logo
SFZ


25.02.2022 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnkov z 25.02.2022 (účinné od 25.02.2022)(PDF verzia aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 25.02.2022)

25.02.2022 - Stanovy SFZ v znení zmien a doplnení z 25.02.2022 (účinné od 25.02.2022)(PDF verzia aktualizovaného znenia stanov schváleného konferenciou SFZ dňa 25.02.2022 s pečiatkou MV SR)

25.02.2022Stanovy SFZ - anglická verzia / Statutes of the Slovak Football Association
(PDF file, approved at the SFZ Conference on 25 February 2022)

17.02.2020 - Správa o kontrolnej činnosti č. 008/2020 vo veci posúdenia stanov SFZ s národnou legislatívou (zákon č. 440/2015 Z. z. o športe)