logo
SFZ

Ján KOVÁČIK

Prezidentom SFZ je od 25.9.2010, pričom po opätovnom zvolení do funkcie prezidenta SFZ vo februári roku 2014 bol vo februári roku 2018 jednomyseľne zvolený na tretie štvorročné funkčné obdobie. Súčasťou jeho podnikateľského portfólia je produkčný dom Forza (organizácia súťaží krásy Miss Slovensko), hudobné vydavateľstvá Forza Music a Opus, pražské divadlo Broadway, Divadlo L+S a ďalšie. 

Je producentom filmového festivalu Art Film fest, ako aj celovečerného filmu Pokoj v duši, ktorý získal viacero domácich i zahraničných ocenení. Do futbalu vstúpil ako majiteľ futbalového klubu FK Dukla Banská Bystrica. Po zvolení do funkcie prezidenta sa vzdal všetkých funkcií v klube a výkon akcionárskych práv previedol na advokátsku kanceláriu.

Prezident je štatutárnym orgánom SFZ, ktorý je oprávnený konať v mene SFZ. Je tiež najvyšším predstaviteľom SFZ v rámci medzinárodných stykov, vo vzťahu k medzinárodným športovým organizáciám a iným národným futbalovým asociáciám. Prezident koná v mene SFZ v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a podpisuje v mene SFZ všetky právne významné písomnosti. Taktiež predsedá zasadnutiam konferencie, výkonného výboru a pracovných skupín, v ktorých bol ustanovený za predsedu. 

V rámci svojej pôsobnosti prezident SFZ plní tieto najdôležitejšie úlohy:

  • vystupuje v mene SFZ, zastupuje a reprezentuje jeho záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi
  • koordinuje vzťahy medzi SFZ, UEFA a FIFA, ako aj vzťahy SFZ s národnými športovými zväzmi, národnými športovými organizáciami a inými športovými organizáciami
  • iniciuje, uskutočňuje a podporuje spoluprácu SFZ so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými verejnými inštitúciami SR 
  • zabezpečuje efektívnu činnosť orgánov SFZ za účelom plnenia poslania a cieľov SFZ
  • realizuje rozhodnutia prijaté konferenciou a výkonným výborom prostredníctvom generálneho sekretára a administratívy SFZ
  • predkladá výkonnému výboru návrh na ustanovenie generálneho sekretára
  • dohliada na činnosť generálneho sekretára a administratívy SFZ

Okrem vyššie uvedeného je prezident SFZ oprávnený previesť majetok, zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve SFZ, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť k záväzku alebo uznať sporný záväzok SFZ iba po predchádzajúcom súhlase konferencie a po zabezpečení a zvážení stanoviska a odporúčania legislatívno-právnej komisie a kontrolóra.