logo
SFZ

V súlade s čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ, SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého príjmami sú príjmy z členského príspevku. VV SFZ rozhoduje o spôsobe použitia a prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia schváleným Konferenciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ.

Vybrané členské príspevky sa rozdeľujú futbalovým klubom pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 za podmienky že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to nie sú kluby zaradené do kategórií Akadémia a ÚTM. Za mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne súťaže U23.

SFZ poukáže platby s prerozdelenými členskými príspevkami v hodnote 522 221€ priamymi platbami na IBAN účty klubov uvedené v systéme ISSF (oficiálne matriky, registre, SFZ).

Aktuálne má nárok na prerozdelenie členských príspevkov podľa pravidiel schválených konferenciou SFZ 1 228 klubov, v ktorých dohralo jesennú časť súťaží 2 870 družstiev, čo činí na jedno družstvo príspevok 164,00 € za jesennú časť a 17,95€ za jarnú časť sezóny 2018/2019.

Prvá časť platieb, 50% zo 164 €/družstvo, bola uhradená (poukázaná na účet klubu) 17.12.2018. Druhá časť, 50% bola uhradená v priebehu mesiaca február 2019. Členské príspevky vybraté za jar 2019 boli prerozdelené a uhradené 31.7.2019.

Prerozdelenie členských príspevkov 2018/2019
Prerozdelenie členských príspevkov 2018/2019