logo
SFZ

Komuniké z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ zo dňa 24.9.2019

BRATISLAVA (SFZ) - Na mimoriadnom zasadnutí sa v Bratislave zišli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ sa na mimoriadnom zasadnutí 24.9.2019 v Bratislave zaoberal jediným bodom programu, a to aktuálnou komunikáciou a vzťahom medzi Slovenským futbalovým zväzom a Úniou futbalových profesionálov (ÚFP). Prítomný na zasadnutí VV SFZ bol aj prezident Únie futbalových profesionálov p. Ján Mucha. Po prerokovaní bodu programu prijal VV SFZ jednomyseľne následovné uznesenia:

  1. VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnej komunikácii a vzťahu medzi SFZ a ÚFP.
  2. VV SFZ rešpektuje hráčov ako jednu z najpodstatnejších častí SFZ, pre ktorú je potrebné vytvoriť také podmienky, aby bola zabezpečená ochrana ich práv, nakoľko považuje za prirodzené postarať sa o všetky svoje záujmové skupiny a vyváženosť vzťahov, ktorých je SFZ gestorom v rámci organizovaného futbalu.
  3. VV SFZ vyzýva ÚFP, aby si zosúladilo svoju činnosť so štandardami FIFPro, podľa ktorých má byť asociácia nezávislá od sprostredkovateľov. 
  4. VV SFZ vyzýva ÚFP, aby rešpektovala stanovy SFZ, orgány SFZ a rozhodnutia najvyšších orgánov SFZ a upustila od nátlakových foriem komunikácie.
  5. VV SFZ vyzýva ÚFP, aby upustila od vytvárania nepriateľskej atmosféry medzi ÚFP,  hráčmi a SFZ a vrátila sa k spôsobu komunikácie, ktorý nebude vzbudzovať pochybnosť o rešpektovaní SFZ, jeho záujmu o hráčov, rešpektovaní prezidenta SFZ,  VV SFZ a konferencie SFZ ako najvyššieho orgánu SFZ. 
  6. VV SFZ poveruje generálneho sekretára SFZ vypracovaním podnetu na LPEaK SFZ na posúdenie, či konanie zástupcov ÚFP nenapĺňa znaky skutkových podstát disciplinárnych previnení v zmysle DP SFZ v spojení s Etickým kódexom SFZ.