Licenčná komisia (LcK) | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ

ZLOŽENIE KOMISIE


Juraj OBLOŽINSKÝ (predseda)

Milan VOJTEK (tajomník) 

Boris BRENČIČ (člen – odborník pre právne licenčné kritériá)

Vladimír BRENČIČ (člen - odborník pre právne licenčné kritériá)

Branislav DELEJ (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

Ivan DEŽĎ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Tomáš ĎURÍK (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Ján FAŠUNG (člen – odborník pre P&A licenčné kritériá)

Daniel CHMURNÝ (člen – odborník pre infraštruktúrne licenčné kritériá)

Peter MICHALÍK (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Andrej ROZVADSKÝ (člen – odborník pre finančné licenčné kritériá)

Milan SLÁDKOVIČ (člen – odborník pre športové licenčné kritériá)

ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA

Štatút Licenčnej komisie SFZ (0613).pdf
Certifikát SGS_2022.pdf
Adresár licenčnej administratívy SFZ .pdf

METODIKA, VÝKLADY A USMERNENIA

Ciele klubového licenčného systému v licenčnom cykle 2021-2022.pdf
2021-22_Harmonogram licenčných konaní.pdf
2021-22_Dôležité termíny KLS a UEFA FFP.pdf
Smernica KLS SFZ, vydanie 2018 - novelizácia z 1.12.2020 preverená UEFA.pdf
Ustanovenia UEFA FFP a finančného monitorovania klubov, vydanie 2018.pdf
Základné princípy a zásady riadenia KLS a finančného monitorovania klubov.pdf
2017_Koordinátor pre hendikepovaných divákov (ENG).pdf
Príručka koordinátora styku s fanúšikmi.pdf
Usmernenie k pravidlu trojročného členstva.pdf
Usmernenie_Integrita futbalu.pdf
Intolerancia_10-bodový plán UEFA.pdf
USMERNENIE_OCHRANA DETÍ A MLÁDEŽE.pdf


2020_Child Safeguarding Policy.pdf
Výklad k platbám solidarity a tréningových kompenzácií (čl. 58).pdf
Usmernenie k dokladovaniu transferových aktívit žiadateľa o licenciu.pdf
Zoznam licencnych komisarov P na roky 2019-22.pdf

ŠPORTOVÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ

PERSONÁLNO-ADMINISTRATÍVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ

PRÁVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ

FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ

LICENČNÝ SYSTÉM SFZ MLÁDEŽE

Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ_FINAL_novela 06.11.2018.pdf
Priloha c. 1_Podmienky pre udelenie licencie mladeze SFZ.pdf
Priloha c. 2_Casovy harmonogram licencneho konania mladeze SFZ.pdf
Priloha_tabulka_sankcie.pdf


Licenčné kritériá pre štart v UEFA Lige majstrov žien.pdf
Licenčné kritériá pre štart v I. lige žien.pdf

ZVEREJŇOVANIE POVINNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE:

Licenčná administratíva SFZ oznamuje, že odvolací orgán licenčného konania (OOLK) na svojom zasadnutí dňa 27.5.2022 prerokoval odvolania klubov FC Nitra, a. s. a FK Senica, a. s. voči rozhodnutiam prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK) a prijal k nim nasledovné rozhodnutia:

  1. Na základe preukázania v odvolacej dokumentácii, že dôvody, ktoré viedli k neudeleniu licencie futbalovej akadémie v prvostupňovom konaní boli odstránené, OOLK rozhodol udeliť klubu FC Nitra, a. s. licenciu mládeže SFZ  na licenčnú sezónu 2022/2023. O príslušnej licencii mládeže (Futbalová akadémia alebo ÚTM) a zaradení do príslušnej súťaže v sezóne 2022/2023 rozhodne splnenie športového kritéria – umiestnenie staršieho dorastu v I. LSD a umiestnenie A-mužov v III. lige ZsFZ 2021/2022.
  2. Pre nesplnenie požiadaviek infraštruktúrnych (štadión pre domáce stretnutia) a finančných licenčných kritérií (ročná účtovná závierka, záväzky po lehote splatnosti voči iným futbalovým klubom a vlastným zamestnancom, finančné informácie do budúcnosti) OOLK rozhodol potvrdiť rozhodnutie POLKneudeliť klubu FK Senica, a. s. licenciu pre štart vo Fortuna lige a klubových súťažiach UEFA v licenčnej sezóne 2022/2023. Klub v odvolacej dokumentácii nepreukázal, že odstránil dôvody, ktoré viedli k neudeleniu licencie v prvostupňovom konaní.
  3. Rozhodnutia OOLK v súvislosti s podanými odvolaniami klubov FC Nitra, a. s. a FK Senica, a. s. sú konečné a nie je možné voči nim podať odvolanie futbalovému orgánu na území Slovenskej republiky.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na základe dotazov k predkladaniu potvrdení daňového úradu, sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z klubov, ktoré komunikujú so štátnou správou / týmito inštitúciami cez portál slovensko.sk, kde klubu jednotlivé inštitúcie zasielajú požadované potvrdenia, ktoré však nie sú podpísané ani opatrené pečiatkou, 

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA INFORMUJE,

že nakoľko sa jedná o oficiálne dokumenty elektronickej komunikácie, finanční odborníci licenčnej komisie SFZ ich pri preverovaní budú akceptovať.

