logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 1. 9. 2023

Posledná aktualizácia1.9.2023 08:03

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_09.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ na deň 29. septembra 2023 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci.

Na svojom júlovom zasadnutí prerokoval nasledovný návrh programu riadnej konferencie, predložený generálnym sekretárom SFZ, ktorý odporučil jej delegátom na schválenie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní konferencie v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2022
 6. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry
 7. Informácia o založení SFZ Event, s.r.o. a jej činnosti pri zabezpečení organizácie ME hráčov do 21 rokov v roku 2025
 8. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2022
 9. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2023
 10. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022
 11. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2022
 12. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2023
 13. Voľba kontrolóra SFZ
 14. Voľba náhradníka kontrolóra SFZ
 15. Diskusia
 16. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

SFZ upozorňuje, že delegáti riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 29.9.2023 v Senci, za účelom riadneho výkonu práv a povinností delegátov konferencie SFZ a v zmysle znenia stanov SFZ, musia mať uhradený členský poplatok SFZ na súťažný ročník 2023/2024. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje okamih vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru (faktúru v ISSF), ako záväzného platobného dokladu (čl. 3, ods. 7 smernice SFZ o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie písomne na SFZ doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14.9.2023, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (min. v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a e-mailový kontakt).

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 42, ods. 3 písm. b) a čl. 46, ods. 3 Stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na vyššie uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ sa uskutočnia v rámci programu riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 29. 9. 2023 v Senci.

V zmysle čl. 46, ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou, najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ končí dňa 23. 9. 2023 o 23:59 hod.

Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu, v zmysle čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, musí obsahovať nasledovné náležitosti :

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 3. kontaktné údaje kandidáta;
 4. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, sa k návrhu kandidáta pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;
 7. súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audio-vizuálny záznam z konania  konferencie, za  účelom  propagácie SFZ  a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Návrhy kandidátov na vyše uvedené volené funkcie členov orgánov SFZ je možné doručiť na SFZ výlučne elektronicky, na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2023“.

Vzory tlačív k podaniu návrhu kandidáta s prílohami sú k dispozícii na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U159: Šimon Buranovský (1322150 / 1. FC Tatran Prešov / 2. liga / VD), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – urážky delegovanej osoby s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 27.8.2023. 

U160: Attila Horváth (FC ŠTK 1914 Šamorín, 2. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.8.2023. 

U161: Martin Privrel (FC Petržalka, 2. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 28.8.2023. 

U162: Róbert Dický (MFK Snina, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 28.8.2023.

U163: Dušan Tóth (1042483 / MFK Zvolen / III. liga / T), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – kritika  delegovaných  osôb  s  použitím  vulgarizmu,  podľa  čl.  48/1b  DP.  DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 27.8.2023. 

U164: Tomáš Jurišta (MFK Ružomberok, I. LSD U19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.8.2023.

U165: Ľuboš Vačok (FC Spartak Trnava, I. LMD U16), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 27.8.2023. 

U166: Martin Polniš (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. LSD U19), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárna urážka delegovanej osoby, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 28.8.2023. 

U167: Ján Novák (1154656 / Slavoj Trebišov / II. LMD U17 / AT), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – urážky delegovanej osoby s použitím vulgarizmov, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 28.8.2023. 

U168: Tobias Čiernik (MŠK Námestovo, II. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 28.8.2023. 

U169: Marko Valkučák (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U16), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti v neprerušenej hre, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 31.8.2023. 

U170: Matúš Hipki (FC Petržalka, I. LSŽ U15), vylúčenie za telesné napadnutie – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 27.8.2023. 

U171: Šimon Štulrajter (TJ Tatran Čierny Balog, Prezidentský pohár), vylúčenie za telesné napadnutie – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 30.8.2023. 

Vylúčenie po 2. ŽK: DS – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U172: Adrián Macejko (MFK Tatran L. Mikuláš, 2. liga), od 26.8.2023.

U173: Patrik Šimko (1. FC Tatran Prešov, 2. liga).

U174: Juraj Mráz (TJ Jednota Bánová, III. liga).

U175: Sebastián Rák (TJ Družstevník Veľké Ludince, III. liga).

U176: Tobiáš Legíň (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, I. LSD U19).

U177: Martin Stopka (1169065 / FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa / I. LSD U19 / T).

U178: Lucas Burák (FK Nitra, II. LSD U19).

