SFZ – Novelizovaný súťažný poriadok prináša riešenie pri nedohratí sezóny

BRATISLAVA (SFZ) – Pred novou sezónou 2020/21 prešiel Súťažný poriadok futbalu (SP) novelizáciou. Tie najzásadnejšie zmeny sa týkajú najmä nového článku 7a, teda ak nie je možné dohrať sezónu pre mimoriadnu situáciu, ale aj článku 20 o uzatvorení dohody o striedavom štarte mužov, článku 28 o podmienkach pre stretnutia mládeže a článku 47 o štarte hráča vo vzťahu k súpiske.

Sezónu 2019/20 poznačila koronaprestávka, po ktorej sa nedohrali súťaže regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Fortuna liga spolu s druhou najvyššou súťažou sa dohrávali v skrátenom formáte. Aktualizovaný SP v článku 7a už zakotvuje, ako v podobných mimoriadnych situáciách postupovať. „Súťažný ročník sa musí bez ohľadu na počet odohratých stretnutí i v prípade mimoriadnej situácie skončiť k 30. júnu a to na všetkých úrovniach majstrovských súťaží okrem dvoch najvyšších mužských. V tých je riadiaci orgán oprávnený súťažný ročník predĺžiť. To však musí byť v súlade s odporúčaniami a pravidlami UEFA a FIFA,“ povedal vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ Miroslav Richtárik.

Článok 7a ďalej hovorí, že riadiaci orgán môže rozhodnúť o pokračovaní prerušenej súťaže z dôvodu mimoriadnej situácie. Každé družstvo v súťaži môže mimo termínovej listiny odohrať jeden zápas aj v pracovný deň v priebehu 21 kalendárnych dní. To sa nevzťahuje na dve najvyššie mužské súťaže.

Ak sa v ročníku neodohrá z dôvodu mimoriadnej situácie aspoň polovica stretnutí, riadiaci orgán anuluje výsledky. Ak sa v ročníku odohrá aspoň polovica stretnutí, ale sezóna sa pre mimoriadnu udalosť nedohrá, riadiaci orgán určí víťaza, postupujúce družstvo, zostupujúce družstvo a tie zaradí do príslušnej súťaže. „Riadiaci orgán určí postupujúce družstvo a víťaza, len ak by takéto družstvo skončilo na postupujúcom mieste i v prípade, že by sa dohrala celá majstrovská súťaž (má už nedostihnuteľný bodový náskok – pozn.). Zostupujúce družstvo určí, len ak je možné z nižšej súťaže určiť postupujúce družstvo,“ uvádza sa v SP. „Ak sa v súťažnom ročníku neodohrala aspoň polovica stretnutí, súťaže riadiaci orgán anuluje a zachová sa stav zo začiatku sezóny (nikto nepostúpi a nikto nezostúpi). Ak z nižšej súťaže je možné určiť postupujúceho, ale vo vyššej súťaži sa neodohrá aspoň polovica zápasov, čiže sa anuluje, z nižšej súťaže nepostúpi žiaden klub (SP čl. 7a/6 – pozn). Ak sa v nižšej a vyššej súťaži v sezóne odohrala aspoň polovica stretnutí a v nižšej súťaži je možné určiť postupujúceho, z vyššej súťaže zostúpi klub na poslednom mieste bez ohľadu na to, či by vo zvyšných kolách, ktoré sa už neodohrajú, mohol teoreticky niekoho v tabuľke predbehnúť,“ ozrejmil šéf súťaží.

Aktualizáciou prešiel aj článok 20 o uzatvorení dohody o striedavom štarte hráčov. Po novom môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráčov dva kluby rozdielnej úrovne v prvých štyroch najvyšších súťažiach, namiesto doterajších troch. Platnosť dohody je na jeden súťažný ročník. „Medzi klubom vyššej a klubom nižšej úrovne môže byť rozdiel najviac dvoch súťaží (klub Fortuna ligy môže uzatvoriť dohodu o striedavom štarte maximálne s klubom III. ligy a klub II. ligy s klubom maximálne IV. ligy – pozn.),“ konkretizuje SP.

Článok 28 a jeho bod 8 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ. Klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. „Hráč, ktorý má striedavý štart, je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča,“ píše sa v SP. „Cieľom tejto myšlienky bolo vytvoriť možnosť aj pre hráčov pôsobiacich v súťažiach riadených SFZ (I. a II. dorastenecká liga a I. liga žiakov – pozn.), ktorí pravidelne nehrávajú a nie sú vyťažovaní vo svojich tímoch, aby sa mali možnosť uplatniť v druhom klube, kde by mohli dostať väčší herný priestor,“ doplnil Richtárik.

Vo vekovej kategórii dorastu môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubom vyššej súťaže a klubom nižšej súťaže, medzi ktorými môže byť rozdiel najviac dvoch súťaží (napr.: klub I. dorasteneckej ligy môže uzavrieť dohodu maximálne s klubom III. dorasteneckej ligy – pozn.).

Vo vekovej kategórii žiakov môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubom vyššej súťaže a klubom nižšej súťaže, medzi ktorými môže byť rozdiel najviac jednej súťaže (napr.: klub I. žiackej ligy môže uzavrieť dohodu maximálne s klubom II. žiackej ligy – pozn.). „Družstvo nižšej súťaže, v ktorom hrali hráči na základe dohody o striedavom štarte, nemôže postúpiť do súťaže, v ktorej pôsobilo družstvo klubu, ktorého hráči hrali za družstvo nižšej,“ píše sa v SP.

SP a článok 47 upravuje, že za jedno družstvo môžu nastúpiť maximálne piati hráči, ktorí nie sú občanmi členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska alebo kandidátskych štátov Európskej únie, ktoré majú zabezpečené právo voľného pohybu osôb a služieb v Európskej únii. „Pôvodné znenie sa týkalo výlučne hráčov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Predmetná zmena vychádzala z návrhu Únie ligových klubov, ktorá predložila dostatočný počet argumentov na jeho zmenu, tak sme nemali problém rozšíriť okruh štátov okrem uvedených aj o kandidátske štáty Európskej únie, ktoré majú zabezpečené voľné právo pohybu osôb a služieb v Európskej únii,“ ozrejmil vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ Lukáš Pitek.

novela SP 2020 21-7-2020.pdf
SP FINAL 07_2020.pdf

Značky