logo
SFZ

PREDSEDA
Peter MIHÁL

(funkčné obdobie: 4 roky; od februára 2022)

PODPREDSEDA
Peter REISZ

(funkčné obdobie: 4 roky; od februára 2022)

TAJOMNÍK
Tomáš FODREK
kontakt: tomas.fodrek@futbalsfz.sk

ČLENOVIA
Róbert DADYKIN 

(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2022)

Miroslav JABLONICKÝ
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2022)

František LUNÁK 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2022)

Peter POTECKÝ 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2022)

Lukáš RADOSKÝ 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2022)

Miroslav VLK 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2022)

Miroslav URBAN 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2022)

Marián VEREŠ 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2022)

______________________________

STANOVY / Článok 58 - Disciplinárna komisia SFZ

  1. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom na riešenie sporov, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov a rozhodnutí SFZ, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia.
  2. Za predsedu alebo podpredsedu disciplinárnej komisie musí byť zvolený kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.
  3. Disciplinárna komisia rozhoduje v pléne alebo v senátoch. Vo veciach určených v disciplinárnom poriadku môže rozhodnúť aj predseda alebo ním určený člen disciplinárnej komisie samostatne.
  4. Podrobnosti o pôsobnosti, úlohách a činnosti disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok, ktorý je v súlade s disciplinárnym poriadkom FIFA.