U179: Adrián Blaško (RSC Hamsik Academy B. Bystrica, II. LSD U19), všetci od 27.8.2023.

U180: Samuel Hriňa (MFK Bytča, II. LSD U19), od 31.8.2023.

U181: Nikolas Voška (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. LMD U17), od 28.8.2023.

U182: Lenka Poliaková (MŠK Žilina, Demišport liga), od 27.8.2023.

Disciplinárne konania:

U183: 1. FC Tatran Prešov (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (urážlivé a vulgárne pokriky) v stretnutí 5. kola 2. ligy 1. FC Tatran Prešov – MŠK Žilina (B), podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U184: Slavoj Trebišov (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vhodenie plastového pohára na HP) v stretnutí 5. kola 2. ligy Slavoj Trebišov – MŠK Púchov, podľa čl. 58/2f DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U185: OFK Malženice (2. liga). Na základe podnetu ORS SFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráča – Ricardo Allen Peňa Gutierrez – v stretnutí 3. kola 2. ligy OFK Malženice – 1. FC Tatran Prešov, hraného dňa 13.8.2023, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 eur, podľa čl. 53/5 a čl. 12/6 DP.

U186: Peter Bunček (1266526 / OFK Malženice / 2. liga / VD). Na základe podnetu ORS SFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráča – Ricardo Allen Peňa Gutierrez – v stretnutí 3. kola 2. ligy OFK Malženice – 1. FC Tatran Prešov, hraného dňa 13.8.2023, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b DP, od 1.9.2023.

U187: MFK Zvolen (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (urážlivé a vulgárne pokriky) v stretnutí 4. kola III. ligy MFK Zvolen – TJ Družstevník Veľké Ludince, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U188: TJ Jednota Bánová (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (urážlivé a vulgárne, pokriky) v stretnutí 4. kola III. ligy TJ Jednota Bánová – RSC Hamsik Academy B. Bystrica, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 11 DP.

U189: Jozef Kováč (1257864 / AFC Nové Mesto n. Váhom / III. liga). Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného a na základe U150, za urážlivé a zosmiešňujúce výroky na adresu rozhodcov po stretnutí 3. kola III. ligy AFC Nové Mesto n. Váhom – FK Slovan Duslo Šaľa, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U190: Tomáš Batiz (1260943, R). Na základe podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF rozhodla, že podnet odstupuje KR SFZ, nakoľko DK SFZ nie je príslušná vo veci konať, podľa čl. 76/5e DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 7.9.2023 v sídle SFZ.                                 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

2. liga:

Oznamuje, že člen realizačného tímu družstva 2. ligy, ktorý vykonáva odbornú činnosť fyzioterapeuta, je povinný predložiť platný doklad o absolvovaní kompletného štúdia v odbore fyzioterapia do 10. septembra 2023. Ako prílohu k diplomu je vhodné priložiť popis doterajšej praxe v odbore. Doklady zaslať na adresu: malovic@pobox.sk

Schvaľuje:

7. kolo: Spišská Nová Ves – Šamorín, v pôvodnom termíne, ale o 15:00 (JOJ šport)

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Upozorňuje, že v zmysle RS, čl. 28/e v súťažiach III. LZV, I. a II. LSD U19, I. LMD U17, je usporiadajúci FK povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušovaného videozáznamu (príp. filmového záznamu), s trvalým údajom plynúceho času, vykonaného z pozície (úrovne) stredovej čiary minimálne jednou kamerou. V Slovnaft Cupe je vyhotovenie videozáznamu povinné od stretnutí 1. kola. Záznam z každého súťažného stretnutia vkladá poriadajúci FK povinne do 24 hod. po ukončení stretnutia na úložisko SFZ na archivovanie, kde ho majú k svojej činnosti k dispozícii odborné komisie (DK, KR a pod.) i orgány SFZ.

Schvaľuje:
Slovnaft Cup:

3. kolo: Zubrohlava – Ružomberok 6.9. o 16:30

U17/16:

5. kolo: Pohronie – Podbrezová 8.9. o 14:30 / 16:45, Michalovce – Z. Moravce 15.9. o 14:00 / 16:15

U19/17:

3. kolo: Bytča – Spišská Nová Ves 13.9. o 11:00 (dohráva sa len nedohraná časť) / 12:00,

4. kolo: Kysucké Nové Mesto – Zvolen 2.9. o 10:00 / 12:15,

5. kolo: L. Mikuláš – L. Košice, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku L. Hrádok,

7. kolo: Dubnica – Žolík Malacky 24.9. o 10:00 / 12:30, L. Mikuláš – Vranov, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku L. Hrádok.

