MARTIN HASPRÚN HOVORÍ O SMEROVANÍ SFZ V OBLASTI PODPORY MLÁDEŽNÍCKEHO FUTBALU III. | Slovenský futbalový zväz

MARTIN HASPRÚN HOVORÍ O SMEROVANÍ SFZ V OBLASTI PODPORY MLÁDEŽNÍCKEHO FUTBALU III.


zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Rozhovor s manažérom mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ Martinom Hasprúnom pre magazín technického úseku SFZ "Asistent trénera", na tému "vzdelávanie trénerov, kluby a kontrola".

Celý proces reštartovania a zjednotenia práce s mládežou by bol neúčinný, ak by sa nezameral aj na vzdelávanie trénerov. Akých chce SFZ mať a akými spôsobmi si ich chce vychovať?

"V poslednom období sa stáva vzdelávanie trénerov jednou z kľúčových oblastí práce s mládežou. Oddelenie mládeže v úzkej spolupráci s oddelením vzdelávania začalo organizovať špecializované semináre prioritne pre trénerov mládeže zamerané na obsah a objem tréningového procesu v jednotlivých vekových kategóriách. V kalendárnom roku 2018 boli zorganizované tri semináre, ktorých zameraním bola prezentácia metodiky SFZ, a ktorá aj v knižnej podobe vyjde začiatkom roka 2019. Teoretickú aj praktickú časť na seminároch prezentoval Samuel Slovák. Na seminároch sa zúčastnilo vyše 350 mládežníckych trénerov. V organizácii podobných seminárov chceme pokračovať."

Ako rozdeľujete trénerov na mládežníckej úrovni? Je Vašou snahou, aby sa špecializovali?

"Pre mládežnícky futbal sú kľúčovými tí s trénerskými licenciami v zmysle konvencie UEFA UEFA B a UEFA A licencia, kde sa už na školeniach trénerov snažíme prispôsobiť tejto skutočnosti obsah. Už druhý kalendárny rok organizujeme špecializované školenie UEFA Elite Youth licencie, ktoré je zamerané výhradne na mládežnícky futbal nielen z pohľadu tréningového procesu, ale aj riadenia oddelenia mládeže v kluboch. Prvé tri otvorené skupiny boli prístupné iba pre trénerov a športových riaditeľov v akadémiách, kde bude v budúcnosti v niektorých vekových kategóriách a riadiacich pozíciách požiadavka minimálne na túto licenciu (ŠRM, U19, U17). Samozrejme, aj tréneri s najvyššou trénerskou licenciou UEFA Pro sú pri mládeže vítaní, ale predsalen, väčšina trénerov s najvyššou trénerskou licenciou má ambíciu pracovať v mužskom futbale. Na niektorých pozíciách v akadémiách , aj v ÚTM, je možné pracovať aj s licenciou UEFA Grassroots C a získať potrebnú prax a skúsenosti pre budúcu prácu v mládežníckom futbale.“

Aké nároky sú na trénerov v FA, ÚTM, respektíve v kluboch Grassroots?

"Na všetky pozície, ktoré sú obsadené profesionálnymi trénermi v zmluvnom vzťahu so SFZ, je požadovaná minimálne licencia UEFA. Vo Futbalových akadémiách ide o športového riaditeľa mládeže (ŠRM) v klube, trénerov pri U19, U17, U15 a U11. V ÚTM ide o pozíciu ŠRM, trénera U15 a U11. Už druhý súťažný ročník vo Futbalových akadémiách dotujeme aj funkciu profesionálneho trénera brankárov, kde je v súčasnosti požiadavka, že musí mať špecializovanú brankársku licenciu (Slovak Goalkeeper, alebo UEFA Goalkeeper). Zároveň vo futbalových kluboch, ktoré pracujú s dievčatami do 15 rokov a zároveň aj s dorastenkami, podporujeme finančnou dotáciou aj trénera, ktorý pracuje s oboma vekovými kategóriami. Požiadavka na trénera je, aby bol držiteľom minimálne licencie UEFA B. Keďže sme si vedomí, že niektoré futbalové kluby s licenciou ÚTM, alebo z prostredia ženského futbalu môžu mať problém s obsadením jednotlivých pozícií trénermi s požadovanou licenciou, citlivo posudzujeme každú žiadosť FK o prípadné dočasné riešenie. Takže v princípe, na niektoré pozície sa v týchto FK môže dostať aj tréner s nižšou licenciou, no zároveň musí byť prijatý (nie prihlásený) na školenie, ktoré mu po ukončení zaručí požadovanú licenciu. Obsadenie pozície je podmienené absolvovaním a ukončením školenia.“


zdroj: SFZ

SFZ prispieva finančne na odmeňovanie trénerov a chod klubov. Aký je kľúč?

