Mikuláš 2.9. o 10:30, Pohronie – Prešov, v pôvodnom termíne, ale o 18:05 (požiadavka JOJ šport – oprava ÚS č. 6).

Zamieta:

Námietku klubu Slavoj Trebišov, ktorá nebola podaná v zmysle SP, čl. 85.

Odstupuje na DK SFZ:

OFK Malženice, za porušenie SP, čl. 93/3 (Ricardo Allen Peňa Gutierrez).

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

Odpočet 3 bodov FK Dubnica n. Váhom, v zmysle SP, čl. 83/1 (za stretnutie 3. kola hraného 20.8.2023).

Schvaľuje:
Slovnaft Cup 2. kolo:

Báb – Malženice 13.9. o 16:30, Šurany – Trnava 13.9. o 16:30, Svätý Jur – Slovan BA 13.9. o 16:30.

Prezidentský pohár:

1. kolo: Látky – Lovča 6.9. o 16:30

III. liga:

7. kolo: Hamsik Academy – Zvolen 15.9. o 16:00

U19/17:

3. kolo: Stropkov – Bardejov 29.8. o 9:00 / 11:30, L. Mikuláš – Lipany, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Liptovský Hrádok;

5. kolo: Snina – Vranov 10.9. o 10:00 / 12:30;

7. kolo: Komárno – ČFK Nitra 21.9. o 14:00 / 16:30.

U15/14:

2. kolo: Lokomotíva Košice – Vranov 29.8. o 10:00 / 12:00, R. Sobota – B. Bystrica 26.8. o 10:00 (U14) / 12:00 (U15);

4. kolo: Senec – Trenčín 13.9. o 15:00 / 17:00, Ružomberok – Hamsik Academy 10.9. o 10:00 / 12:00;

5. kolo: Podbrezová – Zvolen 22.9. o 14:30 / 16:30.

U13/12:

2. kolo: Vranov – Lokomotíva Košice 28.8. o 14:00 / 15:30, Pohronie – Zvolen 6.9. o 16:00 / 17:30;

3. kolo: Bardejov – Humenné 1.9. o 10:00 / 11:30, Komárno – Trenčín 1.9. o 10:00 / 11:30.

Odstupuje na DK SFZ:

MŠK Novohrad Lučenec (III. LV), za porušenie RS, čl. 28/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ do 24 hodín).

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:
Slovenský pohár, 1. kolo:

Komárno – Petržalka 29.8. o 10:00 na ihrisku Okoličná na Ostrove

Demišport liga:

4. kolo: Slovan BA – B. Bystrica 2.9. o 16:30;

7. kolo: Myjava – Trnava 29.9. o 19:00.

II. liga:

5. kolo: P. Bystrica – Kozmos 1.10. o 15:00

WU19 / WU15:

1. kolo: Slovan BA – Komárno 27.9. o 14:00 / 16:00 na UT (Prievoz), ČFK Nitra – N. Zámky, v pôvodnom termíne na hlavnej HP FC Nitra;

2. kolo: Spišská Nová Ves – Ružomberok 27.8. o 14:00 / 16:00;

3. kolo: Trnava – Myjava 28.9. o 14:30 / 16:30;

8. kolo: Michalovce – Ružomberok 6.10. o 11:00 / 13:00.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle stránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie v N. Zámkoch, v termíne 26.8.19.11.2023 sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených neuskutoční.
 • Školenie UEFA C licencie v Martine, v termíne 27.9. 4.12.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.8.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Prievidzi, v termíne 15.9. 16.12.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 8.9.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Bratislave, v termíne 17.9.2023 6.1.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.9.2023.
 • Školenie UEFA B licencie v Nitre, v termíne 21.10.2023 14.4.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

 KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných stretnutí:

29.8. o 16:00 Slovensko U15 – Petržalka U16 Polák, Hudy, Mikulecký (X-Bionic Šamorín);

30.8. o 11:00 Slovensko U16 – ETO Györ U17 Malárik, Straka, Lauer, Šafárik (MOL Academy D. Streda)

Ospravedlnenia:

Maliňák 27.8., Adamčo 26.8., Valentová 3.9., Bajcár v pracovné dni, Lenický od 1.9. k dispozícii KR, Marsal 8. – 10.9., Glova 1. – 3.9., Maslen 1.9., Gabštur 2.9. a 16. – 17.9., Benedik 20. – 25.9., Henček 8. – 12.9.

Úsek PR ospravedlnenia:

Brendza 1. – 3.9., Vician 2.9., Debnár 8. – 16.9., Zábranský 27.9. – 4.10. a 12. – 15.10., Koníček 9. – 10.9.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Benovič 8. – 10.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF oznamuje:
 • Najneskôr do 31.8.2023 platí možnosť prihlásiť do súťaže žiacke alebo juniorské družstvá;
 • Prihlášky do ženskej Niké Futsal ligy sa budú uzatvárať najneskôr do 15.9.2023, pre družstvá platí povinnosť poslať prihlášku výlučne cez ISSF.

Oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9., 12. a 15. ŽK, podľa čl. 37/7 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ  O  URČENIE  POKUTY  ZA  POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu tomas.fodrek@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty pre futsal sú stanovené nasledovne:

NIKÉ Futsal Extraliga: 50 eur  

FEJ: 20 eur

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa