SFZ - Novelizácia disciplinárneho poriadku ako potreba doby

BRATISLAVA (SFZ/pš) – Doba si vyžiadala zásah do disciplinárneho poriadku - v súvislosti s vyhodnotením aplikačných problémov, ktoré vyplynuli z doterajšej činnosti disciplinárnej komisie SFZ, a na základe stretnutia s regionálnymi a oblastnými disciplinárnymi komisiami v marci 2018 pristúpila skupina právnikov na základe analýzy jednotlivých ustanovení k príprave jeho novelizácie.

BRATISLAVA (SFZ/pš) – Doba si vyžiadala zásah do disciplinárneho poriadku - v súvislosti s vyhodnotením aplikačných problémov, ktoré vyplynuli z doterajšej činnosti disciplinárnej komisie SFZ, a na základe stretnutia s regionálnymi a oblastnými disciplinárnymi komisiami v marci 2018 pristúpila skupina právnikov na základe analýzy jednotlivých ustanovení k príprave jeho novelizácie.

Napríklad v novembri 2017 vyvolalo veľa vášni riešenie previnenia domácich divákov v zápase FK DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava, týkajúce sa vyobrazenia vlajok cudzieho štátu na štadióne. Pri napĺňaní skutkovej podstaty hrubého nešportového správania fanúšikov nebolo možné korektne aplikovať disciplinárny poriadok s oporou v bode provokatívny charakter, keďže mohlo ísť o konanie, nesúce v sebe politický odkaz a mohlo viesť k narušeniu verejného poriadku, takže disciplinárna komisia aplikovala priamo princípy stanov SFZ. Preto bolo treba pre účely disciplinárneho konania priamo v disciplinárnom poriadku presnejšie definovať konania, porušujúce dohodu členov SFZ, uvedenú v stanovách SFZ, o zákaze politickej agitácie a politicky provokatívnych prejavov na štadiónoch. V osobitnej časti boli v nadväznosti na to upravené disciplinárne sankcie za nové druhy disciplinárnych previnení.

Koncipovanie novelizovaného znenia pri tejto téme vychádza z predpisov UEFA s tým, že zakázané a teda sankcionovateľné bude akékoľvek provokatívne prejavovanie politických názorov všetkými spôsobmi. Zobrazovanie či používanie symbolov cudzích štátov resp. ich predchodcov bude možné trestať, ak to môže vyvolať narušenie verejného poriadku, pričom posúdenie okolností jednotlivých prípadov je vo výlučnej kompetencii disciplinárnej komisie. Novelizácia prináša vyvodenie zodpovednosti organizátora stretnutia aj klubov za nevhodné prejavy ich fanúšikov.

Druhým zásadným dôvodom pre novelizáciu disciplinárneho poriadku SFZ bola komplexnejšia úprava disciplinárnych konaní, súvisiacich s ovplyvňovaním stretnutí a športovou korupciou. Disciplinárka disponuje nielen potrebným personálom na objasňovanie tejto činnosti, ale aj technickými a logistickými podmienkami, čím sa posilňuje postavenie zástupcu oddelenia integrity SFZ ako jednej zo zložky administratívneho aparátu SFZ. Preto sa formuje tzv. protikorupčný senát, ktorého konečné personálne obsadenie určí predseda disciplinárnej komisie, volený konferenciou SFZ, a do jeho výlučnej agendy bude spadať táto problematika. Právom zástupcu oddelenia integrity SFZ je nielen predložiť podnet na začatie disciplinárneho konania, ale aj navrhovať dôkazy, vyjadrovať sa k nim a prípadne podať odvolanie voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie.

V rámci novelizácie poriadku sa zavádza skutková podstata tzv. simulovania, čo umožňuje trestať hráčov, snažiacich sa predstieraním faulu dosiahnuť nariadenie pokutového kopu.

Upresňujú sa aj podmienky postupu disciplinárnej komisie voči osobám s príslušnosťou k SFZ, ktoré sú povinné vypovedať pred orgánmi SFZ pravdivo.

V novom znení disciplinárneho poriadku sa zároveň precizuje počítanie času plynutia disciplinárnych sankcií na časové obdobie a počítanie procesných lehôt. V článku 35a sa tak na účely tohto poriadku za 1 mesiac považujú 4 týždne a za 1 týždeň 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Zároveň dochádza k zvýšenie hornej sadzby finančnej pokuty členov SFZ z 5000 na 10 000 eur a v prípade previnení ostatných fyzických osôb, ktoré poberajú zo svojej činnosti odmenu, z 3000 na 5000 eur. Novela prináša i zvýšenie hornej hranice sadzby disciplinárnej sankcie zákazu účasti na všetkých aktivitách, spojených s futbalom, z 24 mesiacov na 5 rokov, čo vyjadruje závažnosť prípadov, ktoré daná sankcia pokrýva.

Disciplinárna komisia podľa nového znenia má právo v jednoduchých a preukázaných prípadoch vydať rozhodnutie aj bez výslovného vyžiadania si vyjadrenia previnilca, pokiaľ z dostupných správ rozhodcov či delegáta je nesporné, že k previneniu došlo a vinník nenamieta (napr. použitie pyrotechniky, iných nevhodných prejavov fanúšikov).
Za pozornosť stojí skutočnosť, že sa zavádza možnosť potrestať účastníka podujatia-diváka, ktorého fakticky nemožno priradiť ani k domácemu ani k hosťujúcemu tímu a dopustí sa napadnutia delegovanej osoby či hráča napríklad zákazom vstupu na štadión.

Účinnosť novely disciplinárneho poriadku SFZ sa navrhuje dňom jej schválenia výkonným výborom SFZ tak, aby zmeny bolo možné aplikovať na všetky súťaže organizované v rámci SFZ od I. kola nového súťažného ročníka 2018/19.

 

novela Disciplinárneho poriadku SFZ TU

nový Disciplinárny poriadok SFZ TU


 

Značky