Konferencia SFZ: Aj o reorganizácii II. dorasteneckej ligy 2021/22

BRATISLAVA (SFZ) – V dňoch 25. až 29. júna sa formou per rollam konala riadna konferencia SFZ. Jej program mal osem bodov, ku ktorým sa delegáti vyjadrili.

V čase rozhodnutia o príprave konferencie SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam bolo nutné efektívne zabezpečiť bezpečný priebeh konferencie SFZ aj z dôvodu v tom čase platných epidemiologických opatrení, keďže účelom konania konferencie SFZ prostredníctvom elektronického hlasovania bolo splnenie stanovených lehôt v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a nutných zmien ešte pred začiatkom súťažného ročníka 2021/2022. Najbližšia konferencia SFZ, na ktorej sa delegáti zúčastnia osobne, bude 17. septembra 2021 v Poprade.

Okrem tradičných výročných správ SFZ a SFZ Marketing za rok 2020 a účtovnej uzávierky oboch organizácií za uvedené obdobie sa riešila aj reorganizácia II. dorasteneckej ligy na súťažný ročník 2021/22 a rozhodovalo sa o výške členského príspevku členov SFZ a o spôsobe použitia členského.

Za reorganizáciu II. dorasteneckej ligy na súťažný ročník 2021/22 hlasovalo 73 zo 75 delegátov (2 sa zdržali), Jozef Križalkovič predostrel takýto svoj postoj: „V podobnej situácii sa nachádzajú aj kluby v ll. žiackej lige, ktorá je ale uzavretá a len veľmi ťažko sa vysvetľuje deťom a ich rodičom skutočnosť, že nemôžu postúpiť do najvyššej súťaže napriek splneniu podmienok. Napríklad klub ŠK Odeva Lipany už tretí rok. Argumenty o nízkej kvalite a s tým spojeným možným dvojciferným výsledkom neobstoja, lebo takéto výsledky sa objavujú aj medzi družstvami prvej žiackej ligy. Motivácia žiakov je narušená a preto dochádza aj zo strany rodičov k pr esunu deti na iné druhy športu.“Podnet, ktorý stojí za úvahu a otvorenú debatu.

Pripomienky boli k bodu o schválení výšky členského príspevku a spôsobe jeho použitia. V tomto bode adresoval návrh delegát Roman Horák, o obsahu ktorého budú rokovať delegáti na najbližšej konferencii SFZ. Za návrh, ako ho predložil generálny sekretár SFZ Peter Palenčík, hlasovalo 73 delegátov a bol teda prijatý vo vypracovanej podobe.

Okrem iného sa v ňom uvádza, že „poukázanie finančných prostriedkov jednotlivým klubom bude prebiehať vo dvoch etapách: do 15. 12. 2021 SFZ poukáže 50 percent uhradených členských príspevkov a druhá platba bude zrealizovaná do 31. júla 2022.

Vybrané členské príspevky sa budú rozdeľovať pomerne klubom podľa počtu aktívnych hráčov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022, tj. hráčov mládeže do U19 vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v súťažnom ročníku 2021/22 aspoň tri oficiálne štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Uvedené rozdelenie priamo reflektuje skutočnosť, že príjmy z členských príspevkov sú zdrojom fondu podpory mládežníckeho futbalu.“

Značky