logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 27.8.2021

Posledná aktualizácia27.8.2021 10:17

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2021-22_US_09.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 17. 9. 2021 od 11:00 hod. v hoteli AquaCity Poprad. Na svojom zasadnutí dňa 6.9.2021 prerokuje nasledovný návrh programu konferencie, ktorý bude jej delegátom odporučený na schválenie.

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ

5. Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry

6. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ za rok 2021

7. Schvaľovanie návrhu spoločnosti za audítora účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2021

8. Voľby členov volebnej komisie SFZ

9. Diskusia

10. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 3. septembra 2021, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 7. septembra 2021 na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

KONTROLÓR SFZ

Vyhlasuje voľby členov volebnej komisie SFZ, v zmysle článku 55, ods. 6, písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie. Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57, ods. 3, 4 a 6 stanov SFZ. Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42, ods. 3, písm. d) stanov SFZ do výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie dňa 17. septembra 2021 v Poprade.   

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať: 

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;   

c) kontaktné údaje kandidáta;    

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo  audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 11. septembra 2021 o 23:59 hod.    

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na SFZ elektronickou formou na emailovú adresu stefan.valko@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy Voľby 17.09.2021“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U94: Michal Kukučka (AS Trenčín, Fortuna liga), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 23.8.2021.

U95: Branislav Bobík (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), vylúčený za telesné napadnutie – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 23.8.2021.

U96: Pavel Prochádzka (FK Tempo Partizánske, II. LSD U19), vylúčený za telesné napadnutie – násilné vrazenie do súpera rukami v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 23.8.2021.

U97: Filip Piroha (MFK Skalica, II. LSD U19), vylúčený za telesné napadnutie – udretie súpera násilným spôsobom do oblasti krku v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 23.8.2021.

U98:  Marek Drenka (FC Lokomotíva Košice, II. LSD U19), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 22.8.2021.

U99: Szilárd Németh (1089743 / FC Rohožník / II. liga / T), vylúčený za hrubé nešportové prejavy – kopnutie fľaše s vodou na hraciu plochu na znak nesúhlasu s rozhodnutím R, podľa čl. 48/1b DP. DS – finančná pokuta 150 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP.

U100: Nicolas Martinek (FK Dubnica n. Váhom, Slovnaft cup), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 26.8.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí II. ligy, podľa čl. 37/10 DP.

U101: Timotej Tóth (FC Petržalka, Slovnaft cup), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 26.8.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí II. ligy, podľa čl. 37/10 DP.

U102: Filip Drevko (OFK Vikartovce, Slovnaft cup), Vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – neprejavenie rešpektu voči hre držaním súpera za telo v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 26.8.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy VsFZ – Podtatranská, podľa čl. 37/10 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U103: András Šándor (ŠK Tomášov, Slovnaft cup), od 19.8.2021.

U104: Martin Sabol (FK Humenné, II. LSD U19), od 22.8.2021.   

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/9 DP:   

U105: Peter Chorváth (OŠK Likavka, Slovnaft cup), od 26.8.2021. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. ligy SsFZ, skupina B, podľa čl. 37/10 DP.

U106: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 5. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – AS Trenčín, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U107: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za HNS divákov H (vulgárne pokriky) počas stretnutia 5. kola FL MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U108: MŠK Púchov (II. liga). Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a stanovisko klubu FC Rohožník k udalosti po stretnutí 5. kola II. ligy FC Rohožník – MŠK Púchov, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP. Zároveň berie na vedomie oznámenie o úhrade škody.

U109: MŠK FOMAT Martin (Slovnaft cup). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky a prerušenie hry) počas stretnutia 2. kola Slovnaft cupu MŠK FOMAT Martin – FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U110: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Doplnku správy delegáta zo stretnutia žiada klub o písomné stanovisko k neúčasti hlavného trénera na tlačovej konferencii (čl. 10, písm. f) RS ÚLK) po stretnutí 5. kola FL MFK Zemplín Michalovce – MFK Tatran L. Mikuláš, do 31.8.2021.

U111: Vladimír Weiss (1311612 / ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / T). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za hrubé nešportové prejavy (vstúpenie na HP a kritika R) počas stretnutia 5. kola FL ŠKF Sereď – ŠK Slovan Bratislava, ukladá podľa čl. 48/1a DP DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP.

U112: Berie vedomie Správu delegáta zväzu zo stretnutia 2. kola Slovnaft cupu ŠK Nová Dedinka – FK Rača Bratislava, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 2.9.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

7. kolo: Skalica – Púchov, v pôvodnom termíne, ale o 17:00.

