DK SFZ – Tresty za korupciu v stredoslovenskom regióne | Slovenský futbalový zväz

DK SFZ – Tresty za korupciu v stredoslovenskom regióne

BRATISLAVA (SFZ) - V júli 2018 začal Senát Disciplinárnej komisie SFZ pre ochranu integrity súťaže disciplinárne konanie voči 20-tim členom SFZ a 6-tim klubom vo veci narušenia integrity futbalových stretnutí regionálnych a oblastných súťaží, a to na základe podnetu Oddelenia Integrity futbalu SFZ a informácií poskytnutých Národnou protikorupčnou jednotkou (NAKA) - expozitúra Bratislava. Tej sa podarilo odhaliť prípad manipulácie futbalových stretnutí v súťažiach, riadených Stredoslovenským futbalovým zväzom (SsFZ). 

Manipulácie futbalových stretnutí boli organizované najmä za účelom výhry zo športových dôvodov a nie v súvislosti so stávkovaním. Iniciatíva manipulovať stretnutia vychádzala predovšetkým zo strany funkcionárov domácich klubov, ktorí boli počas policajnej akcie zadržaní a rovnako ako rozhodcovia a delegáti predmetných stretnutí boli obvinení z trestného činu športovej korupcie.

Konkrétne obvinenia z manipulácie sa týkajú týchto zápasov zo sezóny 2017/2018:

1.

TJ Santrio Láza – FK Obec Lubeník

8:0

hraný 22. 4. 2018

2.

TJ Tatran Krásno nad Kysucou – MŠK Format Martin

2:2

hraný 28. 4. 2018

3.

TJ Sklotatran Poltár – FK Šalková

5:0

hraný 5. 5. 2018

4.

ŠK Závažná Poruba – FK Slovan Trstená

3:1

hraný 3. 6. 2018

5.

TJ Baník Kalinovo – OFK Teplička nad Váhom

3:2

hraný 10. 6. 2018

6.

MŠK Tisovec – ŠK Partizán Čierny Balog

3:1

hraný 15. 6. 2018

Vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní prebiehalo paralelne s disciplinárnym konaním, pričom vo veci konal na tento prípad osobitne vytvorený Senát DK pre ochranu integrity súťaže. Počas trvania disciplinárneho konania dostali všetci obvinení, tak funkcionári ako aj jednotlivé kluby, možnosť predstúpiť pred Senát DK pre ochranu integrity súťaže, podať v ich veci vysvetlenie, prípadne sa vyjadriť písomne. Vzhľadom na výsledky jednotlivých konaní, vo všetkých rozhodnutých veciach bolo konkrétnym obvineným ich konanie v rozpore s predpismi SFZ v plnom rozsahu preukázané. 

V lete 2019 Senát DK pre ochranu integrity súťaže vydal rozhodnutia voči piatim klubom, ktoré sa podieľali na manipulácii stretnutí, a to uložením disciplinárnej sankcie - odobratie 6 bodov a finančnej pokuty vo výške 3000,- EUR. 

Následne v septembri 2019 vydal Senát DK pre ochranu integrity súťaže rozhodnutia v prípade p. Baníka (Poltár) a p. Bálinta (Tisovec), ktorým zhodne uložil disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov. Po ukončení trestného konania rozsudkom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku dňa 27.11.2019 bolo rozhodnuté o osude ďalších 14 členov SFZ, a to najmä delegovaných osôb. Pri výške disciplinárnych sankcií uložených jednotlivým previnilcom bral senát do úvahy najmä výpovede jednotlivých osôb, ich postoj k veci, oľutovanie ich konania, prípadne mieru ich spolupráce pri vyšetrovaní manipulovania jednotlivých stretnutí. Do úvahy bol vzatý aj záujem niektorých osôb o participáciu pri preventívnych aktivitách spojených s predchádzaním narušovania regulárnosti v oblastných a regionálnych súťažiach SsFZ. 

Vo všetkých prípadoch zohľadnil Senát DK pre ochranu integrity súťaže aj skončenie trestného stíhania a to dohodou o vine a treste za spáchanie trestného činu športovej korupcie. Páchateľom bol súdom uložený trest zákazu činnosti a to výkonu funkcie rozhodcu a delegáta, respektíve funkcionára klubu. 

Sankcie uložené jednotlivým členom SFZ za narušenie regulárnosti a integrity súťaží riadených SsFZ podľa čl. 52/2a DP: 

● Stanislav Kučera - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 8 rokov

● Milan Dolník, Ján Grenčík, Ľubomír Konečný, Vladimír Kosec a Dávid Šimovič - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov

● Vladimír Ľupták - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov (s prihliadnutím na čl. 36/a,d DP)

● František Bán, Ladislav Pásztor, Ľubomír Bulla, Ján Majsniar - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 6 rokov (s prihliadnutím na čl. 36/d DP)

● Oliver Doval, Rastislav Gonda, Michal Chudý - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 4 roky (s prihliadnutím na čl. 36/a,d DP)

V zmysle Disciplinárneho poriadku uložené sankcie v prípadoch narušenia integrity súťaží majú plniť nie len represívny, ale najmä preventívny charakter. SFZ presadzuje princíp nulovej tolerancie v prípadoch športovej korupcie, čím zároveň reflektuje predpisy FIFA, UEFA a rovnako bude postupovať v prípade ďalších pokusov o manipuláciu futbalových stretnutí na všetkých úrovniach futbalu.


Značky