logo
SFZ

Peter PALENČÍK

Generálny sekretár riadi administratívu SFZ, pričom svoju funkciu vykonáva v pracovnoprávnom vzťahu k SFZ. Je priamym nadriadeným všetkým zamestnancom SFZ, ako aj ostatným pracovníkom administratívy SFZ. Generálny sekretár plní úlohy vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a administratívno-organizačných vzťahov. Zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny a Pracovného poriadku SFZ pracovníkmi administratívy SFZ. Zúčastňuje sa bez hlasovacieho práva na zasadnutiach konferencie a výkonného výboru a taktiež je oprávnený zúčastniť sa na zasadnutiach všetkých orgánov SFZ i orgánov členov SFZ s poradným hlasom a právom predkladať návrhy do programu ich zasadnutia.

V rámci výkonu svojej funkcie generálny sekretár najmä:

  • pripravuje a rozpracúva strategický plán SFZ v súčinnosti s výkonným výborom a príslušnými útvarmi SFZ na konkrétne projekty a úlohy
  • zabezpečuje realizáciu projektov a plnenie úloh vyplývajúcich zo strategického plánu SFZ
  • koordinuje vzťahy s členmi SFZ, orgánmi SFZ, inými národnými futbalovými asociáciami, UEFA a FIFA
  • organizuje prácu a činnosť administratívy SFZ pri plnení jej úloh a zabezpečovaní hlavných činností SFZ
  • navrhuje uzavretie, zmenu a skončenie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov administratívy SFZ; príslušné právne úkony je oprávnený vykonať iba prezident
  • predkladá návrhy na ustanovenie vedúcich útvarov administratívy SFZ prezidentovi,
  • pripravuje a organizačne zabezpečuje zasadnutie konferencie a výkonného výboru vrátane zaznamenania ich priebehu a schválených rozhodnutí do zápisnice
  • zabezpečuje vypracovanie zápisnice zo zasadnutia konferencie a výkonného výboru jej rozoslanie určeným subjektom a zverejnenie na webovom sídle SFZ a v ISSF
  • zabezpečuje realizáciu rozhodnutí schválených konferenciou a výkonným výborom podľa pokynov prezidenta