"SFZ prispieva na chod klubov a odmeny pre trénerov z prostriedkov MŠVVaŠ SR a UEFA, prípadne aj z vlastných zdrojov. V súťažnom ročníku 2019/2020 bude mať každá FA finančný príspevok vo výške 100000,- Eur, ÚTM vo výške 35000,- Eur a tretia podporovaná kategória Čakateľov vo výške 5000,- Eur. Kým pre Čakateľov je finančný príspevok cielený výhradne na podporu a činnosť klubu, pri FA a ÚTM je to rozdelené nasledovne: FA 46000,- Eur na činnosť a 54000,- Eur na odmeny pre trénerov, ÚTM 20000,- Eur na činnosť a 15000,- Eur na odmeny trénerov. Na jednotlivé pozície je finančný príspevok SFZ nasledovný: FA – ŠRM 1000,- Eur, všetky ostatné pozície 700,- Eur, ÚTM – ŠRM 250,- Eur, tréner U15 a U11 po 500,- Eur. Finančný príspevok SFZ na trénera dievčat a junioriek je 400,- Eur. Ďalej pre všetky FK s licenciou mládeže SFZ zabezpečuje materiálno – technické zabezpečenie zacielené na prípravky a mladších žiakov. Financovanie schvaľuje Výkonný výbor SFZ a je nastavené až do súťažného ročníka 2024 / 2025.“

Koncepcia nezabúda ani na iné posty, ako manažér akadémií či športový riaditeľ mládeže. Mali by to byť odborníci z radov trénerov alebo skôr organizačne schopní lídri? Bude ich výber výlučne na kluboch?

"Pre SFZ je kľúčový post športového riaditeľa mládeže v klube a túto pozíciu aj finančne podporujeme v akadémiách v najvyššej možnej miere. Tu je pre nás kľúčové trénerské vzdelanie. Pre pozíciu manažéra akadémie je dôležité byť organizačne schopný a hlavne mať prirodzený cit pre riadenie kolektívu. Výber na obidva posty je na kluboch, pri ŠRM však má SFZ právo zasiahnuť do výberu kandidáta, aj keď dosiaľ táto možnosť využitá v plnej miere nebola.“

Aký je u nás počet Akadémií, ÚTM a klubov „čakateľov“? Máme dostatok kvalifikovaných trénerov a iných odborníkov? Ak nie, ako ich nájsť? Čo musia spĺňať, aby mohli viesť mládežnícke výbery?

"V súčasnosti máme na Slovensku 13 akadémií, 21 ÚTM a 14 Čakateľov z toho dôvodu, že ak akadémia vypadne z 1. dorasteneckej ligy, nachádza sa ešte jeden súťažný ročník v ochrannej lehote. V tomto prípade ide o Partizán Bardejov. V súčasnej dobe, aj vďaka vzdelávaciemu programu SFZ a UEFA, máme dostatok odborníkov na tento počet klubov s požadovanými trénerskými licenciami. Čo sa týka priameho ovplyvnenia obsahu tréningového procesu v kluboch, tak jedinou cestou je osveta a komunikácia.“

Každodenná realita prináša mnoho nepríjemných situácií. Aké problémy musia riešiť kluby a ako im zväz pomáha?

