logo
SFZ

ISSF na základe Zákonu o športe Zákon č. 440/2015 Z. z. Čl. I., Tretia časť - Zmluvné vzťahy v športe doplnili o novú funkcionalitu - Centrálny register zmlúv. Klubový manažér (ďalej iba KM), sekretár zväzu prípadne poverený funkcionár právnickej osoby majú odteraz k dispozícií novú možnosť v menu záložke Elektronická podateľňa - Registrácia zmluvy.

Na výber je niekoľko typov zmlúv:

  • zmluva o amatérskom vykonávaní športu
  • zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
  • zmluva o zastupovaní hráča
  • zmluva o zastupovaní klubu
  • zmluva trénera s klubom
  • zmluva o príprave talentovaného športovca
  • zmluva o dobrovoľníckej činnosti
  • zmluva o sponzorstve

Podľa toho, aký typ zmluvy vyberiete, sa dynamický prispôsobujú aj zmluvné strany. Pri registrácií zmlúv rozlišujeme dva dôležité fakty: buď sa zmluvy registrujú, alebo iba evidujú.

Registrácia znamená, že žiadosť, ktorú podáva KM podlieha schváleniu sekretárom (buď centrálna matrika SFZ, alebo príslušná matrika, podľa príslušnosti klubu, ktorý podáva žiadosť -> zavisí od konkrétneho typu zmluvy). 

Evidencia znamená, že zmluva sa po odoslaní KM dostáva priamo do centrálneho registru zmlúv bez akéhokoľvek ďalšieho schvaľovania.

Ak KM vyberie jeden z typov žiadosti zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva o zastupovaní hráča alebo zmluva o zastupovaní klubu, jedná sa o registráciu zmluvy a schválenie podlieha výhradne matrike SFZ.

Ak KM vyberie typ žiadosti zmluva o príprave talentovaného športovca, jedná sa o registráciu zmluvy a schválenie podlieha matrike, podľa príslušnosti klubu, ktorý žiadosť podáva.

Ak KM vyberie typ zmluvy zmluva trénera s klubom, zmluva o dobrovoľníckej činnosti, zmluva o sponzorstve, jedná sa o evidovanie a takáto zmluva sa dostáva priamo bez schválenia do centrálneho registru zmlúv.

Postup nižšie platí iba pre zmluvy, ktoré sa registrujú.

Po vyplnení všetkých povinných údajov na obrazovke Registrácia zmluvy a kliknutí na tlačidlo Zaslať žiadosť sa zobrazí kompletný detail žiadosti so všetkými údajmi.

O vytvorení žiadosti o registráciu zmluvy sú matrikár aj všetky zmluvné strany notifikované. Prehľad žiadostí, ktoré čakajú na schválenie má KM aj sekretár k dispozícií na pracovnej ploche.

Po schválení žiadosti matrikárom sa zmluva stáva riadne registrovanou v centrálnom registri zmlúv. Automaticky sa doplnia všetky dodatočné informácie ako jedinečné číslo zmluvy, dátum registrácie, dátum schválenia, osoba, ktorá žiadosť schválila atď.

Systém ISSF umožňuje evidovať aj verzie zmlúv. Pri zaregistrovaní zmluvy sa vytvorí automatický záznam o jej prvej verzií. Ďalšiu verziu zmluvy je dobré využiť napríklad v prípade dodatku ku pôvodnej zmluve. Ak chce KM vytvoriť novú verziu zmluvy, stačí ak si ju vyhľadá a priamo na jej detaile klikne na tlačidlo Nová verzia. Tlačidlo je prístupné iba na zmluvách, kde figuruje klub KM ako jedna zo zmluvných strán.

Do platnosti zároveň vstupujú aj poplatky za registrovanie zmlúv. Aktuálne poplatky nájdete v Registračný a prestupový poriadok PRÍLOHA  č.  2 -   Poplatky.

Centrálny register zmlúv je pre KM prístupný priamo cez menu položku Zmluvy. Pre sekretára cez menu položku Matrika / Zmluvy.

Úplný prehľad zmlúv, ktoré sa týkajú konkrétnej fyzickej osoby je prístupný cez detail osoby a záložku Výskyt osoby na zmluve.