Vzdelávanie v rámci regionálnych futbalových zväzov

BRATISLAVA (SFZ) - Magazín "Asistent trénera" priniesol v ostatnom vydaní sumár aktivít a zaujímavostí v roku 2020 prostredníctvom profesionálnych regionálnych koordinátorov vzdelávania trénerov z radov SFZ Michala Kováča (Bratislava), Rastislava Vincúra (Západné Slovensko), Petra Štefaňáka (Stredné Slovensko) a Petra Szénaya (Východné Slovensko).

Profil absolventov jednotlivých stupňov školení trénerov zohľadňuje ich predpokladanú špecializáciu vzhľadom na vekovú ale aj výkonnostnú úroveň. Celkový systém a štruktúra vzdelávania trénerov nepripravuje teda trénerov len pre republikové, ale aj pre regionálne a oblastné súťaže. Práve preto je vzdelávanie trénerov na regionálnej úrovni veľmi dôležitou súčasťou celého systému. Od roku 2019 sú vytvorené pozície štyroch profesionálnych regionálnych koordinátorov vzdelávania trénerov, ktorí koordinujú a organizujú vzdelávacie aktivity v spolupráci s RFZ a s príslušnými ObFZ. V nasledujúcom príspevku Michal Kováč (Bratislava), Rastislav Vincúr (Západné Slovensko), Peter Štefaňák (Stredné Slovensko) a Peter Szénay (Východné Slovensko), mapujú dianie a zaujímavosti v jednotlivých regiónoch.

ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ / Koordinátor: RASTISLAV VINCÚR

Vzdelávanie trénerov západoslovenského regiónu prebieha v súlade s konvenciou UEFA a TÚ SFZ. TMK ZsFZ v rámci svojho programu zabezpečujú zodpovedným koordinátorom niekoľko školení a seminárov za prispenia sekretariátu ZsFZ a tiež trénersko-metodických komisií dvanástich oblastných futbalových zväzov. 

Záujem o školenia v regióne je dostatočný. V roku 2018 bolo vyškolených 82 trénerov UEFA GC licencie a 20 trénerov UEFA B licencie, o rok neskôr to bolo 153 vyškolených trénerov UEFA GC licencie a 24 trénerov UEFA B licencie, v roku 2020 bolo vyškolených 64 (plus ešte prebiehajú školenia ktoré boli zahájené v 2020 v NR/TN/DS/PD/Skalica 114 trénerov) a UEFA B 24 trénerov, (tiež ešte prebieha kurz otvorený v roku 2020 pre 24 trénerov).

Semináre, ktoré slúžia na predĺženie platnosti licencií sú plánované dvakrát do roka v rámci regiónu Západ a minimálne raz v rámci ObFZ.  Na seminároch uskutočnených od  roku 2018  sa celkovo zúčastnilo 890 trénerov. 

Školenia trénerov na jednotlivých úrovniach sú v súčasnosti nastavené tak, aby tréneri mali dostatočné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, v súlade s konvenciou vzdelávania trénerov UEFA. Školenia zabezpečujú profesionálny lektori SFZ, čo zaručuje jednotný vzdelávací systém. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu bolo zavedené dištančné vzdelávanie časti teoretických blokov. Táto časť si vyžaduje od poslucháčov počítačovú gramotnosť, čo však žiaľ, nie každý dostatočne zvláda.  Toto vzdelávanie čiastočne uľahčuje poslucháčom štúdium a šetrí cestovné náklady.

V našom regióne zaostávajú v počte kvalifikovaných trénerov ObFZ Levice, Komárno, Galanta, D. Streda, Senica. Tu zrejme absentujú trénersko-metodické komisie a tiež oblastné futbalové zväzy. 

Problémom v rámci školení ObFZ sú nedostatočná aktivita a propagácia, resp. nároky na kluby, aby vo futbalových súťažiach trénovali kvalifikovaní tréneri. V rámci ďalšieho vzdelávania je potrebné, aby do podmienok prijatia na školenia trénerov bola zaradená počítačová gramotnosť. 

Ak chceme zvýšiť úroveň futbalu, tak musíme začať v prvom rade od trénerov. Tréneri sú zodpovední za úroveň a kvalitu tréningového procesu, úroveň a kvalitu zápasu. Túto záležitosť podceňujú často tréneri i funkcionári. Každý tréner si rukopis svojej práce prezentuje v zápase. 

BRATISLAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ / Koordinátor: MICHAL KOVÁČ

Trénersko–metodická komisia Bratislavského futbalového zväzu má v gescii okrem "Ďalšie vzdelávania trénerov“ aj úzku spoluprácu s TÚ SFZ – Oddelením vzdelávania pri výučbe nových trénerov na úrovni UEFA Grassroots C a UEFA B licencii. 