"V súčasnosti vnímame niekoľko oblastí, ktoré sa časom môžu stať pre mládežnícky futbal na Slovensku problémom. Preto sa snažíme najmä o prevenciu. Začnem od najmenších. Prípravkársky a žiacky vek je zlatým vekom učenia. Čohokoľvek. Či už ide o šport, alebo hru na hudobný nástroj, alebo o inú činnosť. Dôležité je preto deti v prvom rade pritiahnuť k futbalu, zaujať ich, aby neodišli k niečomu inému a rozvíjať. Keďže deti sa radi hrajú, tak sú pre nás kľúčové malé formy hier a počet kontaktov s loptou na jednotlivca v zápase, alebo tréningu (preto aj zmena pravidiel pri prípravkách a mladších žiakoch). Snažíme sa preto ovplyvniť mládežníckych trénerov, aby malé formy hier a „drilové“ cvičenia využívali aj v tréningovom procese založené na princípe  každý hráč s loptou (maximálne dvaja s jednou). Ďalším problémom je aj kvalita 2. líg na žiackej, ale hlavne na dorasteneckej úrovni. Od budúceho súťažného ročníka sme sa preto usilovali o zúženie počtu účastníkov 2. dorasteneckých líg na 16 len v dvoch skupinách (západ – východ), čo sa nám aj podarilo. Predpokladá to kvalitnejšiu zápasovú konfrontáciu a tým aj predpokladaný výkonnostný rast hráčov. Veď aj v druhej dorasteneckej lige sa v minulosti našli talentovaní a šikovní hráči. Poslednou oblasťou bol narastajúci počet legionárov u mládeže, ktorí dostávali príležitosť v zápasoch na úkor slovenských hráčov. Z toho dôvodu sme v licenčnom systéme mládeže SFZ zaviedli motivačný faktor, kde FA a ÚTM majú nárok na plný finančný príspevok zo SFZ len v tom prípade, ak počet legionárov v dorasteneckej kategórii nepresiahne 3, v žiackej 2 a v prípravkárskej 2. Je v záujme všetkých podporovať hlavne rozvoj slovenských hráčov.“


zdroj: SFZ

Zväz má akadémiami a ÚTM pokryté celé územie Slovenska. Snaží sa vytvoriť spádové oblasti?  

„Áno snažíme sa, nie vždy sa to aj z objektívnych príčin darí. Problémy máme najmä na juhu Slovenska, kde okrem Levíc nemáme žiadnu FA ani ÚTM, vrátane okresu Veľký Krtíš až po Lučenec a Rimavskú Sobotu.“

Medzi klubmi na rôznych úrovniach očakávate spoluprácu, podporu. Apelujete na „záujem o malých a slabších“. Čo pod tým myslíte?

„Zo skúseností a získaných aktuálnych poznatkov môžeme smelo tvrdiť, že bez širokej základne, nebude kvalitný vrchol pyramídy. Zároveň, ak zo všetkých malých klubov zoberieme najtalentovanejších hráčov, nebudú mať s kým hrať a mládežnícky futbal môže v týchto kluboch zaniknúť. A keď aj bude pokračovať, najmä v žiackych kategóriách nebudú menšie kluby môcť poskytnúť kvalitnú zápasovú konfrontáciu. S týmto javom sa stretávame už teraz. Na základe skúseností môžeme opäť tvrdiť, že pre dieťa do 15 rokov je najlepšie vyrastať v pôvodnom prostredí s rodičmi. Samozrejme, sú aj výnimky, ale dieťa na to musí byť pripravené. Preto by sme boli radi, ak by sa v menších kluboch pracovalo kvalitne a talentovaní mladí hráči sa presúvali do väčších klubov, ideálne do dorastu. Vzhľadom na súčasnú dobu, ideálny stav pre nás pravdepodobne nedosiahneme. To však neznamená, že sa o to nebudeme snažiť.“

Čo musia splniť menšie kluby, aby sa dostali medzi čakateľov, a možno časom až na úroveň ÚTM?

„V rámci licenčného systému mládeže je nastavená určitá postupnosť, keď sa jednotlivé stupne nedajú z logických dôvodov preskočiť. V praxi to znamená, že ak začínam od bodu nula, musím najskôr získať licenciu Čakateľa, potom ÚTM a až potom Futbalovej akadémie. Licencia sa Čakateľom a Útvarom talentovanej mládeže udeľuje na 3 roky. Pre Futbalové akadémie na jeden rok. Samozrejme, pri hrubom porušení licenčných podmienok, sa môže licencia „Mládež“ futbalovému klubu odobrať. Licenčné podmienky sú zverejnené na našom webovom sídle a zároveň na webe www.dajmespolugol.sk (v sekcii elitný mládežnícky futbal). Futbalové akadémie majú podmienky najobšírnejšie a najprísnejšie, Čakatelia len rámcové, pričom ich počas troch rokov platnosti navštevujeme a priebežne vyhodnocujeme, či sú eventuálne pripravené získať licenciu ÚTM. Do licenčného konania sa musia kluby vždy prihlásiť, následne predložiť potrebnú dokumentáciu a absolvovať osobnú kontrolnú návštevu.“


zdroj: SFZ

Dá sa povedať, aký musí mať klub rozpočet pre mládežnícke výbery, aby splnil všetky licenčné podmienky?

