logo
SFZ

V súlade s čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ, SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého príjmami sú príjmy z členského príspevku. VV SFZ rozhoduje o spôsobe použitia a prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia schváleným Konferenciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ.

Vybrané členské príspevky sa rozdeľujú futbalovým klubom pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 za podmienky že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to nie sú kluby zaradené do kategórií Akadémia a ÚTM. Za mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne súťaže U23.

SFZ poukáže platby s prerozdelenými členskými príspevkami v hodnote 487 084,00€ (474 871€ platby prijaté do 31.12.2019) priamymi platbami na IBAN účty klubov uvedené v systéme ISSF (oficiálne matriky, registre, SFZ) do 7.2.2020.

Aktuálne má nárok na prerozdelenie členských príspevkov podľa pravidiel schválených konferenciou SFZ 1 222 klubov, v ktorých dohralo jesennú časť súťaží 2 970 družstiev, čo činí na jedno družstvo príspevok 164,00€ za sezónu 2019/2020 (159,89 € za jesennú časť sezóny 2019/2020).

Prvá časť platieb, 50% zo 159,89 €/družstvo, bude uhradená (poukázaná na účet klubu) do 7.2.2020. Druhá časť, druhých 50%, bude uhradená v druhej polovici mesiaca júl 2020 (po ukončení sezóny a záverečnom zúčtovaní členských príspevkov).

Prerozdelenie členských príspevkov 2019/2020
Prerozdelenie členských príspevkov 2019/2020