U15/14:

3. kolo: Prešov – FC Košice 14.9. o 15:00 / 17:00, Stropkov – L. Košice 2.9. o 9:00 / 11:00,

4. kolo: FC Košice – Vranov 9.9. o 10:00 / 12:00, R. Sobota – Martin 10.9. o 10:00 / 12:00,

5. kolo: Humenné – Snina 20.9. o 14:30 / 16:30,

6. kolo: R. Sobota – Podbrezová 30.9. o 14:00 / 16:00 na UT,

13. kolo: Karlova Ves – D. Streda 17.11. o 10:00 / 12:00 na UT.

U13/12:

3. kolo: Slovan BA – D. Streda 15.9. o 14:00 / 15:30

Odstupuje na DK SFZ:

Lokomotíva Devínska Nová Ves (Slovnaft Cup), za porušenie RS, čl. 28/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ zo stretnutia 2. kola).

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:
Demišport liga:

5. kolo: Myjava – Slovan BA 11.10. o 19:00,

6. kolo: Prešov – Petržalka 16.9. o 12:00

II. liga:

2. kolo: Komárno – Košice, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku MŠK Hurbanovo

WU19 / WU15:

1. kolo: Myjava – Častkovce 13.9. o 16:00 / 18:00 na UT,

3. kolo: GFC – Trenčín 20.9. o 15:00 / 17:00,

10. kolo: Spišská Nová Ves – Michalovce 31.10. o 10:00 / 12:00,

11. kolo: FK Nitra – D. Streda 1.11. o 14:00 / 16:00.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – Odd. VT ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie v Prievidzi, v termíne 15.9. 16.12.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 8.9.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Bratislave, v termíne 17.9.2023 6.1.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.9.2023.
 • Školenie UEFA B licencie v Nitre, v termíne 21.10.2023 14.4.2024. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

 KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje:
 • Konanie workshopu PR SFZ: 8.9.2023 v Trnave (BFZ + ZsFZ). Pozvánky boli zaslané elektronickou poštou.
 • Konanie jesenných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR Šance): 10.10.2023 v Krásne n. Kysucou. Vykonávať sa budú nasledovné testy: rozhodcovia NL a 2. ligy (SDS), asistenti rozhodcov NL a 2. ligy (Ariet), rozhodcovia III. ligy (75-25m), asistenti rozhodcov III. ligy (75-25m).
Obsadenie:

Prípravné medzištátne stretnutia U19 (ihrisko MOL Academy D. Streda):

6.9. o 16:30 Slovensko – Chorvátsko Choreň, Lalo, Ralbovský, Parilák

9.9. o 11:00 Slovensko – Chorvátsko Kišš, Zemko, Lenický, Husár

Ospravedlnenia:

Foltín  2.9.,  9.9.,  16.9.  a  24. – 30.9., Vorel od 25.8. k dispozícii KR, Poláček 26. – 27.8., Šafárik 9.9., Šága 26. – 27.8., Fúsek 15. – 21.9., Halíček 16. – 17.9., Eperješi 14. – 16.9., Obertová 15. – 17.9., Slovák 8. – 10.9., Ochotnický 3.9., Vašš 12. – 13.9., Šandrik 15. – 17.9. a 23.9., Melicher 14. – 21.9., Čiernik od 31.8. PN, do prihlásenia, Lenický 2.9., Juhos 28.9. – 1.10.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo technická komisia SF:

U1: Schvaľuje dohodu klubov o výmene poradia domácich zápasov. 1. kolo NFE MŠK N. Zámky – FSC Prievidza sa odohrá 22.9.2023 o 19:30 hod. v ŠH Milénium v N. Zámkoch.

U2: Na žiadosť generálneho partnera upravuje po dohode s klubom Podpor Pohyb Košice ÚHČ z 19:30 na 19:00.

U3: Na žiadosť generálneho partnera upravuje po dohode s klubom Futsal Team Levice ÚHČ z 19:30 na 19:00.

U4: Na žiadosť generálneho partnera upravuje po dohode s klubom MŠK N. Zámky ÚHČ z 20:30 na 19:30.

