logo
SFZ

KOMUNIKÉ zo zasadnutia DK SFZ z 30.03.2023

Piatok, 31.3.2023 11:01 | Posledná aktualizácia 31.3.2023 11:01

DK SFZ sa na svojom zasadnutí dňa 30.03.2023 zaoberala aj dvoma prípadmi etického charakteru, ktoré v slovenskej futbalovej komunite v posledných dňoch či týždňoch zarezonovali. 

 

Prvým bol podnet Asociácie rozhodcov SR voči trénerovi Vladimírovi Goffovi v súvislosti s jeho vyjadreniami týkajúcimi sa okolností stretnutia Dukla Banská Bystrica - DAC 1904 Dunajská Streda. V priebehu disciplinárneho konania p. Goffa adresoval svoje vysvetľujúce a ospravedlňujúce vyjadrenie tak Asociácii rozhodcov SR ako aj DK SFZ. Aj vzhľadom na uvedené sa DK SFZ rozhodla v tomto prípade upustiť od potrestania, nakoľko má za to, že samotné prerokovanie veci postačuje na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania. V tomto kontexte DK SFZ zdôrazňuje, že problematika korupcie a obdobného konania je celospoločenským problémom a nevyhýba sa ani futbalovému prostrediu. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že za posledných 5 rokov Senát DK SFZ pre ochranu integrity súťaže pozastavil činnosť 45 členom SFZ, z toho až 18 bolo z najvyšších súťaží. Na druhej strane však obviňovanie z korupcie bez akýchkoľvek dôkazov len na základe aktuálnych emócií a pocitu krivdy je v boji proti korupcii skôr kontraproduktívne a v neposlednom rade môže negatívne zasiahnuť do povesti konkrétnych osôb, klubov či celej súťaže.

 

Druhým prípadom bol telefonát trénera MFK Ružomberok Petra Struhára hráčovi súpera - FC Vion Zlaté Moravce - Vráble uskutočnený pred ich vzájomným stretnutím. Po dôslednom vyhodnotení všetkých okolností tohto telefonického rozhovoru dospela DK SFZ k záveru o jeho škodlivosti a zároveň spôsobilosti potencionálne narušiť dôveru futbalovej verejnosti v nestranný a objektívny priebeh daného stretnutia. Napriek skutočnosti, že Petrovi Struhárovi nebolo preukázané konanie, ktoré by priamo smerovalo k ovplyvneniu či nátlaku na hráča súpera, DK SFZ toto jeho konanie vyhodnotila ako nežiaduce, v rozpore so základnými zásadami športovej etiky a minimálne spôsobilé vzbudiť pochybnosti o regulárnosti priebehu stretnutia. Z uvedeného dôvodu považujeme pozastavenie výkonu funkcie na 1 stretnutie za adekvátnu reakciu na dané previnenie s apelom, aby sa všetci zainteresovaní vyhýbali akémukoľvek konaniu, ktorým by bolo možné spochybniť dosiahnuté výsledky a priebeh súťaže.

Značky