Rok 2020 bol veľmi nezvyčajný, pretože vzniknutá situácia v dôsledku  pandémie COVID-19 vyžadovala prijatie novým foriem výučby a vzdelávania - a to dištančnou formou. To si vyžadovalo od prednášajúcich oveľa väčšiu prípravu samotnej formy vzdelávania, ale aj hľadanie riešenia na zabezpečenie interakcie s frekventantmi. Napriek epidemiologickým opatreniam sa na území Bratislavského regiónu podarilo zorganizovať a ukončiť 3 školenia UEFA Grassroots C licencie s celkovo 66 novými trénermi a jedno školenie UEFA B licencie s 18 novými trénermi. 

Čo povedať k samotnej organizácii štúdia? Podľa nových syláb na oboch úrovniach školenia je forma a obsah viac orientovaný do praxe a prináša nový pohľad na prácu trénera, či už hovoríme o práci pri mládeži alebo dospelých.

Po nadobudnutí základných informácií týkajúcich sa  trénovania na amatérskej úrovni počas školenia na UEFA Grassroots C licencie, tréner po ročnej praxi môže prejsť na vyšší stupeň odborného vzdelania. Na úrovni UEFA B licencie tréner rieši už prácu v mikroskupinách (štyria tréneri), kde účastníci koordinovaný mentorom hľadajú riešenie na tvorbu tréningového procesu s rôznym zameraním a pre rôzne vekové kategórie. Čo sa týka teoretickej časti výučby platí, že skoro po každej téme nasleduje pracovný workshop, kde frekventanti môžu prezentovať aj svoje postrehy a názory. Tu sa tréneri napríklad zaoberajú rôznymi didaktickými postupmi, analýzou zápasov, obsahovou stránkou športovej prípravy, tvorbou plánov na rôzne obdobia, atď. 

Pri tvorbe "Ďalšieho vzdelávania trénerov“ TMK BFZ využila možnosť spolupráce s futbalovými klubmi PSČ Pezinok a TJ Jakubov, kde na oboch seminároch prezentovala problematiku na tému „Príprava a vedenie družstva prípraviek v tréningovom procese“. Podľa spätnej väzby sa semináre stretli vo všeobecnosti s pozitívnou odozvou. 

Našou hlavnou úloha je byť nápomocní trénerom po všetkých stránkach. Na základe množstva podnetov zo strany trénerov / amatérov je momentálne našou najväčšou výzvou vytvorenie online stránky, kde by si každý z trénerov mohol nájsť inšpiráciu do tréningového procesu, videá z práce trénerov v kluboch a zároveň sa podeliť o svoje „know how“. Pri tejto myšlienke TMK BFZ zastrešuje obidva oblastné futbalové zväzy (Bratislava – mesto, Bratislava – vidiek), ktoré majú zastúpenie v rámci komisie. 

STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ / Koordinátor: PETER ŠTEFAŇÁK

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C:

- 5–6  školení ročne  pre jednotlivé ObFZ
- 60 hod. / 6 blokov
- dĺžka trvania školenia - spravidla 3 mesiace
- max. 24 študentov
- vždy v spolupráci s TMK ObFZ
- TMK ObFZ zabezpečuje priestory (učebňa + ihrisko)
- počet školení UEFA GR C  za posledných 5 rokov –  21
- počet vyškolených trénerov za posledných 5 rokov – 496
- miesta organizácii školení: Banská Bystrica (5x), Žilina (3x), Rimavská Sobota (3x), Kysucké Nové Mesto (2x), Dolný Kubín (2x), Zvolen (2x), Lučenec (2x), Martin, Žiar nad Hronom, Ružomberok

Ďalšie vzdelávanie trénerov - semináre na predĺženie platnosti trénerských licencií UEFA B a UEFA GRASSROOTS C :

- 6–7 ročne
- snaha o pravidelnú periodicitu organizácie seminárov v jednotlivých lokalitách v priebehu roka
- 5 hodinový program (3-4 hod. teória / 1-2 hod. prax )
- snaha o zapojenie úspešných trénerov z príslušnej oblasti ako lektorov (Kéry, Berky, Oravec, Valach, Foltán, Bačík, N. Guľa, Repaský, Zaťko, Moravčík, Strelka, Rybár, Bella, Hvostík)
- počet seminárov trénerov UEFA B a UEFA GR C za posledných 5 rokov  – 26
- počet účastníkov všetkých seminárov za posledných 5   rokov- 2072 trénerov
- najvyššia účasť na seminári – Banská Bystrica 11/2017 – 208 trénerov

VÝCHODOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ / Koordinátor: PETER SZÉNAY

Všetky aktivity vzdelávania trénerov boli v roku 2020 výrazne ovplyvnené súčasnou situáciou so šírením vírusu COVID. V predchádzajúcich rokoch sme organizovali raz ročne školenie trénerov UEFA B a štyri školenia trénerov na úrovni UEFA GC. 