Aby však neprišlo k nedorozumeniam vo výklade, kluby musia okrem potvrdenia DÚ, ZP a SP, ktoré je bez podpisu a pečiatky, do elektronického modulu licenčných konaní SFZ vložiť aj doklad o zaslaní žiadosti o vydanie príslušného potvrdenia na portál slovensko.sk

Toto usmernenie sa netýka klubov, ktoré disponujú / už vložili do systému potvrdenia s pečiatkou a podpisom príslušnej inštitúcie.

Informácia riaditeľa UEFA Club Licensing p. Aleša Zavrla zo dňa 21.3.2022:

Výkonný výbor UEFA (ExCo) prijal vzhľadom na núdzovú situáciu na Ukrajine v dňoch 25. a 28. februára 2022 a 3. marca 2022 viaceré rozhodnutia.

Okrem toho, viaceré vlády a inštitúcie EÚ prijali medzinárodné hospodárske a iné sankcie, ktoré majú vplyv na právnické a fyzické osoby z Ruska a Bieloruska. V tejto súvislosti možno predpokladať, že súčasná mimoriadna situácia bude mať priamy vplyv aj na viaceré procesy, vrátane licenčných konaní klubov pre klubové súťaže UEFA v sezóne 2022/2023.

Tento proces je priamo ovplyvnený najmä na Ukrajine, v Rusku a Bielorusku a mohol by byť nepriamo ovplyvnený v ostatných členských asociáciách UEFA. V prvom rade by sa to mohlo týkať splnenia finančných licenčných kritérií žiadateľmi o udelenie licencie, zahŕňajúcich finančné transakcie s klubmi z Ukrajiny, Ruska a Bieloruska, s vplyvom na finančné licenčné kritériá, týkajúce sa záväzkov po lehote splatnosti (články 49 a 50 UEFA CL&FFP, vydanie 2018 a články 58 a 59 platnej Smernice klubového licenčného systému SFZ) v lehote do 31. marca 2022.

Na zabezpečenie pokračovania a ukončenia licenčných konaní klubov pre účasť v klubových súťažiach UEFA 2022/2023, prijala komisia UEFA pre klubový licenčný systém na svojom zasadnutí dňa 18. marca 2022 tieto mimoriadne opatrenia:

  1. Akceptuje sa, že Ukrajinská futbalová asociácia (UFA) pozastavila licenčné konanie pre klubové súťaže UEFA sezóny 2022/2023 až do odvolania, a to dôvodu mimoriadnych udalostí a okolností, ktoré sú mimo kontroly UFA ako udeľovateľa licencie a považujú sa za prípad „vyššej moci“. Vedenie UEFA bude naďalej sledovať vývoj situácie a prijímať v tejto súvislosti ďalšie rozhodnutia.
  2. Ruská futbalová únia a Bieloruská futbalová federácia si musia naďalej plniť svoje povinnosti udeľovateľa licencií, v súlade so stanovami a predpismi UEFA o udeľovaní licencií a finančnej fair play, vydanie 2018 (CL&FFP).
  3. V situáciách, keď žiadatelia o licenciu nebudú môcť previesť finančné prostriedky medzinárodne do futbalových klubov alebo vo vzťahu k svojim zamestnancom, z dôvodu mimoriadnych udalostí a okolností, ktoré nevedia ovplyvniť, ako je vysvetlené vyššie, takéto nedodržanie článku 58 a 59 platnej Smernice klubového licenčného systému SFZ (články 49 a 50 UEFA CL&FFP) nemusí viesť k neudeleniu licencie a udeľovateľ licencie (SFZ) môže licenciu udeliť ak:
  • Žiadateľ o licenciu uloží zodpovedajúcu sumu splatných záväzkov v prospech príslušnej strany na účet spravovaný jeho udeľovateľom licencie (SFZ);
  • Uloženie finančných prostriedkov bude vykonané v termíne stanovenom udeľovateľom licencie (SFZ).

Vyššie uvedené opatrenia podliehajú konečnému schváleniu UEFA ExCo dňa 7. apríla 2022.
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2021.pdf
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2021.pdf
2021_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2020.zip
Zverejnenie UZ klubov FL za rok 2020.docx
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2020.zip
2020_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
2019_Vyhlásenia manažérov licenčných konaní o mlčanlivosti.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2019.pdf
Platby klubov FL sprostredkovateľom v roku 2019.zip
Platby klubov sprostredkovatelom za rok 2018.pdf
Zverejnenie ÚZ klubov FL za rok 2018.pdf