logo
SFZ

ZLOŽENIE KOMISIE


Juraj OBLOŽINSKÝ (predseda)

Milan VOJTEK (tajomník) 

Boris BRENČIČ (člen – odborník pre právne licenčné kritériá)

Vladimír BRENČIČ (člen - odborník pre právne licenčné kritériá)

Branislav DELEJ (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

Ivan DEŽĎ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Tomáš ĎURÍK (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Ján FAŠUNG (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Daniel CHMURNÝ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Peter MICHALÍK (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Andrej ROZVADSKÝ (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Milan SLÁDKOVIČ (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA

Štatút Licenčnej komisie SFZ (0613).pdf
Adresár licenčnej administratívy SFZ.pdf
SLOVAKIA_CERT_UEFA_2022-23.pdf
Ciele KLS SFZ 2022-2023.pdf
Harmonogram licenčných konaní v licenčnom cykle 2022-23.pdf

LICENČNÉ SMERNICE A PRAVIDLÁ MONITOROVANIA KLUBOV

Smernica KLS SFZ, vydanie 2022.pdf

Zeleným sú v oboch smerniciach označené články, ktoré sú B-kritérium (ich neplnenie nie je dôvodom neudelenia licencie, ale sankcie), tyrkysovým sú označené články, ktoré majú nejaké prechodné obdobie.

Smernica pre start v UWCHL a I. lige žien 2022 (schválená dňa 6.12.2022).pdf
Pravidlá finančného monitorovania klubov_2022.pdf

Tyrkysovým sú označené zmeny v prílohách 1 a 2 pravidiel, ktoré schválil VV UEFA na svojom zasadnutí dňa 25.1.2023.

METODIKA, VÝKLADY A USMERNENIA

2023-26_Zoznam-lektorov-vzdel-R_lic-typu-P.pdf
Rozdiely licenčných smerníc UEFA-SFZ vydanie 2018 a vydanie 2022.pdf
2022-23_Dôležité termíny FM UEFA.pdf
Usmernenie k pravidlu trojročného členstva.pdf
Výklad k platbám solidarity a tréningových kompenzácií (čl. 75).pdf
Príručka koordinátora styku s fanúšikmi.pdf
UEFA_FSR_presentation_2023.pdf
2030_uefa_football_sustainability_strategy.pdf
Usmernenie_Integrita futbalu.pdf
Intolerancia_10-bodový plán UEFA.pdf
USMERNENIE_OCHRANA DETÍ A MLÁDEŽE.pdfTLAČIVÁ A FORMULÁRE K LICENČNÝM KRITÉRIÁM:

ŠPORTOVÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ

Zoznam družstiev klubu.docx
Zoznam pridružených družstiev (klubov).doc
Zoznam hráčov s profesionálnou zmluvou.doc
Zoznam hráčok A-družstva žien.doc
Výklad k pravidlám futbalu (I. L muži, UWCHL).docx
Výklad k pravidlám futbalu (II.L muži, I.L ženy).doc

PERSONÁLNO-ADMINISTRATÍVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ

Práva a povinnosti (FL+II.L).doc
Ustanovenie do funkcií (ženy).doc

PRÁVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ

Zoznam oprávnenych osôb.doc
Právna štruktúra žiadateľa o licenciu_v_2023.xlsx

FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ

Vyhlásenie audítora klubu.doc
Identifikačná tabuľka hráčov.xlsx
Finančné licenčné kritériá - zamestnanci a hráči.doc
Tabuľka zamestnancov - ženy.docx
Vyhlásenie_finančný perimeter.doc
Prehľad vybraných pohľadávok.docx
Prehľad vybraných záväzkov.docx
Platby klubov sprostredkovateľom (čl. 72b).docx
Doplňujúca finančná informácia_FL_2023.xlsx
2022-23_Doplňujúca finančná informácia_II. liga.xlsx
Tabuľka záväzkov zo sociálnych a daňových odvodov_v_2023.xlsx
Finančné licenčné kritériá_tabuľky.xlsx
Potvrdenie audítora k záväzkom po lehote splatnosti.xlsx
Prehľad záväzkov voči UEFA a SFZ_2023.xlsx

LICENČNÝ SYSTÉM SFZ MLÁDEŽE

Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ_FINAL_novela 06.11.2018.pdf
Priloha c. 1_Podmienky pre udelenie licencie mladeze SFZ.pdf
Priloha c. 2_Casovy harmonogram licencneho konania mladeze SFZ.pdf
Priloha_tabulka_sankcie.pdf


ZVEREJŇOVANIE POVINNÝCH ÚDAJOV,

INFORMÁCIE LICENČNEJ ADMINISTRATÍVY:

Upozorňuje všetky kluby, že elektronický modul licenčných konaní je od 16.3.2023, 00:00 hod. zatvorený, až do určenia termínu doplnenia chýbajúcej alebo nahradenia nevyhovujúcej dokumentácie, vloženej klubmi k 15.3.2023, o ktorom na svojom marcovom zasadnutí rozhodne licenčná komisia SFZ (LcK). Termín doplnenia / nahradenia dokumentácie bude klubom oznámený v ÚS SFZ č. 36, dňa 24.3.2023 a v sekcii LcK na webovom sídle SFZ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Voľný preklad relevantnej časti oznámenia p. Aleša Zavrla – riaditeľa Divízie „UEFA Club Licensing“ z 30.1.2023 (rozhodnutie EXCO UEFA z 25.1.2023).

Záväzky, v súlade s článkami 75 a 76 Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2022 a článkami 62 a 63 Smernice SFZ pre štart v UEFA Lige majstrov žien, vydanie 2022, t. j. záväzky voči iným klubom z transferov a vlastným zamestnancom, sa nemusia považovať za záväzky po lehote splatnosti, ak:

  1. Žiadateľ o licenciu do 31. marca 2023 k spokojnosti licenzora (SFZ) preukáže, že prijal a vykonal všetky potrebné opatrenia na zaplatenie veriteľovi (veriteľom) a že sa čaká na zaplatenie príslušnej sumy z dôvodu mimoriadnych okolností, ktoré žiadateľ o licenciu nedokáže ovplyvniť (najmä sankcie EÚ voči Bielorusku a Rusku, konflikt na Ukrajine, prevody do ruských, bieloruských a ukrajinských bánk).
  2. Žiadateľ o licenciu zloží zodpovedajúcu sumu splatných záväzkov v prospech príslušnej strany na viazaný účet, ktorý spravuje SFZ.

Ak realizácia vyššie uvedeného nebude možná z dôvodu platnej slovenskej legislatívy alebo iných dôvodov mimo kontroly SFZ, tento musí bezodkladne informovať UEFA a navrhnúť alternatívne postupy na posúdenie plnenia požiadaviek článkov 75 a 76 smernice KLS SFZ a článkov 62 a 63 smernice pre UWCHL.


2022_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2021.pdf
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2021.pdf
2021_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2020.zip
Zverejnenie UZ klubov FL za rok 2020.docx
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2020.zip
2020_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
2019_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2019.pdf
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2019.zip
Platby klubov sprostredkovatelom za rok 2018.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2018.pdf