logo
SFZ

PORIADKY SCHVAĽOVANÉ KONFERENCIOU 

Volebný poriadok SFZ

Rokovací poriadok Konferencie SFZ

PORIADKY SCHVAĽOVANÉ VÝKONNÝM VÝBOROM

Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023)

Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 1. 7. 2023)

Registračný a prestupový poriadok (úplné znenie platné od 6. 6. 2023) 

Disciplinárny poriadok (úplné znenie účinné od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023)

Disciplinárny poriadok (úplné znenie od 1. 7. 2023)

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov (účinný od 07.12.2021)

Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov (účinný od 04.09.2020)

Legislatívny poriadok (účinný od 12.3.2013)

Revízny poriadok (účinný od 6.12.2023)

Organizačný a návštevný poriadok (úplné znenie platné od 19. 2. 2019)