Športový arbitrážny súd | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

Všeobecne o riešení sporov

V zmysle článku 13 ods. 1 stanov SFZ sa členovia SFZ zaväzujú, v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia súvisiacich so športovou činnosťou, najmä pri organizovaní, vykonávaní, riadení a správe športu ovplyvňujúcich súťaže, kluby, hráčov, športových odborníkov, funkcionárov a iné osoby s príslušnosťou k SFZ, riešiť takéto spory prednostne prostredníctvom príslušných orgánov SFZ na riešenie sporov pod hrozbou disciplinárnej sankcie v zmysle disciplinárneho poriadku.

Zároveň v zmysle článku 13 ods. 2 stanov SFZ členovia SFZ uznávajú právomoc a príslušnosť Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (“Court of Arbitration for Sport”; ďalej len “CAS”) ako najvyššieho nezávislého a nestranného orgánu pre rozhodovanie sporov s medzinárodným prvkom vo futbale v zmysle príslušných ustanovení predpisov UEFA a FIFA.

V rámci podmienok stanovených pre získanie riadneho členstva SFZ musí žiadateľ o členstvo okrem iného k žiadosti priložiť písomný záväzok, že žiadateľ bude dodržiavať predpisy a rozhodnutia SFZ, UEFA a FIFA a zabezpečí ich dodržiavanie všetkými osobami s jeho príslušnosťou. Zároveň musí predložiť vyhlásenie, že žiadateľ uznáva právomoc komory, licenčných orgánov, disciplinárnej komisie, Odvolacej komisie SFZ (ďalej len “odvolacia komisia”), rozhodcovských orgánov FIFA a CAS vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a rozhodnutí futbalového hnutia, jeho členov a osôb s jeho príslušnosťou, a že sa zaväzuje riešiť spory s osobami s príslušnosťou k SFZ alebo k členom SFZ prostredníctvom príslušných orgánov SFZ.

Člen SFZ je v zmysle stanov SFZ zároveň povinný (okrem iného):

  • dodržiavať predpisy a rozhodnutia SFZ, UEFA, FIFA a CAS,
  • prijať záväzok v súlade s článkom 13 a článkom 27 ods. 4 písm. i) Stanov, že akýkoľvek domáci spor súvisiaci s predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA alebo FIFA bude prednostne riešiť prostredníctvom príslušných orgánov SFZ, ak to právny poriadok nevylučuje; člen SFZ je tiež povinný podriadiť sa právomoci CAS

Športový arbitrážny súd v Lausanne - Court of Arbitration for Sport („CAS“) / Tribunal Arbitral du Sport („TAS“)