logo
SFZ

Konferencia SFZ je najvyšším orgánom Slovenského futbalového zväzu, ktorá prijíma najzávažnejšie rozhodnutia futbalového hnutia v Slovenskej republike.

Zasadnutie riadnej konferencie SFZ sa koná spravidla dvakrát za kalendárny rok.

V rámci svojej pôsobnosti je konferencia SFZ oprávnená najmä, nie však výlučne:

 •  schvaľovať stanovy a ich zmeny
 •  schvaľovať reorganizáciu súťaží organizovaných SFZ
 • schvaľovať prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti, ktorej je SFZ spoločníkom
 • voliť a odvolávať prezidenta SFZ a ostatných členov výkonného výboru SFZ
 • voliť a odvolávať kontrolóra SFZ a jeho náhradníka
 • delegovať výkon niektorej pôsobnosti na výkonný výbor
 • schvaľovať rozpočet SFZ a právnických osôb, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo jediným spoločníkom je SFZ
 • schvaľovať výročnú správu SFZ vrátane účtovnej závierky SFZ a účtovných závierok právnických osôb, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo spoločníkom je SFZ
 • rozhodovať o neprijatí za riadneho člena alebo pridruženého člena a o ich vylúčení zo SFZ
 • schvaľovať výročnú správu o činnosti kontrolóra
 • rozhodovať o veciach týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia SFZ najzávažnejšej povahy
 • schvaľovať nomináciu kandidátov na voľby do výkonného výboru UEFA alebo FIFA

Mimoriadna konferencia SFZ sa uskutočňuje v prípade, ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina všetkých členov výkonného výboru SFZ, pričom v odôvodnených prípadoch je oprávnený mimoriadnu konferenciu SFZ zvolať prezident alebo kontrolór.