SFZ – Najväčšia novela registračného a prestupového poriadku SFZ (II. časť)

BRATISLAVA (SFZ) – Najväčšia novela registračného a prestupového poriadku SFZ je schválená. SFZ po dlhých diskusiách so svojimi členmi  pripravil novelu registračného a prestupového poriadku, ktorú výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom júnovom rokovaní schválil. SFZ v tejto súvislosti  pripravil minisériu (spolu 3 časti)  článkov, ktorej obsahom je predstavenie najzásadnejších zmien v registračných a prestupových pravidlách.

V troch častiach prinášame zásadné úpravy aj s vysvetlením, čo v praxi tieto zmeny znamenajú, ako ich chápať a aplikovať do činnosti klubov a vzťahov s hráčmi.

Pokračovanie, druhá časť.

1. Zavedenie vzorovej zmluvy o profesionálnom výkone športovej činnosti

Predmetný návrh sleduje viacero cieľov zároveň. Zakomponovaním vzorovej profesionálnej zmluvy sa primárne usilujeme o správne nastavenie zmluvných vzťahov medzi hráčmi a klubmi, ktoré budú zodpovedať aktuálne platnej národnej právnej úprave v podobe zákona o športe, ktorý (o.i.) upravuje aj oblasť právnych vzťahov pri výkone (profesionálnej) športovej činnosti. Na procese prípravy sa zúčastnili aj zástupcovia Únie ligových klubov a Únie futbalových profesionálov, ktorí prispeli k vytvoreniu štandardizovanému vzoru zmluvy.
Návrh má zároveň prispieť k ochrane oprávnených záujmov oboch zmluvných strán, pričom má tiež docieliť nastolenie proporcionality medzi ich vzájomnými právami a povinnosťami, aby nedochádzalo k ich nerovnovážnemu rozloženiu. V neposlednom rade je cieľom navrhovanej úpravy odbremeniť kluby a hráčov, resp. ušetriť im čas, náklady, energiu a financie s hľadaním správnych a presných znení zmluvy, ktorú majú záujem medzi sebou uzatvoriť.   
Hlavným zámerom navrhovanej úpravy je teda poskytnúť potenciálnym účastníkom zmluvného vzťahu servis v podobe odporúčaného znenia zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktorá bude v sebe zahŕňať všetky potrebné náležitosti spolu s rovnovážnymi podmienkami pokiaľ ide o vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o odporúčané znenie zmluvy, nie je vylúčené, aby si zmluvné strany medzi sebou dohodli aj ďalšie podmienky nad rámec odporúčaného znenia zmluvy.  Odporúčané znenie zmluvy navrhujeme zapracovať v dvoch jazykových verziách (slovenskej a anglickej), pričom záväznou v prípade rozporu vo výklade terminológie je slovenská verzia. Preklad zmluvy do anglického jazyka bol vytvorený preto, aby bola zmluva dostupná a slúžila aj cudzím štátnym príslušníkom, ktorí na území Slovenskej republiky vykonávajú šport, pričom prejavia záujem vykonávať futbal v zmluvnom vzťahu s klubom.

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu .docx
Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu (vzor v anglickom jazyku).docx

2. Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch

Návrh vychádza z potreby prevziať zo zákona o športe zmluvný rámec pre zastrešenie výkonu amatérskeho športu - futbalu, obsiahnutý predovšetkým v ust. §47 a súvisiacich ustanoveniach zákona o športe, ktorý je vyjadrením určitej miery regulácie vo vzťahoch medzi amatérskymi futbalistami a klubmi. Jedným z dôvodov pre zapracovanie ustanovení k zmluve o amatérskom vykonávaní športu je tiež skutočnosť, že s výnimkou uvedeného zmluvného typu sú všetky ostatné zmluvné typy (zmluva o profesionálnom vykonávaní športu aj zmluva o príprave talentovaného športovca) súčasťou registračného a prestupového poriadku SFZ.
Zámerom tohto kroku je tiež zvýšenie povedomia klubov o možnosti zmluvného zaviazania hráčov pri vykonávaní športu - futbalu v amatérskych podmienkach. Reagujeme tým aj na požiadavku klubov, súvisiacu s prestupmi hráčov, ktorým materské kluby nedokážu zamedziť z dôvodu, že sa k prestupu nevyžaduje ich súhlas. Čiastočné riešenie tejto situácie vidíme v možnosti zmluvného zaviazania si hráča, ktorý bude vykonávať amatérsku športovú činnosť na základe zmluvy s exaktne stanovenými podmienkami.
V prípade záujmu o prestup bude takýto hráč môcť prestúpiť až po splnení podmienky ukončenia zmluvy, ktoré je hráč povinný v tomto prípade riadnym spôsobom preukázať. Obdobný postup navrhujeme v prípade prestupu počas registračného obdobia s obmedzením, ku ktorého bude potrebné preukázať spôsob vysporiadania sa so zmluvnými záväzkami medzi materským klubom a novým klubom počas doby trvania prestupu s obmedzením.  
Predmetná úprava, týkajúca sa prestupu hráča, ktorý má platne uzatvorenú zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, vyplýva zo základnej požiadavky stability právneho vzťahu medzi hráčom a klubom, založenom zmluvou o amatérskom vykonávaní športu. V tejto súvislosti si dovoľujeme upriamiť pozornosť na skutočnosť, že zásada zmluvnej stability (pacta sunt servanda) je v športovom práve výraznejšia v porovnaní s tradičným občianskym alebo obchodným právom.   
Podobne ako v prípade klubov je návrh koncipovaný tak, aby poskytoval určité garancie aj vo vzťahu k hráčovi, vstupujúcemu do zmluvného vzťahu s klubom. Využitie tohto typu zmluvy predstavuje pre hráča posilnenie právnej istoty tým, že vymedzuje základný právny rámec práv a povinností pri výkone amatérskeho futbalu v prospech klubu. V rámci navrhovaného znenia sú stanovené konkrétne podmienky (náležitostí), ktoré boli v tejto súvislosti prenesené zo zákonnej úpravy, vrátane obligatórnej písomnej formy.  V súvislosti so zakomponovaním zmluvy o amatérskom vykonávaní športu zároveň navrhujeme uľahčiť klubom a hráčom založenie zmluvného vzťahu tým, že ako prílohu poskytneme vypracovaný štandardizovaný vzor tejto zmluvy, ktorá bude obsahovať povinné náležitosti v zmysle ustanovení zákona o športe. Zároveň bude zmluvným stranám poskytnutá možnosť, aby si podľa vlastného uváženia dohodli aj ďalšie podmienky zmluvy. Obsahom návrhu je tiež vzorové podanie pokiaľ ide o výpoveď zo zmluvného vzťahu ako zo strany klubu, tak aj hráča, ktorého snahou je dosiahnuť “právne perfektné” ukončenie zmluvy. 

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu (vzor).docx

Dokumenty, kde je spracovaná celá novela RaPP

Novela RaPP SFZ jún 2019.pdf

Konsolidované znenie registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením)

RaPP novela 2019 konsolidované znenie .docx

Značky