Martin Hasprún hovorí o smerovaní SFZ v oblasti podpory mládežníckeho futbalu | Slovenský futbalový zväz

Martin Hasprún hovorí o smerovaní SFZ v oblasti podpory mládežníckeho futbalu

BRATISLAVA (SFZ/RICHARD FEKETE) - Rozhovor s manažérom mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ Martinom Hasprúnom, uverejnenom v druhom tohtoročnom vydaní magazínu technického úseku SFZ "Asistent trénera", na tému "koncepcia podpory mládežníckeho futbalu a spôsob jej financovania".

BRATISLAVA (SFZ/RICHARD FEKETE) - Rozhovor s manažérom mládeže a koncepcie rozvoja futbalu SFZ Martinom Hasprúnom, uverejnenom v druhom tohtoročnom vydaní magazínu technického úseku SFZ "Asistent trénera", na tému "koncepcia podpory mládežníckeho futbalu a spôsob jej financovania".

Slovenský futbalový zväz v snahe o zvýšenie kvality práce s mládežou u nás pristúpil k vytvoreniu celistvého materiálu, ktorý zahŕňa všetky oblasti práce s mladými futbalistami. Rozhovor s MARTINOM HASPRÚNOM, ktorý vypracoval ucelenú prezentáciu, sme pre jeho obšírnosť rozdelili do troch častí, ktoré si postupne prečítate v troch vydaniach časopisu „Asistent trénera“. Aktuálne číslo odhaľuje celkový pohľad na novú koncepciu a spôsob jej financovania, v ďalšom sa budeme venovať metodike, súťažiam a spôsobu vytvárania reprezentačných tímov a na záver sa dozviete, ako sa koncepcia týka vzdelávania trénerov i samotných klubov.

Časť 1. / Nová koncepcia a jej financovanie

Čo táto koncepcia vlastne zahŕňa?

„Komplexné nastavenie licenčných podmienok pre Futbalové akadémie a Útvary talentovanej mládeže s nastaveným financovaním a organizáciou mládežníckych súťaží až do súťažného ročníka 2024/25. Zároveň nezabúda na hráčsku základňu, bez ktorej by sa hlavný zmysel FA a ÚTM nenaplnil. Nadstavbou na akadémie sú mládežnícke reprezentačné družstvá. V rámci koncepcie je takisto zahrnutý aj rozvoj ženského futbalu. Jednotlivé oblasti na seba logicky nadväzujú a sú spolu prepojené. Snažíme sa zaviesť do praxe aj určité kľúčové body v rámci zjednotenej metodiky v kluboch aj v reprezentácii. Predpokladom pre zavedenie koncepcie do praxe je, aby s ňou boli stotožnení tréneri a funkcionári v kluboch. Nástrojom je intenzívna komunikácia s klubmi ako partnermi.“

Prečo sa zväz rozhodol pristúpiť k vytvoreniu takejto ucelenej formy smerovania? 

„Financovanie športovo – talentovanej mládeže bolo u nás dlhodobo poddimenzované a z tohto dôvodu sa futbalový zväz rozhodol, že finančné prostriedky pre FA a ÚTM výrazne navýši. Vytvorili sme aj III. kategóriu tzv. „Čakateľov“. Sú to futbalové kluby, ktoré pracujú s mládežou dlhodobo na vysokej úrovni, majú vybudovanú infraštruktúru, kvalitných trénerov a je predpoklad, že v budúcnosti môžu získať licenciu ÚTM.“

Brali ste si príklad v zahraničí?

„V prípravnej fáze, keď sa koncepcia rozvoja futbalu začala formovať, sme získali poznatky aj zo zahraničia, najmä z okolitých krajín, ale aj z futbalovo vyspelých krajín takmer z celej Európy. Snažili sme sa vybrať zo získaných poznatkov to najlepšie a prispôsobiť to našim podmienkam.“

Aké sú hlavné ciele? Pracujete s pojmami ako výber, kvalita, stabilita, rozvoj. Čo si pod tým môžeme predstaviť?

„Hlavným cieľom je mať čo najviac hráčov a hráčok a pre tých najtalentovanejších vytvoriť také podmienky, aby sa vytvoril čo najväčší predpoklad pre ich ďalší rozvoj. Znamená to pre nás, že musíme mať čo najväčšiu základňu, aby sme mohli robiť výber. Pre kvalitnú prácu je potrebná najmä stabilita financovania, ktorú vieme v súčasnosti klubom s licenciou mládeže SFZ vo vysokej miere garantovať. Veľká základňa, výber, kvalita a stabilita podmienok nám dáva vysoký predpoklad pre rozvoj futbalu.“

Podpora mládežníckeho futbalu je presne naplánovaná. Aké sú kľúčové body harmonogramu?

„Z pohľadu plánovania a stratégie boli pre nás kľúčové roky 2012 – 2013, kedy bol uvedený do praxe nový licenčný systém mládeže a ktorý v podstate slúžil ako príprava pre transformáciu klubov na Futbalové akadémie a ÚTM. Ďalej je pre nás absolútne najdôležitejšie súčasné obdobie (2017 – 2018). Uskutočnila sa transformácia klubov na FA a ÚTM, podarilo sa nám vytvoriť III. kategóriu tzv. „Čakateľov“, takže v súčasnosti je v licenčnom systéme mládeže SFZ zaradených 48 klubov. Výrazne sa navýšili finančné prostriedky pre kluby s licenciou mládeže SFZ, ale zároveň z prostriedkov MŠVVaŠ SR a z členského prvýkrát v histórii dostali všetky futbalové kluby, ktoré majú mládežnícke družstvá priamu, aj keď nie vysokú (podľa počtu mládežníckych družstiev), finančnú podporu. Ďalej bol spustený projekt „Dajme spolu gól“, na ktorý chceme nadviazať podobným projektom pre 1. stupeň základných škôl. Zároveň je vo finálnej fáze pripravovaná metodika pre futbalové kluby s dôrazom na kategóriu prípraviek a žiakov do U15. Pred dokončením je aj materiál „Koncepcia a filozofia mládežníckych reprezentačných družstiev SR“. Na súťažný ročník 2019/20 je naplánovaná maximálna finančná podpora pre kluby s licenciou FA a ÚTM. Potom až do roku 2025 bude projekt realizovaný s maximálnou možnou finančnou a metodickou podporou a na základe aktuálnych poznatkov a skúseností bude korigovaný.“
 

Čo je obsahom projektu „Dajme spolu gól“ a prečo je taký podstatný?

„Je vytvorený pre materské školy. Na Slovensku existuje veľmi veľa súťaží pre základné a sčasti aj pre materské školy, ktoré sú síce celoslovenské, ale postupové, alebo turnajové. V praxi to znamená, že ak nepostúpia do ďalších kôl, 90% účastníkov má pohybovú aktivitu jedenkrát za školský rok. Našou ambíciou bolo vytvoriť projekt, kde sa pohybová aktivita pre deti opakuje pravidelne, podľa možnosti každý týždeň. Funguje to tak, že jedenkrát do týždňa príde tréner s futbalovou licenciou do MŠ a s deťmi absolvuje 60 minút športových aktivít. Úmyselne hovorím športových, pretože cieľom projektu je, aby sa deti hýbali a našli si vzťah k pohybovej aktivite. Samozrejme, deti chceme pritiahnuť predovšetkým k futbalu, preto im ponúkame futbalovú loptu. Cieľovou kategóriou sú MŠ školy preto, lebo pri výbere ZŠ už môžu rodičia dať dieťa tam, kde má sídlo nejaký futbalový klub, ak teda dieťa chce hrať futbal. Sme nápomocní dať rodičom kontakty na futbalové kluby a podporujeme projekt materiálne športovými pomôckami aj finančne, príspevkom pre MŠ. Uvítame, ak tento príspevok bude využitý na odmenu pre trénera. Pilotný projekt sa začal v minulom školskom roku v Bratislave na cca. desiatich MŠ. V tomto školskom roku sú v projekte zapojené povinne všetky futbalové akadémie a ÚTM, kde máme profesionálnych trénerov, ktorí sa tejto „krúžkovej“ činnosti zúčastňujú. V súčasnosti je v projekte zapojených cca. 50 MŠ po celom Slovensku. Od budúceho školského roku projekt otvárame pre všetkých. Finančné prostriedky sú limitované, takže zatiaľ máme rozpočet na 200 MŠ. Rozpočet aj počet zapojených MŠ by mal postupne narastať, takže financovanie nebude jednoduché a z tohto dôvodu privítame akéhokoľvek partnera, ktorý by sa chcel na projekte podieľať. Ponúkame deťom radosť z pohybu, chceme, aby deti aj ďalej športovali. Pre partnera ponúkame garanciu serióznosti, dlhodobého pokračovania projektu a celoslovenskej propagácie.“

Vráťme sa k plánovaniu, v ktorom bol najskôr vytvorený nový licenčný systém UTM a Grassroots a reorganizovali sa mládežnícke súťaže. Ako ste vyhodnotili túto 1. etapu?

„Jednoznačne sa zlepšila infraštruktúra, kvalita a obsadenie trénerských postov, zvýšila sa pozornosť vo futbalových kluboch na nižšie vekové kategórie prípraviek a žiakov. V súčasnosti, najmä vo futbalových akadémiách, ale vo väčšine prípadov aj v ÚTM, nie je v prípravkách problém s počtami detí. Reorganizácia súťaží žiakov a dorastencov s nadväznosťou na licenčný systém mládeže priniesla určite kvalitnejšiu zápasovú konfrontáciu a v prípade žiakov, vzhľadom k tomu, že tri súťažné ročníky zo súťaže žiadne mužstvo nevypadáva, aj potrebný pokoj pre prácu trénerov a detí.“

Do 2. kroku patrí transformácia ÚTM na Akadémie, navýšenie podpory a zjednotenie filozofie reprezentácii a metodológie. Čo by to malo priniesť?

„Transformácia ÚTM na Akadémie už prebehla, metodika je vo finálnej fáze, postupne sa zvyšuje finančná podpora. Sľubujeme si od toho stabilitu klubov, viac detí, ktoré budú hrať futbal a celkovo zlepšené podmienky pre prácu s mládežou v kluboch, ktoré sú už v iných krajinách samozrejmosťou. Na úrovni reprezentácie si určite všetci prajeme častejšiu účasť na záverečných finálových turnajoch ME, ale najdôležitejšie je, aby sme vychovávali výrazné individuality schopné presadiť sa vo vrcholovom seniorskom futbale. V druhom kroku nesmieme zabúdať ani na ženský futbal. V akadémiách je povinnosťou mať dve dievčenské družstvá (žiačky a dorastenky). Od súťažného ročníka 2018/19 je schválený jednoduchý licenčný systém pre I. ligu žien s dôrazom tiež na dve mládežnícke družstvá, kvalitu trénerov a zápasovej plochy. Pre žiačky a dorastenky sme od budúceho súťažného ročníka pripravili najvyššiu „dvojičkovú“ súťaž a takisto prispievame na odmenu mládežníckeho dievčenského trénera (tréner pre dievčatá a juniorky).“

Medzi 9 piliermi celého procesu je na prvom mieste „Základňa“. Z akého dôvodu ste zvolili takéto poradie?

„Základňa je vždy najdôležitejšia. Bez základov nie je žiadny dom pevný a stabilný. Takisto bez hráčov by tréneri, funkcionári, rozhodcovia, fanúšikovia nemali pri futbale čo robiť. S hráčmi je potom potrebné kvalitne pracovať, na to treba vzdelaných trénerov, vytvorené podmienky v kluboch, ktoré musia byť slušne financované a podmienky vytvorené v kluboch, spolu s finančnými prostriedkami, musia byť aj kontrolované. Hráči, či kluby musia hrať v nejakých súťažiach. Spolupráca a komunikácia je potom veľmi dôležitá na to, aby sme napredovali. Vrcholom pyramídy je reprezentácia.“

Celá snaha o nové smerovanie prináša aj zvýšené nároky na financovanie. Ako a z akých zdrojov je kryté?

„Finančné prostriedky získavame zo štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR, z projektov UEFA, FIFA a z vlastných zdrojov. Napríklad príspevok pre 9 akadémií vo výške 200 000,- Eur na jeden projekt bol vyčlenený z výnosu za účasť „A“ mužstva na ME vo Francúzsku.“

Ako sú financie prerozdelené medzi amatérsky futbal, ÚTM a FA? Akú aktivitu očakávate od klubov, aby sa dostali, v rámci nového smerovania, k vyššiemu množstvu peňazí?

„Vo vrcholovom mládežníckom futbale je finančná podpora pre kluby rozdelená na príspevky pre trénerov a športového riaditeľa mládeže v klube, príspevkom na činnosť mládeže v klube a na materiálno – technické zabezpečenie. Futbalová akadémia má garantovaný finančný príspevok zo SFZ na súťažný ročník 2017/18 vo výške 80 000,- Eur, na súťažný ročník 2018/19 vo výške 90 000,- Eur a na 2019/20 vo výške 100 000,- Eur. Pre ÚTM je to na súťažný ročník 2017/18 čiastka 25 000,- eur, 2018/19 30 000,- Eur a 2019/20 až 35 000,- Eur. Pre Čakateľov je finančný príspevok na súťažný ročník 2017/18 3 000,- Eur, 2018/19 4 000,- Eur a 2019/20 5 000,- Eur. Pre futbalové kluby I. ligy žien pri splnení podmienok licenčného systému pre I. ligu je pripravených na súťažný ročník 2018/19 3 000,- Eur pre jeden futbalový klub. Takisto každé jedno dievčenské mládežnícke družstvo podporujeme sumou 500,- Eur v každom súťažnom ročníku. V prípade, ak má klub 2 dievčenské mládežnícke družstvá, prispieva SFZ na jedného dievčenského trénera pre obidve družstvá sumou 400,- Eur mesačne. Ako som už spomínal, z výťažku je pre 9 FA vyčlenených 200 000,- Eur pre každú FA na zlepšenie infraštruktúry.“

Značky