logo
SFZ

PREDSEDA
Milan ĽALÍK

(funkčné obdobie: 4 roky; od februára 2022)

PODPREDSEDA
Ján SVÁK

(funkčné obdobie: 4 roky; od februára 2022)

TAJOMNÍK
Lukáš PITEK
kontakt: lukas.pitek@futbalsfz.sk

ČLENOVIA

Boris BENKOVIČ 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2022)

Miroslav BOBÁK 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2022)

Pavol MALICH 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2022)

NÁHRADNÍK

Miroslav KIŠA 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2022)

________________________________________

STANOVY / Článok 60 - Odvolacia komisia SFZ


(1)   Odvolacia komisia je orgánom na riešenie sporov s odvolacou a preskúmavacou pôsobnosťou.

(2)   Odvolacia komisia rozhoduje o odvolaniach v senátoch. 

(3)   Senát odvolacej komisie je zložený z predsedu, podpredsedu a troch členov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získali vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získali vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

(4)   Senát odvolacej komisie je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov senátu. Na schválenie rozhodnutia senátu odvolacej komisie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov senátu.

(5)   Výkonný výbor zvolí aj najmenej jedného náhradníka, ktorý bude poverený predsedom odvolacej komisie na zastupovanie člena komisie, ktorý dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu. 

(6)   Odvolacia komisia rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej komisie, disciplinárnej komisie a proti rozhodnutiam iných orgánov SFZ vydaných v prvom stupni, proti ktorým je odvolanie prípustné, ak ďalej nie je ustanovené inak (článok 61 ods. 2).

(7)   Odvolacia komisia je oprávnená na základe podnetu oprávneného člena SFZ, orgánu SFZ alebo člena SFZ, ktorý osvedčí naliehavý právny alebo športový záujem preskúmavať 

a)     súlad právoplatných rozhodnutí a postupy orgánov SFZ alebo orgánov členov SFZ s právnym poriadkom a predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA; podmienkou prijatia podnetu na konanie odvolacej komisie je vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov prípustných podľa predpisov SFZ alebo predpisov člena SFZ a dodržanie článku 10 ods. 4,

b)     súlad neprávoplatných rozhodnutí a postupy orgánov členov SFZ prvého stupňa s právnym poriadkom a predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA, ak vec, ktorá je závažnej povahy, neznesie odklad, najmä z hľadiska športovo-technických dôsledkov, 

c)     podnety v iných veciach, ak tak určujú predpisy SFZ.

Rozhodnutia orgánov SFZ, ktoré nepodliehajú preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie podľa tohto odseku určujú stanovy alebo osobitný predpis SFZ.

(8)     Odvolanie alebo podnet podáva navrhovateľ na orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu najneskôr do siedmich dní od doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti predloží odvolanie alebo podnet s potrebnými podkladmi odvolacej komisii, ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu sám nevyhovie. Ak je na konanie a rozhodovanie o veci príslušný iný orgán, odvolanie alebo podnet postúpi v tej istej lehote príslušnému orgánu a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa.

(9)     Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu, predseda tohto orgánu nepredkladá vec odvolacej komisii, o čom navrhovateľa bezodkladne upovedomí.

(10)  Ak odvolanie alebo podnet nespĺňajú všetky náležitosti, orgán, ktorý ich prijal, vykoná primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, k čomu navrhovateľ poskytne potrebnú súčinnosť; inak konanie zastaví.

(11)  Konanie o odvolaní alebo preskúmavacie konanie o podnete začína riadnym doručením odvolania alebo podnetu navrhovateľa predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda. O odvolaní alebo podnete je odvolacia komisia povinná rozhodnúť najneskôr do 30 dní, a ak vec neznesie odklad, najneskôr do 14 dní od riadneho doručenia odvolania alebo podnetu.

(12)  Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom a preskúmavacom konaní je zaplatenie určeného poplatku, ak nejde o konanie, ktoré je od poplatku oslobodené. Podmienka zaplatenia poplatku podľa predchádzajúcej vety sa považuje za splnenú pre účely začatia konania aj, ak je poplatok za prerokovanie odvolania pripísaný do mesačnej zbernej faktúry riadneho člena, ktorý odvolanie podal. 

(13)  Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci tak, že

a)     konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na konanie a rozhodnutie vo veci, alebo ak sa na základe zistených okolností javí ďalšie konanie ako neúčelné,

b)     odvolanie alebo podnet zamietne, ak napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA,

c)     zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade s predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA alebo FIFA alebo odporuje právnemu poriadku a na základe zisteného skutkového stavu možno rozhodnúť vo veci alebo

d)     zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so záväzným stanoviskom orgánu, ktorého rozhodnutie na základe odvolania alebo podnetu zrušila, na nové konanie a rozhodnutie.

(14)  Výsledkom preskúmavacieho konania môže byť rozhodnutie, záväzné stanovisko, odporúčanie alebo podnet na konanie iného orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ alebo podnet na zmenu predpisov SFZ alebo člena SFZ.

(15)  Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na súčasné alebo následné rozhodovanie komory o nároku na náhradu škody alebo o inom súvisiacom nároku. Podanie návrhu na konanie pred komorou nie je prekážkou pre rozhodnutie odvolacej komisie v tej istej veci alebo súvisiacej veci.

(16)  Podrobnosti o konaní pred odvolacou komisiou, ďalšie právomoci odvolacej komisie a poplatky odvolacieho konania upravuje disciplinárny poriadok a ďalšie predpisy SFZ.