logo
SFZ

V súlade s čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ, SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého príjmami sú príjmy z členského príspevku. VV SFZ rozhoduje o spôsobe použitia a prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia schváleným Konferenciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ.

Rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 25.9.2020 v Poprade (bod. 7, viac na https://www.futbalsfz.sk/konferencia_zapisnice) o výške členských poplatkov a prerozdelení členských poplatkov sa mení spôsob prerozdelenia nie podľa počtu družstiev, ale podľa počtu aktívnych hráčov do U19, vrátane, s minimálne 3 štartami podľa uzatvorených Zápisov o stretnutí za jesennú časť oficiálnych súťaží v sezóne 2020/2021 (len uzavreté Zápisy o stretnutí v ISSF).

Taktiež sa mení spôsob vyplácania uhradených členských poplatkov a to 50% do 15.12.2020 a druhých 50% do 31.7.2021.

SFZ poukáže platby s prerozdelenými členskými príspevkami v hodnote 567.420€ (462.092€ platby prijaté do 15.12.2020) priamymi platbami na IBAN účty klubov uvedené v systéme ISSF (oficiálne matriky, registre, SFZ).

Počet klubov s nárokom na príspevok je 1 298 s 45 237 hráčmi s minimálne 3 štartmi od 18.7.2020 do 30.6.2021 (bez Akademií a ÚTM) s 326 763 štartmi v oficiálne uzatvorených Zápisoch o stretnutí jesennej časti oficiálnych súťaží v sezóne 2020/2021.

Aktuálne má nárok na prerozdelenie členských príspevkov podľa pravidiel schválených konferenciou SFZ 1 298 klubov. 

Príspevok na jedného hráča po prerozdelení je 12,48€ (informatívne suma na jeden štart hráča je 1,70€)

Prvých 50% uhradených členských príspevkov bolo uhradených do 15.12.2020 a druhých 50% aj s členskými príspevkami uhradenými do 30.6.2021 bolo uhradených do 31.7.2021.

Prerozdelenie členských príspevkov 2020/2021
Prerozdelenie členských príspevkov 2020/2021

Kompletné znenie schváleného uznesenia Konferencie SFZ zo dňa 25.9.2020 v Poprade

7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského 

Predsedajúci odovzdal slovo opäť vedúcej oddelenia strategických projektov SFZ p. Berdisovej, aby predmetný bod programu uviedla. Opätovne tento rok je najvyšší orgán SFZ povinný schváliť výšku členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ. Výška príspevkov ostáva v tomto roku nezmenená aj s ohľadom na súčasnú výnimočnú situáciu. Členské príspevky SFZ budú vyplácané v dvoch etapách, a to nasledovne 50 % z výšky vybraného členského príspevku do 15. decembra 2020 a ďalších 50 % do 31. júla 2021. Individuálni členovia SFZ sú povinní uhradiť členský príspevok pred ich prvou aktivitou v príslušnom súťažnom ročníku a ostatní členovia do konca októbra 2020. Následne ako každý rok zdôraznila, že celkový výnos z členského príspevku, ktoré SFZ obdrží od svojich členov bude prerozdeľované klubom podľa schváleného kľúča. Členské príspevky teda nie sú žiadnym zdrojom alebo príjmom SFZ. V prípade spôsobu prerozdeľovania členského príspevku klubom došlo rozhodnutím výkonného výboru k zmene v zmysle návrhu administratívy SFZ. Vyplácanie členského príspevku bude po zmene VV SFZ vyplácané podľa počtu aktívnych hráčov do kategóriu U19 vrátane, a to takých, ktorí majú aspoň tri (3) oficiálne štarty na základe uzatvorených Zápisov o stretnutí. Nebude sa to rozdeľovať podľa družstiev mládeže, ale priamo podľa počtu hráčov. SFZ má za to, že oproti minulým rokom je tento model spravodlivejší. Dochádza k menšiemu skresľovaniu údajov prerozdeľovania členského príspevku. V súťažnom ročníku 2018/19 boli vybrané na členskom príspevku finančné prostriedky vo výške približne 521 tisíc EUR a v súťažnom ročníku 2019/20 došlo k miernemu poklesu, pričom bolo vybraných približne 490 tisíc EUR. Tento pokles je len posledný súťažný ročník, dovtedy práve bol vždy nárast o 10 až 15 tisíc EUR. Predpokladom poklesu je nepriaznivý dopad súčasnej situácie. V závere odporučila delegátom konferencie predkladaný návrh schváliť, nakoľko tento návrh je v súlade so zákonom o športe a stanovami SFZ. 

Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy.

Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia:

Konferencia SFZ schvaľuje výšku členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a spôsob použitia členského.

Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 78
Hlasovalo za: 76
Hlasovalo proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0 
Nehlasovalo: 2

Uvedené uznesenie bolo schválené.