Orgány na riešenie sporov SFZ | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Disciplinárna komisia SFZ

Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom na riešenie sporov, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov a rozhodnutí SFZ, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia.

Disciplinárna komisia je aj prvostupňovým orgánom pre konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia.

Rozhodovanie disciplinárnej komisie sa uskutočňuje v pléne alebo v senátoch. Vo veciach určených v disciplinárnom poriadku môže rozhodnúť aj predseda alebo ním určený člen disciplinárnej komisie samostatne. 

Podrobnosti o pôsobnosti, úlohách a činnosti disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok, ktorý je v súlade s disciplinárnym poriadkom FIFA.


Komora SFZ pre riešenie sporov

Komora je orgánom na riešenie sporov, ktorý má právomoc prerokúvať a rozhodovať spory medzi členmi SFZ vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a z povinností uložených predpismi a rozhodnutiami SFZ, ak tak ustanoví predpis SFZ.

Komora je orgánom na riešenie sporov, ktorý má právomoc prerokúvať a rozhodovať:

  • spory medzi osobami s príslušnosťou k SFZ, osobami s príslušnosťou k SFZ a SFZ vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou vyplývajúce z predzmluvných vzťahov a zmluvných vzťahov,
  • spory podľa písmena predchádzajúceho bodu s medzinárodným prvkom,
  • spory vyplývajúce z porušenia predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo z porušenia rozhodnutí SFZ, UEFA alebo FIFA.

Komora je zložená z predsedu komory, podpredsedu komory a rovnakého počtu členov komory za kluby a členov komory za hráčov, pričom v komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu.

Predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory jeden hlas. Podrobnosti o voľbe ostatných členov komory upravuje Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len “poriadok komory”), volebný poriadok a rokovací poriadok konferencie.


Odvolacia komisia SFZ

Odvolacia komisia SFZ je orgánom na riešenie sporov, ktorá má odvolaciu a preskúmavaciu pôsobnosť. Odvolacia komisia rozhoduje o odvolaniach v senátoch. Odvolacia komisia má všeobecný senát a dopingový senát, ktorého zloženie musí byť v súlade so Zákonom o športe.

Všeobecný senát odvolacej komisie je zložený z predsedu, podpredsedu a troch členov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získali vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získali vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Dopingový senát odvolacej komisie má troch členov a rozhoduje v druhom stupni výlučne vo veciach porušenia antidopingových pravidiel. Členmi dopingového senátu sú predseda a podpredseda odvolacej komisie a tretí člen senátu, ktorý musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov lekárske vedy alebo farmaceutické vedy získané na vysokej škole v SR alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné.

Odvolacia komisia rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej komisie, disciplinárnej komisie a proti rozhodnutiam iných orgánov SFZ vydaných v prvom stupni, proti ktorým je odvolanie prípustné, ak ďalej v stanovách SFZ nie je ustanovené inak (článok 61 ods. 2).

Odvolacia komisia je oprávnená na základe podnetu oprávneného člena SFZ, orgánu SFZ alebo člena SFZ, ktorý osvedčí naliehavý právny alebo športový záujem preskúmavať:

  • súlad právoplatných rozhodnutí a postupy orgánov SFZ alebo orgánov členov SFZ s právnym poriadkom a predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA; podmienkou prijatia podnetu na konanie odvolacej komisie je vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov prípustných podľa predpisov SFZ alebo predpisov člena SFZ a dodržanie článku 10 ods. 4,
  • súlad neprávoplatných rozhodnutí a postupy orgánov členov SFZ prvého stupňa s právnym poriadkom a predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA, ak vec, ktorá je závažnej povahy, neznesie odklad, najmä z hľadiska športovo-technických dôsledkov,
  • podnety v iných veciach, ak tak určujú predpisy SFZ.

Podrobnosti o konaní pred odvolacou komisiou, ďalšie právomoci odvolacej komisie a poplatky odvolacieho konania upravuje disciplinárny poriadok a ďalšie predpisy SFZ.


Licenčné orgány SFZ

Licenčnými orgánmi sú prvostupňový orgán licenčného konania a odvolací orgán licenčného konania. Odvolací orgán licenčného konania rozhoduje výlučne o odvolaniach podaných voči rozhodnutiam prvostupňového orgánu licenčného konania.

Licenčné orgány sú vzájomne nezávislé a postupujú podľa Stanov, Smernice klubového licenčného systému SFZ a predpisov UEFA a FIFA upravujúcich klubový licenčný systém.

Podrobnosti o pôsobnosti, zložení a pravidlách činnosti licenčných orgánov upravuje Smernica klubového licenčného systému SFZ.