logo
MLÁDEŽ A ROZVOJ

Projekt „Dajme spolu gól“ vstupuje do školského roka 2020/21, projekt podporil tréner SR A Pavel Hapal

Pondelok, 17.8.2020 06:45 | Posledná aktualizácia 17.8.2020 13:48

autor: Roman Ferstl, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Projekt „Dajme spolu gól“ vstupuje do 5. školského roka, zástupcovia materských a základných škôl môžu vypĺňať prihlášky a registrovať svoje MŠ a ZŠ od dnešného dňa (17.8.2020) do 18.9.2020. Projekt podporil tréner reprezentácie SR Pavel Hapal.

Projekt „Dajme spolu gól“ vstupuje do piatej sezóny, počas štyroch rokov  zaznamenal výrazný progres a svoje poslanie naplnil aj v minulom roku. „S priebehom celého roka môžem vysloviť spokojnosť, škoda, že do scenára prehovorila vyššia moc v podobe pandémie a tak sme museli pohybové hry na základných a materských školách predčasne ukončiť. Opäť sme zaznamenali vyššie počty zúčastnených škôl a detí, celkovo sa do projektu zapojilo 262 materských škôl a 104 základných škôl,“ zhodnotil uplynulý školský rok koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.

Minulý rok bol prelomový aj z pohľadu premiérového zaradenia základných škôl, celkovo sa tak do projektu zaradilo 6500 detí, kým v predošlom školskom roku 2018/19 to bolo 3000 detí.

Zástupcovia materských a základných škôl môžu vypĺňať prihlášky a registrovať svoje MŠ a ZŠ od dnešného dňa (17.8.2020) na webovom sídle https://www.dajmespolugol.sk/. Projekt podporil tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal. „Futbal a všeobecne šport rozvíjajú dieťa nielen na úrovni pohybovej činnosti, ale deti sa stávajú súčasťou kolektívu a šport sa stáva súčasťou ich života. Platilo to v mojom prípade a verím, že to tak bude aj v prípade súčasnej generácie škôlkárov a prvákov,“ povedal počas hodiny pohybových aktivít, ktorú sám viedol so škôlkármi z Petržalky reprezentačný tréner SR A.

A aké sú jeho spomienky na časy, keď on sám bol škôlkár? „Vybavujem si ako som sedel medzi dverami a čakal, kým ma starší brat vezme so sebou na hodinu telesnej výchovy. Už v tom veku som bol športovo nadaný, vyšiel mi tréning, dokonca som strelil nejaké góly a pán učiteľ mi neskôr vyzváňal na baráku aby som išiel hrať s nimi (úsmev). Rád na to spomínam dodnes,“  prezradil Pavel Hapal, kým deti v žltých dresoch „Dajme spolu gól“ naháňali loptu na zelenom pažiti.

Podrobné informácie o projekte, prihlášku a registráciu vašej MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ, do projektu „Dajme spolu gól“.

Pripomíname, že počet škôl zapojených do projektu je limitovaný, preto prihláste vašu školu do projektu čo najskôr. 

CIELE PROJEKTU:

1. Ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu sociálneho a zdravotného statusu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity.

2. Motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu.

3. Podporiť zdravý životný štýl detí.

4. Ponúknuť deťom možnosť osvojiť si základné pohybové návyky.

5. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku.

6. Rozvoj kognitívnych funkcií detí.

7. Hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry – futbalu.

8. Získať čo najviac detí z materských škôl, základných škôl s materskou školou a základných škôl pre futbalové kluby v obciach a mestách. 

ZÁKLADNÉ PILIERE PROJEKTU:

1. HRA (hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí)

2. ZDRAVIE (šport ako najlepšia prevencia pred chorobami (imunitný systém) a podpora zdravého životný štýlu (obezita)

3. EMÓCIA (uspokojenie emocionálnych potrieb detí: zábava a radosť z aktivity, z hry)

4. UČENIE (prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u detí, disciplína)

5. SOCIALIZÁCIA (vytváranie vzťahov prostredníctvom hry)

VÝHODY PROJEKTU PRE MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY

- možnosť nadviazania spolupráce s lokálnym futbalovým klubom

- každá zapojená MŠ a ZŠ bude materiálne podporená športovými potrebami (lopty č.1 a č.3, prekážky, klobúčiky, kruhy, bránky a iní tréningové pomôcky )

Personálne zabezpečenie projektu:

- za celkovú prípravu, organizáciu, vyhodnotenie pohybovo-športovej aktivity pre deti so zameraním na FUTBAL je zodpovedný tréner s platnou trénerskou licenciou.

- tréneri preberajú zodpovednosť za deti počas realizácie projektu - pohybovo-športové aktivity so zameraním na FUTBAL -  na základe zmluvy trénera/trénerov s materskou školou o prevzatí zodpovednosti za  bezpečnosť detí počas realizácie pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL v areáli školského dvora materskej školy, resp. v jeho blízkosti.

- zmluva o spolupráci pri realizácii projektu a prebratí zodpovednosti za bezpečnosť detí počas pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal sa uzatvára medzi Slovenským futbalovým zväzom, klubom so štatútom Futbalovej akadémie – Útvarom talentovanej mládeže a materskou školou.

- počas pohybovo-športových aktivít so zameraním na FUTBAL sú prítomné aj triedne učiteľky materskej školy, ktoré dohliadajú na deti, ktoré sa nezapájajú do pohybovo-športovej aktivity.

Materiálno – technické zabezpečenie projektu:

Na jednu pohybovo-športovú aktivitu pre deti so zameraním na futbal budú potrebné nasledovné tréningové pomôcky:

- futbalové lopty – veľkosť č.1 - v počte 15 ks 
- futbalové lopty – veľkosť č.3 odľahčená - v počte 6 ks
- sieťka na lopty - v počte 2 ks
- rozlišovacie tričko (2 farby po 10 ks) - v počte 20 ks
- označovacie méty (klobúčiky – 4 sady po 10 ks) - v počte 40 ks
- prekážka (15cm) - v počte 10 ks
- plochý kruh (2 farby) - v počte 10 ks
- set kužeľov (10 kužeľov + 5 tyčí) - v počte 1 ks
- koordinačný rebrík (4m) - v počte 2 ks
- malé bránky prenosné (pop up) - v počte 2 ks
- taška na materiálne zabezpečenie (na všetky pomôcky) - v počte 1 ks
- tričká pre deti (žlté – univerzálna veľkosť) – v počte 30 ks (2 skupiny po 15 detí)


Peter Zeman

Značky