logo
SFZ

Smernica SFZ o futbalových agentoch

Smernica o hlasovaní per rollam

Smernica o príspevku na činnosť člena Komory SFZ pre riešenie sporov

Smernica o informačnom systéme o bezpečnosti na futbalových štadiónoch

Smernica o infraštruktúre štadiónov (znenie schválené VV SFZ dňa 4. októbra 2022 v Bratislave)

Smernica o infraštruktúre štadiónov 2022

Smernica o infraštruktúre štadiónov 2018 

Smernica o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk

Smernica o odbornej príprave a spôsobilosti trávnikárova o podmienkach vykonávania ich činnosti

Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch

Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ

Smernica o športových odborníkoch SFZ

Smernica o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia

Smernica o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti

Smernica o výkone činnosti futbalového lekára

Smernica o zdravotníckom zabezpečení stretnutia

Smernica pre hodnotenie fair play v podmienkach SFZ 

Smernica KLS SFZ, vydanie 2018 - novelizácia (schválená VV SFZ dňa 1.12.2020).pdf