logo
SFZ

Základné informácie

 

V systéme ISSF sú dva typy faktúr:

  • Faktúra za ISSF karty, toto su faktúry, ktoré sú v obálke čo prinesie kuriér keď si Klubový ISSF manažér objedná registračné preukazy, tieto faktúry sa platia kuriérovi pri dodaní, je to dobierka. V ISSF sú kvôli tomu, aby si ich vedeli Kluboví ISSF manažéri znovu vytlačiť, ak by bolo treba. TIETO FAKTURY SA NEZAPOCITAVAJU PRI VYHODNOCOVANI STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Ich STAV z neuhradenej na uhradenú sa aktualizuje neskôr, štandardne po 10 dňoch ako je to zaplatené kuriérovi, nakoľko kuriérska spoločnosť dodáva na SFZ informácie o platbách (dobierkach) v 10 dňových intervaloch.

  • Všeobecná faktúra, toto sú faktúry, ktoré voláme Mesačná zberná faktúra, tieto faktúry je nutné uhradiť v stanovej lehote splatnosti, TIETO FAKTURY SA ZAPOCITAVAJU PRI VYHODNOCOVANI STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Stavy týchto faktúr sa aktualizujú denne a platby spracováva Ekonomické oddelenie SFZ.

 

Dôležité je tiež vedieť, že na Mesačnú zbernú faktúru klubu nahrávajú poplatky a pokuty mnohokrát viacereé zväzy, v detaile faktúry v ISSF (nie v tlačovom formáte v PDF) je pri každej položke povinne uvedený zväz a komisia daného zväzu, ktorá predmetnú položku nahrala do ISSF.

Reklamácie položiek faktúr reklamujte na zväze a komisii, ktorá položku nahrala do ISSF, nie na Helpdesku ISSF !

Mesačnú zbernú faktúru síce generuje a vystavuje SFZ, ale za položky na faktúre si zodpovedá jedine ten zväz a komisia daného zväzu, ktorý predmetnú položku do ISSF nahral.

Ak je uz položka na vygenerovanej faktúre, nedá sa stornovat, ale iba reklamovať! Je to štandardná reklamácia a pokiaľ Vám bude táto reklamácia uznaná, bude Vám položka vrátena v nasledujúcej mesačnej zbernej faktúre. Položky si priebežne može sledovať každý Klubový ISSF manažér, nakoľko akonáhle je na klub nahratá položka na fakturáciu, vidí ju aj Klubový ISSF manažér (nie e o tom notifikovaný emailom) a pokiaľ sa položka ešte nespracuje (nevygeneruje) na faktúru, je možné ju zmazať, alebo opraviť človekom (komisiou na zväze), ktorý predmetnú položku vygeneroval.

 

Dôležité informácie

 

  • Faktúry (Všeobecné, mesačné zberné) je treba uhradiť za všetkých okolností do dátumu ich splatnosti, faktúra sa považuje za Uhradenú momentom pripísania sumy na účet na faktúre so správne uvedených Variabilným symbolom, (nerozhoduje dátum odoslania platby) vo výpise z banky.
  • Neposielajte SFZ potvrdenia o úhrade pokial Vás k tomu nevyzve Ekonomické oddelenie SFZ, je to zbytočné, za Uhradené sa považuje vtedy, keď je platba vo výpise z banky. Pokiaľ ste si vedomí chyby v platbe, bezodkladne kontaktujte Ekonomické oddelenie SFZ.
  • Nezabúdajte pri platbách vždy uvádzať správny Variabilný symbol platby !
  • Pokiaľ chcete reklamovať položku v ISSF alebo aj na faktúre, kontaktujte Zväz a komisiu, ktorá vám predmetnú položku vygenerovala, tá je za ňu plne zodpovedná!
  • Položky faktúr je možné priebežne sledovať v ISSF, vyhnete sa omylom na faktúrach, lebo pokiaľ bude reklamácia podaná ešte pred generovaním faktúry je veľmi pravdepodobné, že zväz (komisia) stihnú danú reklamáciu vybaviť (opraviť položku na faktúre).
  • Ak je už položka na faktúre a reklamácia bude uznaná, bude položka vrátená v nasledujúcej mesačnej zbernej faktúre. Opravná položka sa nahráva v rovnakej hodnote len mínusom presne na to uznesenie alebo žiadosť kde bola spravená chyba a ten kto chybu vytvoril aj nahrá správne údaje. Tieto opravené položky sa však premietnu az v nasledujúcej mesačnej zbernej faktúre.
  • Neuhrádzajte faktúry šekom!

Poštou idú peniaze na centrálny účet viac ako 5 dní. Môžu nastať problémy s dodržaním splatnosti faktúry do stanoveného dátumu splatnosti. Odporúčame faktúru uhradiť prevodom z účtu na účet aspoň 48 hodín vopred, alebo priamym vkladom na účet v Slovenskej sporitelni aspoň 24 hodín vopred, nakoľko aj peniaze vložené priamo na účet v Slovenskej sporiteľni (SLSP) budú až na druhý deň vo výpise z bankového účtu (nie je to vo výpise ihneď).