"Futbalová akadémia vie na základe skúseností prežiť v krízovom režime s ročným rozpočtom na úrovni 150000,-, čo vieme garantovať našim finančným príspevkom a výberom členského. Dlhodobo to však fungovať nemôže. Minimálny rozpočet na zabezpečenie kvalitnej práce s mládežou je preto 250000 – 300000 Eur. U nás najlepšie fungujúce akadémie však majú možno až dvojnásobne vyšší. Jednou z najvyšších položiek sú odmeny pre trénerov. Môže to predstavovať ročne aj 120000 až 180000 Eur.“

Licenčné podmienky boli doplnené o niekoľko bodov. Ktoré to sú?

"Ako som už spomínal obmedzenie počtu legionárov, tabuľka sankcií, kde je jasne stanovené a jasne transparentne dané, koľko a za aké porušenie licenčného systému bude klubu krátená dotácia. Pri vážnych porušeniach licenčného systému mládeže SFZ, ktoré môžu viesť k odobratiu licencie mládeže SFZ, rozhoduje VV SFZ. Poslednou zmenou je postup pri udeľovaní licencií mládeže. V rámci zjednodušenia postupu, SFZ zjednotil všetky licenčné konania vrátane mládeže, II. ligy a klubového licenčného systému (pre 1. ligu) do jedného termínu. Snažíme sa zjednotiť požadované tlačivá pre všetky licenčné systémy a zjednotili sme rozhodovacie postupy, kde o licenciách rozhoduje Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK) a Odvolací orgán licenčného konania (OOLK), ako je to v Klubovom licenčnom systéme a nie VV SFZ, ako to bolo v minulosti.“

Od klubov na úrovni FA a ÚTM žiadate solidaritu pri prestupoch mladých hráčov medzi nimi. Čo to znamená?

"Od aktuálneho súťažného ročníka sme zriadili mailovú adresu scouting@futbalsfz.sk, kde musí každý klub s licenciou mládeže SFZ, ktorý má záujem o hráča z iného klubu, poslať kópiu oznámenia o záujme o hráča aj keď ide len o skúšku, alebo návštevu klubu, či prestup, alebo hosťovanie a kde musí byť evidentné, že je o tom informovaný aj materský klub. V prípade, že nie je dodržaná lehota uvedená v licenčnom systéme, alebo sa na tejto adrese žiadosť nenachádza, postupuje sa v zmysle tabuľky sankcií a klubu bude krátený finančný príspevok zo strany SFZ. Posunu hráčov nezabránime a je to aj prirodzené, ale základná zdvorilá komunikácia musí byť. Káže to slušnosť a nie je predsa možné, aby materský klub nevedel, kde sa nachádza jeho hráč.“

Celá koncepcia by sa rozpadla, ak by nebola kontrolovaná a priebežne korigovaná. Kto zabezpečuje túto činnosť na rôznych úrovniach ? (metodika, tréningový proces, financie, podmienky, personálne obsadenie)  

"V každom regióne máme trénera mládeže a koordinátora mládeže, ktorí sú zodpovední za priebežnú kontrolu licenčných podmienok a priamo na SFZ sa kontrolou zaoberáme viacerí z Oddelenia mládeže a koncepcie rozvoja futbalu.“

Na záver poslednej časti našich rozhovorov poprosíme krátke zhrnutie toho, čím všetkým by malo nové smerovanie v oblasti podpory mládežníckeho futbalu prispieť k rozvoju tejto hry u nás?

"Skúsim krátke motto: „Všetky deti sa chcú hrať. A futbal je tou najkrajšou hrou, tak nechajme deti hrať futbal“. Ak bude hrať futbal veľa detí, a pri futbale zostanú, tak je predpoklad, že aj naše reprezentačné výbery nám budú v budúcnosti robiť radosť. A na záver by som chcel povedať, že na futbale sa podieľa veľa ľudí: funkcionári, rozhodcovia, tréneri, rodičia, manažéri, a veľa iných odborníkov. Ale najdôležitejší je vždy hráč. Pre neho to všetci robíme. Ak nebudú hráči, nebudú diváci, nebude úspech, nebudeme sa mať všetci dobre. Skúsme o nich nerozhodovať zištne, ale s rozumom. Ja osobne chcem vyjadriť veľký rešpekt všetkým ľuďom, ktorí sa pohybujú v mládežníckom futbale, že napriek nie vždy ideálnym a mnohokrát aj skromným podmienkam, dokážu kvalitných hráčov stále vychovávať.“

AUTOR: Richard Fekete


zdroj: SFZ

Značky