Schvaľuje:

8. kolo: Šamorín – Košice 11.9. o 16:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

U15/14, 5. kolo – všetky tri skupiny 15.9. o 10:00 / 12:00. Kolo je preložené po požiadavke technického úseku, z dôvodu reprezentačného zrazu. FK, ktoré požiadajú o zmenu tohoto termínu, nebude účtovaný poplatok za preloženie stretnutí.

Slovnaft cup, 3. kolo: Kysucké Nové Mesto – Ružomberok 15.9. o 15:30.

Schvaľuje:

Slovnaft cup:

2. kolo: Málinec – Slovan BA 4.9. o 16:00;

3. kolo: Pata – Spartak Trnava 14.9. o 16:15.

U19:

5. kolo: Senica – Michalovce 31.8. o 11:00;

6. kolo: Petržalka – D. Streda 15.9. o 16:00;

7. kolo: Senica – Trenčín 12.9. o 11:00;

9. kolo: Senica – Slovan BA 26.9. o 11:00.

U17/16:

5. kolo: FC Košice – Žilina 29.9. o 14:00 / 16:15, Podbrezová – Nitra, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Brezno.

U19/17:

5. kolo: Myjava – Inter 11:30 / 14:00, Humenné – Kysucké Nové Mesto 28.8. o 10:00 / 12:30;

7. kolo: Šamorín – Partizánske 12.9. o 10:00 / 12:30, Krakovany – Senec 12.9. o 10:00 / 12:30.

U15/14:

2. kolo: Lokomotíva Košice – Spišská Nová Ves 31.8. o 15:00 / 17:00;

3. kolo: Slovan BA – Senica, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Prievoz – hlavné ihrisko.

U13/12:

3. kolo: Bardejov – Prešov 1.9. o 9:00 / 10:30, Žilina – L. Mikuláš 15.9. o 10:00 / 11:30;

4. kolo: Domino – Senica 12.9. o 10:30 / 12:00.

Odstupuje na DK SFZ FK:

Spartak Myjava, FK Lokomotíva Trnava, Čermáňsky FK Nitra, FK Inter Bratislava, MFK Snina, FC Lokomotíva Košice, MŠK Námestovo, FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa (všetci U19) a MFK Ružomberok (I. liga ženy), za porušenie RS, čl. 27/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK ženský futbal:

Oznamuje, že FK Železiarne Podbrezová (WU19/15) odohrá svoje domáce stretnutia (od 5. kola) na ihrisku MFK Brezno – pomocné ihrisko.

Schvaľuje:

I. liga, 6. kolo: N. Zámky – B. Bystrica 4.9. o 10:30.

II. liga, skupina B, 4. kolo: Poprad – Prešov 3.10. o 15:00 na UT (Poprad-Stráže).

WU19 / WU15:

2. kolo: Ružomberok – Prešov, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Černová, Poprad – Bardejov 28.8. o 14:15 / 16:15, Slovan BA – Nitra 8.9. o 14:00 / 16:00 na UT (Prievoz), Myjava – NŠK (WU15) 15.9. o 10:00 na UT.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedeniu SFZ.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trebišove, v termíne 1.9. 26.10.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 28.8.2021.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v N. Zámkoch, v termíne 25.9. 20.11. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.9.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia, týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

30.8.2021, Trebišov Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ TV. Prihlášky je potrebné zaslať do 28.8.2020.

31.8.2021, Kalinkovo Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky do 26.8.2020.

2.9.2021, Jakubov Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky do 28.8.2020.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že projekt rozvoja futbalu SFZ – „Dajme spolu gól“ pokračuje aj v novom školskom roku 2021/2022. Prihlasovanie materských škôl alebo základných škôl do projektu v školskom roku 2021/2022 je spustené a možné do 30.9.2021. Podrobné informácie o projekte, vrátane možnosti prihlásenia a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu „Dajme spolu gól“, môžu štatutári škôl realizovať na linku: https://www.futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol

KOMISIA ROZHODCOV

Rozhodcovskú licenciu ,,P‘‘ (s platnosťou 3 roky od 3.7.2021) po úspešnom absolvovaní licenčného seminára a fyzických previerok v dňoch 26.6., 28.6., 3.7. a 23.8.2021 (opravné fyzické previerky) získali: Štepanovský, Uram (obaja BFZ), Juhos, Šandrik, Trnka, Vaňo (všetci ZsFZ), Batiz, Dobrík, Hrobárik, Plavecký, Šága (všetci SsFZ), Cisko, Havíra, Hamadej, Jasečko, Šuba (všetci VsFZ).

Licenčným kritériám nevyhoveli (licenčné konanie ukončené): Krčová, Šafárik (obaja BFZ), Soboňa (ZsFZ).

Prerušené licenčné konanie: Tramita (BFZ) – zo zdravotných dôvodov.