O školenie trénerov UEFA B licencie je na východe Slovenska práve v poslednom období vyšší záujem a preto sme v roku 2020 otvorili až dve školenia. Prvé školenie tréneri absolvovali v mesiacoch január až september. Z celkového počtu 23 prihlásených trénerov do dnešného dňa ukončilo školenie záverečnou skúškou 17 trénerov, pričom jeden z trénerov prerušil školenie zo zdravotných dôvodov a piati tréneri doteraz nesplnili podmienky, aby boli pozvaní na záverečnú skúšku. Školenie bolo ovplyvnené hlavne prvou vlnou pandémie, keď sme museli časti školenia presunúť až na mesiac august a záverečné skúšky na september. Viacerí tréneri absolvovali záverečnú skúšku v náhradnom termíne, pretože museli zostať v karanténe. 

V mesiaci júl sme otvorili i druhé školenie trénerov UEFA B, na ktoré sa prihlásilo 15 trénerov. Z dôvodu obmedzení počas druhej vlny pandémie sa nám zatiaľ nepodarilo ukončiť školenie. Väčšina trénerov musí ešte absolvovať tzv. mikroskupiny ako i mentoring majstrovského zápasu. Pri predpoklade, že sa začnú súťaže na jar, tak záverečné skúšky plánujeme na mesiac máj.

Pozitívne je potrebné hodnotiť záujem hlavne mladých trénerov o vzdelávanie, pretože v nedávnej minulosti medzi účastníkmi školenia dominovala stredná generácie, resp. staršia generácia trénerov, ktorí sa hlásili na školenie hlavne z dôvodu splnenia podmienky predpísanej licencie v súťaži. Prevažná väčšina trénerov už aktívne pracuje s družstvami mládeže. Ďalším pozitívom školení v roku 2020 bolo, že sme mohli na prax v plnom rozsahu využívať novú umelú plochu, ktorá je vo vlastníctve VsFZ. 

V roku 2020 dominovala dištančná forma štúdia, prezentácie boli realizované prostredníctvom on-line výuky, ale našťastie sa nám podarilo vhodne naplánovať všetky workshopy a praktické cvičenia tak, aby sme ich mohli úspešne absolvovať. Školenia UEFA B sú organizované v budove Východoslovenského futbalového zväzu, ktorý svoje priestore na vzdelávacie aktivity trénerov poskytuje bezplatne. 

Školenia trénerov UEFA GC licencie sme vzhľadom na obmedzenia zorganizovali len dve a to rovnako v rámci celého regiónu v Košiciach. 

Prvé školenie UEFA GC prebiehalo v mesiacoch január až júl 2020. Školenie úspešne absolvovalo všetkých 25 prihlásených trénerov.

Počas roka sme zorganizovali i tri semináre trénerov, pričom dve sme organizovali v náhradnom termíne, z dôvodu obmedzení, ktoré platili pre všetky aktivity na Slovensku počas pandémie. 

V Starej Ľubovni sme organizovali v spolupráci s MFK Stará Ľubovňa seminár trénerov 27. júna. Témou seminára bolo obsahové zameranie tréningového procesu v kategórii prípraviek. Okrem prezentácie tréneri absolvovali na ihrisku i ukážky obsahu tréningových jednotiek. Seminár absolvovalo 30 trénerov. V Humennom sme v spolupráci s ObFZ Humenné organizovali seminár 30. júla. Seminár bol zameraný na kategóriu mladších žiakov. Okrem prezentácie tréneri absolvovali i ukážky cvičení. Seminár absolvovalo 44 trénerov. 

V poradí tretí seminár sme zorganizovali v Ľuboticiach v spolupráci s ObFZ Prešov 31. júla. Seminár bol zameraný na tréningový proces v kategórii mladšieho dorastu. Praktická ukážka sa venovala nácviku a zdokonaľovaniu zakladania a vedenia útoku v krajnej vertikále. Seminár absolvovalo 35 trénerov. V rámci VsFZ organizujeme semináre trénerov už tretí rok s praktickými ukážkami, čo je veľmi kladne hodnotené zo strany samotných účastníkov. 

Pozitívom seminárov v roku 2020 bolo, že ku každému semináru sa nám podarilo vydať publikáciu, ktorá pozostávala z teoretickej časti a z časti praktickej. Tréneri si počas seminára nemuseli robiť poznámky a ani zakresľovať cvičenia, všetky informácie mali v publikácii. 

Druhé školenie UEFA GC prebiehalo v mesiacoch júl až november 2020, pričom 24 tréneri ukončili školenie v riadnom termíne, 2 v náhradnom termíne (z dôvodu karantény) a jeden tréner sa nezúčastnil na záverečnej skúške. 

Rovnako i na školení UEFA GC dominovala dištančná forma, pričom všetky worshopy a praktické cvičenia sme absolvovali na ihrisku VsFZ s umelou plochou a v budove VsFZ. 

Značky