SFZ – Najväčšia novela registračného a prestupového poriadku SFZ (I. časť)

Utorok, 18.6.2019 12:30 | Posledná aktualizácia 19.6.2019 12:06

BRATISLAVA (SFZ) – Najväčšia novela registračného a prestupového poriadku SFZ je schválená. SFZ po dlhých diskusiách so svojimi členmi  pripravil novelu registračného a prestupového poriadku, ktorú výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom júnovom rokovaní schválil. SFZ v tejto súvislosti  pripravil minisériu (spolu 3 časti)  článkov, ktorej obsahom je predstavenie najzásadnejších zmien v registračných a prestupových pravidlách.
V troch častiach prinášame zásadné úpravy aj s vysvetlením, čo v praxi tieto zmeny znamenajú, ako ich chápať a aplikovať do činnosti klubov a vzťahov s hráčmi.

Zavedenie inštitútu tzv. dočasnej registrácie

Zavedenie nového inštitútu dočasnej registrácie do registračného a prestupového poriadku SFZ súvisí s komplexnou zmenou v pravidlách registrácie klubovej príslušnosti hráča. Tento krok je v záujme klubov, ktoré najčastejšie v dôsledku nedostatočného počtu hráčov nie sú schopné vytvoriť družstvo určitej vekovej kategórie a následne sa prihlásiť do súťaže.
Tento inštitút  má slúžiť ako nástroj zabezpečenia stability klubov, keďže hráč nemôže štartovať za iné družstvo svojho materského klubu. Zároveň materským klubom poskytuje dočasnú ochranu pred zánikom registrácia ich hráča, takže ten nemôže odísť do nového klubu bez kompenzácie prostredníctvom žiadosti o preregistráciu.
Zároveň sa vytvorí tzv. prechodné obdobie, ktoré poskytne klubom čas na doplnenie a skonsolidovanie hráčskych kádrov, aby sa v nasledujúcom súťažnom ročníku mohli prihlásiť do súťaží tie družstvá, ktoré sa v  predchádzajúcom súťažnom ročníku neprihlásili z dôvodu nedostatočného počtu hráčov, prípadne pre tie, ktoré sa odhlásili. Toto prechodné obdobie trvá jeden súťažný ročník, počas ktorého majú hráči zároveň možnosť zaregistrovať sa v inom klube bez súhlasu materského klubu. Zároveň platí, že po uplynutí súťažného ročníka, v ktorom sa hráč dočasne zaregistruje v inom ako materskom klube, sa mu automaticky obnoví jeho registrácia a klubová príslušnosť k materskému klubu.

PRÍKLAD

Hráč A. B. pôsobí v klube X. Klub X neprihlási svoje družstvo do súťaže alebo ak tak urobí, v priebehu súťažného ročníka ho odhlási. V takomto prípade sa môže hráč A. B. dočasne registrovať (aj bez súhlasu materského klubu) v klube Y a to najdlhšie do konca súťažného ročníka. Po skončení súťažného ročníka bude automaticky opäť preregistrovaný späť do klubu X. Ak klub X ani v ďalšom súťažnom ročníku neprihlási svoje družstvo do súťaže, hráč A. B. sa môže preregistrovať v štandardnom režime podľa čl. 15. ods. 5 RaPP.

1. Úprava čl. 15 ods. 5 RaPP

Táto úprava mení pravidlá pri zániku registrácie hráča a jeho klubovej príslušnosti v materskom klube v prípade, že materský klub družstvo s hráčom neprihlási do súťaže alebo svoje družstvo zo súťaže odhlási. V oboch prípadoch je klubom poskytnutý čas jeden súťažný ročník na zabezpečenie družstiev predovšetkým z hľadiska hráčskeho kádra tak, aby sa v ďalšom súťažnom ročníku mohli do súťaží prihlásiť.
Zámerom je zamedziť, aby automaticky nezanikala registrácia hráčom, teda aby nestrácali klubovú príslušnosť v tých kluboch, ktoré sa prechodne ocitli v situácii bez dostatočného počtu hráčov na prihlásenie družstva do súťaže.
Na túto zmenu nadväzuje bod 7, ktorý dopĺňa zmeny pri zániku registrácie hráča v materskom klube stanovením podmienok dočasnej registrácia hráča v inom ako materskom klube.
V nadväznosti na zavedenie nového inštitútu dočasnej registrácie sleduje táto zmena záujem klubov, ktoré aktuálne nedokážu prihlásiť družstvo do súťaže, najčastejšie z dôvodu problémového udržiavania hráčskeho kádra. Zároveň poskytuje možnosť hráčom, aby sa v súťažnom ročníku, počas ktorého nebudú mať možnosť štartovať v súťaži pre relevantné problémy materského klubu, dočasne zaregistrovali v inom klube. Po skončení súťažného ročníka sa vrátia do svojho materského klubu. Na základe uvedeného modelu má teda materský klub šancu opätovne prihlásiť družstvo do súťaže. Dočasná registrácia nie je spojená so žiadnou poplatkovou alebo inou kompenzáciou.

Zmena prestupových termínov u amatérov

Táto úprava reaguje na aktuálne poznatky vychádzajúce z praxe pri uskutočňovaní transferov hráčov. Zohľadňuje pripravované zmeny v Súťažnom poriadku futbalu, súvisiace s prihlasovaním družstiev do súťaží, resp. termínom ukončenia súťažných ročníkov (vrátane barážových zápasov). Zmena v letnom registračnom období bez obmedzenia pri prestupoch amatérov zohľadňuje novozavedený termín pre prihlasovanie družstiev najneskôr do 15. júla.
Nakoľko mnohí členovia SFZ avizovali, že po prihlásení družstva do súťaže dochádza k presunom hráčov, a nie je tak zabezpečená jednota družstva na súťažný ročník, po analýze sa pristúpilo k uvedeným zmenám prestupových termínov.
Je dôležité zdôrazniť, že prestup v zimnom období bude možný, ale len možnosťou uskutočnenia tzv. prestupu s obmedzením (so súhlasom materského klubu).

Prehľad prestupových termínov u amatérov

        a. od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

        b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

        c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

        d. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

        e. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia)

Dokumenty, v ktorých je spracovaná celá novela RaPP

Novela RaPP SFZ jún 2019.pdf

Konsolidované znenie registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením)

RaPP novela 2019 konsolidované znenie .docx

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok súvisiacich s RaPP nás neváhajte kontaktovať na rapp@futbalsfz.sk.

SFZ

Značky