Oznamuje termín konania tréningového kempu rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ skupiny TOP v dňoch 2. 5.9.2021 v Starej Lesnej a Tatranskej Lomnici. Program bol pozvaným frekventantom zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Železňák 23.8., Roszbeck 20. – 23.8, Špivák 8.9., Budáč 22. – 27.8., Ihring 25.9., Lalo 12. a 19.9., Haring 12.9., Šandrik 11. – 12.9., Vitko 11. – 12.9.

Úsek PR:

Licenciu ,,P‘‘ pozorovateľa rozhodcov (s platnosťou 3 roky od 3.7.2021) po úspešnom absolvovaní licenčného seminára, konaného v dňoch 26.6., 28.6. a 3.7.2021 získali: Mókoš, Pavlíková, Perašín, Vician (všetci BFZ), Kováč, Nedveď, M. Sluk (všetci ZsFZ), Ádám, Benko, Chmura, Perát, Straka (všetci VsFZ).

Oznamuje, že workshop PR SFZ (frekventanti BFZ + ZsFZ) sa uskutoční 10.9.2021 v Trnave. Program bude zaslaný elektronickou poštou.

Oznamuje, že workshop PR SFZ (frekventanti SsFZ + VsFZ) sa uskutoční 17.9.2021 v Poprade. Program bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Kopča 11. – 13.9., Zábranský 28. – 31.8., Minárčik 10. – 12.9.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Labanc 28.8. – 5.9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technický úsek:

Oznamuje, že kluby 1. SLF sú povinné najneskôr do 31.8.2021 oznámiť na e-mailovú adresu exekutiva@futsalslovakia.sk úradné hracie časy platné pre súťažný ročník 2021/2022, domovskú halu a farby dresov pre domáce a zápasy hrajúce vonku (hráčov aj brankárov);

Oznamuje ÚHČ Futsal Team Levice: piatok 19:30 hod.;

Oznamuje, že po finalizácii v najbližších dňoch bude klubom zaslaný manuál k nahrávaniu zápasov 1. SLF prostredníctvom aplikácie SPORT.VIDEO;

Pripomína, že na základe rozhodnutia najvyšších orgánov SFZ, boli v ISSF vykonané úpravy, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania poriadkov SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii osôb do realizačných tímov, t. j. trénerov a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v ISSF. Už v novembri 2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a je ich potrebné opakovane nahrať novým spôsobom, aj s ich súhlasom. Kompletný návod je na: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu     

Kontakt v prípade technických problémov: ladislavangyal@gmail.com

Komisia rozhodcov a delegátov:  

Oznamuje obsadenie R na SLOVAKIA Pre-World Cup FUTSAL DAYS v ŠH Elán Bratislava:

31.08. o 18:00 Panama – Maroko (Peško, Budáč ml., Fischer)
01.09. o 18:00
Maroko – Panama (Budáč ml., Peško, Fischer)
03.09. o 18:00 Slovensko – Maroko (Behančin, Botka, Fischer)
04.09. o 20:00 Pinerola – Panama (Botka, Behančin, Bublávek)   

05.09. o 19:00 Slovensko – USA (Peško, Budáč ml., Bublávek)
06.09. o 19:30
Slovensko – Panama (Matula, Behančin, Fischer)
07.09. o 17:00
USA – Slovensko (Behančin, Matula, Bublávek).

Ospravedlnenia: Belavý, Kováčik, T. Nagy, Bajči: všetci 27. – 28.8.

Matrika SF:

Základná registrácia:

1232932   Filip Kaľavský      MIBA B.Bystrica

1278425   Andrej Glemba    MIBA B. Bystrica

Prestup:

1215714  Matúš Kyjovský    MIBA B. Bystrica

1240020  Juraj Pribilinec     Pinerola 1994 Futsal Academy

1174068  Lukáš Harsa          Pinerola 1994 Futsal Academy

1285060  Marek Kušnír         Mimel Lučenec

Prestup s obmedzením do 30.6.2022

1303694  Robert Rak            Pinerola 1994 Futsal Academy

1301952  Patrik Haramia     Pinerola 1994 Futsal Academy

1209706  Patrik Chamilla     Futsal Team Levice

1303990  Martin Dežulian    Pinerola 1994 Futsal Academy

1304221  Patrik Sládeček    Pinerola 1994 Futsal Academy

1299372  Nicolas Pochylý    Pinerola 1994 Futsal Academy

1302552  Jozef Aksamít       Pinerola 1994 Futsal Academy

1305396  Dominik Markovič Pinerola 1994 Futsal Academy

1304733  Oliver Fandel         Pinerola 1994 Futsal Academy

1334394  Martin Csiba          Pinerola 1994 Futsal Academy

1302642  Róbert Boroš         Pinerola 1994 Futsal Academy

1304486  Ján Bolf                  Pinerola 1994 Futsal Academy

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa