logo
SFZ

Prípadné podnety a návrhy na skvalitnenie predpisov SFZ prosíme adresovať na e-mailovú adresu: pravne@futbalsfz.sk.

Aktuálne pripomienkové konanie predpisov SFZ

Na najbližšie zasadnutie VV SFZ (6. jún 2023) bude predložený na prerokovanie nasledovný návrh na zmenu a doplnenie Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste Vaše prípadné návrhy na zmenu a doplnenie uvedeného návrhu doručili prostredníctvom mailu (pravne@futbalsfz.sk) aj s odôvodnením najneskôr do 15. mája 2023 (pondelok) do 23:59.


Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch s návrhom novely 2023 zeleným pozadím.pdf
novela smernice o pá-org. zmenách 4-5-2023.pdf
Smernica o príspevku na činnosť členov Komory SFZ pre riešenie sporov.docx
221109_Revízny poriadok SFZ v3 .docx
  • 1. Aké sú ekonomické výhody futbalového klubu zabezpečujúceho činnosť iba jedného družstva (v kategórii dospelých) v porovnaní s klubom, ktorý okrem družstva dospelých zabezpečuje aj činnosť mládežníckych družstiev? Môže klub s jedným družstvom (dospelých) optimalizovať náklady tým, že namiesto úhrady nákladov za fungovanie družstva mládeže zaplatí kompenzačný poplatok stanovený príslušným futbalovým zväzom?

Podľa čl. 38 písm. b) Súťažného poriadku môže rozpis súťaže príslušného zväzu stanoviť povinnosť mať v súťažiach zaradené počas celého súťažného ročníka mládežnícke družstvá a ustanoviť ich počet, čo je však plne v kompetencii príslušného zväzu.

Pokiaľ ide o regionálne futbalové zväzy (BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ), aktuálne rozpisy súťaží týchto zväzov upravujú podmienky počtu mládežníckych družstiev v súťažiach pomerne prísnym spôsobom, nakoľko v súčasnosti prakticky nie je možné, aby klub dlhodobejšie (viac ako 2 súťažné ročníky) pôsobil v súťaži bez zaradenia stanového počtu mládežníckych družstiev. Výnimky z uvedeného pravidla sú v každom regionálnom futbalovom zväze upravené individuálne, pričom spravidla je táto výnimka spojená s „kompenzačným poplatkom“, ktorý je stanovený v rôznych výškach, prípadne sú takéto družstvá automaticky zostupujúcimi družstvami do nižšej súťaže. Existuje taktiež odlišná úprava tejto problematiky, podľa ktorej regionálny futbalový zväz nepripúšťa zaradenie družstva dospelých bez zaradenia družstva (družstiev) mládeže, pričom v prípade odhlásenia družstva (družstiev) mládeže je klub pokutovaný a družstvo dospelých preradené do nižšej súťaže. 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že v prípade klubov pôsobiacich v regionálnych futbalových súťažiach:

-   nie je možné kompenzovať nezaradenie družstva (družstiev) mládeže zaplateným peňažnej sumy, čím je klub nútený zabezpečovať činnosť požadovaného počtu družstiev mládeže v plnom rozsahu bez ekonomických výhod alebo

-  je možné kompenzovať nezaradenie družstva (družstiev) mládeže zaplateným peňažnej sumy (kompenzačný poplatok), avšak iba dočasne; z ekonomického hľadiska tak klub môže ušetriť finančné prostriedky v prípade, ak je kompenzačný poplatok nižší, ako sú náklady klubu na zabezpečenie činnosti družstva mládeže, pričom šetrenie nákladov nemá dlhodobý charakter vzhľadom na obmedzený počet výnimiek z uvedeného pravidla.

V prípade oblastných futbalových zväzov je situácia v tejto oblasti obdobná ako pri regionálnych futbalových zväzov, čo znamená, že určenie povinnosti vo vzťahu k počtu mládežníckych družstiev v súťaže je vo výlučnej kompetencii jednotlivých oblastných futbalových zväzov. Z pohľadu niektorých oblastných futbalových zväzov sú výnimky z tohto pravidla stanovené maximálne na 1 družstvo a maximálne 1 súťažný ročník, čo znamená, že klub má možnosť ušetriť určitý objem nákladov, ktorý sa rovná rozdielu medzi nákladmi na fungovanie družstva mládeže a výškou kompenzačného poplatku stanoveného oblastným futbalovým zväzom. Väčšie ekonomické výhody môžu získať kluby pôsobiace v tých oblastných futbalových zväzoch, ktoré nelimitujú výnimky z uvedeného pravidla maximálnym počtom súťažných ročníkov, tzn. kluby požiadajú o výnimku a bez časového obmedzenia uhrádzajú kompenzačný poplatok za nezaradenie družstva mládeže. Vyskytujú sa však aj oblastné futbalové zväzy, ktoré po vzore regionálnych futbalových zväzov nepripúšťajú v tomto smere žiadne výnimky, čo neumožňuje klubom žiaden priestor pre optimalizáciu ich nákladov.     

V súvislosti s vyššie uvedeným je dôležité poznamenať, že aktuálne predpisy neumožňujú Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) žiadnym spôsobom zasahovať oblastným futbalovým zväzom alebo regionálnym futbalovým zväzom do určovania pravidiel (povinností) týkajúcich sa počtu mládežníckych družstiev v jednotlivých súťažiach. Aj s ohľadom na výrazne regionálne rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska takúto ambíciu SFZ nemá. 

Zároveň je potrebné zohľadniť skutočnosť, že SFZ významne podporuje rozvoj mládežníckeho futbalu tým spôsobom, že časť príspevku uznanému športu (vo výške 15%) určená pre kluby podľa ust. § 69 ods. 5 zákona o športe, vyzbierané členské od členov SFZ, ako aj podpora infraštruktúrnych projektov je smerovaná výhradne na kluby, ktoré pracujú s mládežou a majú mládežnícke družstvá v oficiálnych súťažiach SFZ a jeho členov.            

  • 2. Aký postup je potrebné uplatniť v súvislosti s postupom do II. ligy, resp. zostupom z II. ligy v prípade, ak jeden z víťazov regionálnych súťaží (prípadne viacerí) neprejaví (neprejavia) záujem o postup do II. ligy mužov?

Zostupujú posledné 4 futbalové kluby, ktoré majú byť nahradené víťazmi 4 regionálnych futbalových súťaží (RFS). V prípade zostupu je situácia jasná, definovaná ako Uznesením konferencie SFZ, tak aj čl. 15 Súťažného poriadku futbalu. Postupujúcimi sú víťazi RFS za predpokladu, že spĺňajú podmienky pre zaradenie do súťaže podľa Súťažného poriadku a Rozpisu republikových súťaží. Na tomto mieste je záujem o pôsobenie v II. lige daný zaslaním prihlášky. V prípade, že víťaz RFS „odmietne účasť v II. lige, resp. nesplní podmienky“ (situácia podľa  čl. 19 písm. b) Rozpisu) môže priamo postúpiť družstvo umiestnené na druhom mieste v tabuľke po skončení súťaže, ak toto družstvo spĺňa podmienky pre účasť vo vyššej súťaži. V prípade, že ani družstvo, ktoré sa umiestnilo na druhom mieste tabuľky po skončení súťaže odmietne účasť v II. lige, resp. nesplní podmienky pre účasť v nej, z II. ligy vypadne menší počet družstiev ako 4, nakoľko z RFS nebudú spĺňať podmienky postupu predpokladané 4 družstvá.

  • 1. Môže hráč - amatér podpísať zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu s klubom, ktorý v čase podpisu zmluvy nevlastní na tohto hráča registračné práva?

Áno, samotné podpísanie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu hráčom – amatérom s klubom, ktorý v čase podpisu zmluvy nevlastní na tohto hráča registračné práva je v súlade s ustanoveniami Registračného a prestupového poriadku SFZ.

  • 2. Nadobúda hráč (amatér) podpisom profesionálnej zmluvy (dňom jej uzatvorenia) status profesionála aj v prípade, ak je druhou zmluvnou stranou klub, ktorý nevlastní registračné práva na daného hráča?

Hráč (amatér) podpisom profesionálnej zmluvy (dňom jej uzatvorenia) s klubom, ktorý nevlastní na neho registračné práva, status profesionála nenadobúda. Hráč prestupuje do nového klubu naďalej so statusom amatéra a zmluva o profesionálnom vykonávaní športu nadobudne účinnosť až po schválení žiadosti o transfer príslušnou matrikou.

  • 3. Možno považovať klub s licenciou ÚTM za klub, ktorého hráč pôsobiaci v dorasteneckých súťažiach je kategorizovaný pri prestupe amatéra ako hráč prestupujúci z ÚTM?

Áno. Licencia ÚTM nie je naviazaná iba na niektoré konkrétne súťaže, pričom športová organizácia ako držiteľ licencie ÚTM, je subjektom oprávneným užívať status ÚTM, a teda pracovať s talentovanou mládežou, ktorá je ohraničená vekom 23 rokov.

  • 4. Vzťahuje sa obmedzenie počtu hráčov (maximálne 5) štartujúcich v jednom stretnutí majstrovskej súťaže alebo pohárovej súťaže za jedno družstvo aj na hráčov s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo členského štátu Európskej únie, ktorí sú zároveň občanmi niektorého z členských štátov Európskej únie?

Nie, obmedzenie počtu hráčov (maximálne 5) štartujúcich v jednom stretnutí majstrovskej súťaže alebo pohárovej súťaže za jedno družstvo sa nevzťahuje na hráčov s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo členského štátu Európskej únie, pokiaľ sú zároveň občanmi niektorého z členských štátov Európskej únie.

  •  1. Je možné rozhodnutím alebo postupom člena SFZ liberalizovať územný princíp uplatňovaný v činnosti SFZ, jeho orgánov a členov v zmysle článku 5 ods. 3 písm. b) stanov SFZ? Ak áno, za akých podmienok?

Rozhodnutím alebo postupom člena SFZ nie je možné liberalizovať územný princíp uplatňovaný v činnosti SFZ, jeho orgánov a členov v zmysle článku 5 ods. 3 písm. b) stanov SFZ, pokým nedôjde aj k samotnej novelizácii čl. 16 ods. 2 Stanov SFZ.