U5: Schvaľuje podľa RS B/3/c nový termín 1. kola NFE MIMEL Lučenec – Futsal Team Levice. Zápas sa z dôvodu účasti štyroch hráčov Lučenca v kvalifikačnom zápase o postup na MS v Pule 20.9.2023 proti Chorvátsku odohrá 23.9.2023 o 18:00 v ARENA Lučenec.

Upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby v ISSF uvádzali funkcionára, zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti (lekár, masér, fyzioterapeut), takisto treba uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP, čl. 39, 40 a 55) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Zapisovanie členov realizačného tímu (VM, ZP) od rozhodcov do poznámky nebude možné. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:
 • Oznamuje termín náhradného seminára R a D SF, ktorý sa uskutoční 15.9.2023 v Kysuckom Novom Meste. Od 09:00 hod. fyzické previerky R v MŠH a od 10:15 hod. písomný test R a D na adrese v Suľkovská piváreň, Neslušská cesta 639, Kysucké Nové Mesto. Žiada R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.
 • Fyzické previerky absolvujú: Angyal, Antalík, Belavý, Budáč ml., Chudý, Cisko, Janidžár, Kováčik, Mózer, Peško, Polomský, Šeršeň. Pred fyzickými previerkami je R povinný predložiť potvrdenie všeobecného lekára, že je po zdravotnej stránke schopný vykonávať funkciu rozhodcu futsalu. Bez potvrdenia fyzické previerky rozhodca neabsolvuje. Písomný test absolvujú: Angyal, Antalík, Belavý, Budáč ml., Chudý, Cisko, Ďuriník, Michna, Mózer, Nagy, Polomský, Šeršeň, Šlapka, Budáč st., Hrmo, Kubinec, Ploštica.
 • Žiada R a D SF o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred novou sezónou 2023/2024:
 • uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe získať vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
 • platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).
 • Oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R stratili platnosť dňom 31.5.2023. Zároveň si kluby môžu v termíne do 13.9.2023 uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R formou písomného zdôvodnenia zástupcom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na emailovú adresu: rozhodcovia@futsalslovakia.sk
 • Ospravedlnenia: Marko 21. – 29.9. a soboty/nedele od 5.8. do 12.11., Matula 19. – 21.9.
Matrika SF:
Základná registrácia:

Damián Hanczko (1353675) – Futsal Team Levice, Sofia Rafaelová (1479779) – FC Spartak Tlmače.

Prestupy:

Filip Jančula (1294456) prestup s obmedzením, Tomáš Gunda (1299072) prestup s obmedzením, Erik Jurík (1313069) prestup s obmedzením, Longjie Xia (1230072) prestup s obmedzením, Martin Radošinský (1283243) prestup s obmedzením, Marco Delunas (1267988) prestup s obmedzením, Juraj Laco (1282867) prestup s obmedzením, Marián Hudek (1241591) prestup s obmedzením, Tomáš Mičuda (1218709) prestup s obmedzením – všetci FSC Prievidza,

Marcel Marík (1282824) prestup s obmedzením, Marek Belaník (1241105) prestup  – obaja Mimel Lučenec,

Filip Kis (1240031) prestup, Filip Marton (1298124) prestup, Richard Oberman (1241314) prestup – všetci Podpor Pohyb Košice,

Samuel Belányi (1369231) prestup – Futsal Team Levice.

 SEKRETARIÁT

Upozorňuje na zmenu prihliadania SFZ na faktúry s nízkou hodnotou, ktoré sú dlhodobo neuhradené. Jedná sa takmer výhradne o faktúry za členské poplatky, ktoré si vygenerovali fyzické osoby v ISSF, nejedná sa o položky členského vygenerované klubovým manažérom.

Osobám s neuhradenými faktúrami po splatnosti podľa platných stanov SFZ (podľa čl. 25, ods. 6, písm. a) a čl. 32, ods. 1, písm. f), môže byť z tohto dôvodu dočasne pozastavené členstvo v SFZ. Dočasné pozastavenie sa týka najmä hráčov, trénerov, delegátov zväzu, delegátov pozorovateľov rozhodcov, ale aj správcov súťaží a členov odborných komisií a orgánov SFZ. Celý text výzvy a oznámenia SFZ nasadí do ISSF dňa 5.9.2023.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa