logo
SFZ

Milí športoví priatelia,

obraciame sa na Vás s prosbou o aktívnu spoluúčasť pre naplnenie cieľov tohto dôležitého a náročného projektu. I Vaším prispením môžeme vytvoriť použiteľný súbor futbalových predpisov, ktoré budú odrážať stav potrieb slovenského futbalu.

S úctou,

Jozef Kliment

Generálny sekretár SFZ

Projekt novelizácie noriem SFZ

Slovenský futbalový zväz pri plnení úloh vyplývajúcich zo Strategického plánu na roky 2011-2014 spúšťa projekt novelizácie futbalových predpisov SFZ. V súčasnosti platné predpisy SFZ vznikali od roku 1990, niektoré z nich boli novelizované viackrát, iné novelizované ešte neboli. Zámerom tohto projektu je prepracovať alebo nahradiť futbalové predpisy SFZ tak, aby vytvárali vnútorne nerozporný, zrozumiteľný a ľahko aplikovateľný systém futbalových noriem rešpektujúc hierarchické usporiadanie medzi sebou. Popri hierarchickom usporiadaní predpisov SFZ treba brať na zreteľ i nadradené postavenie predpisov FIFA a UEFA, ktoré v niektorých prípadoch priamo upravujú určitý okruh vzťahov, čo musia národné zväzy vo svojich predpisoch zohľadniť.

Medzi prioritné ciele projektu patrí najmä zavedenie jednotného a jednoznačného názvoslovia do celého systému právnych predpisov, odstránenie rozporných a duplicitných ustanovení v predpisoch, odstránenie vágnosti a nedostatočnosti v pojmoch, zosúladenie znenia medzi predpismi nižšej a vyššej právnej sily a dosiahnutie absolútnej dôvery dotknutých subjektov v rozhodnutia orgánov SFZ vydaných na základe dobre čitateľných a zrozumiteľných predpisov.

SFZ mieni uskutočniť revíziu futbalových predpisov prostredníctvom odborných projektových tímov a prostredníctvom Vás – širokej športovej verejnosti.

Akým spôsobom sa do tohto projektu zapojiť?

V prvej fáze SFZ spúšťa novelizáciu týchto predpisov: Stanovy SFZ, Organizačný poriadok SFZ, Disciplinárny poriadok, Súťažný poriadok futbalu, Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre hráčov – neamatérov, Rozpis slovenských republikových súťaží vo futbale, Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží.

Odborná i laická športová verejnosť sa môže do revízie futbalových predpisov zapojiť zasielaním odôvodnených pripomienok k predmetným predpisom na elektronickú adresu: novelizacianoriem@futbalsfz.sk alebo poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Časový harmonogram novelizácie predpisov

Návrh novelizovaného znenia Stanov SFZ do tzv. "II. pripomienkového konania" bude predložený 1. mája 2012.

Následne sa budú odborné projektové tímy opäť zaoberať zaslanými odôvodnenými pripomienkami športovej verejnosti a finálnu verziu predpisov SFZ predložia na schválenie kompetentným orgánom SFZ (výkonný výbor SFZ, konferencia SFZ).

Po schválení orgánmi SFZ budú novelizované predpisy SFZ zverejnené.