SFZ - Posunutie zimného prestupového termínu pre amatérov do 30.4.

BRATISLAVA (SFZ) - Pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení Registračného a prestupového poriadku SFZ navrhla predĺženie prestupového termínu pre amatérov počas zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021.

Dňa 2. marca 2021 bola VV SFZ schválená pracovná skupina pre zapracovanie zmien a doplnení RaPP v zložení Sepeši, Medveď (obaja VV SFZ), Richtárik (II. liga), Eperješi (VsFZ), Matejka, Špila (SsFZ), Farbuľa (BFZ), Zábojník (ZsFZ), Mertinyák (ÚLK), Jano (LOSS), Sládkovič, Hasprún, Letko, Fodrek a Pitek (administratíva SFZ).

V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku zasadala operatívne táto skupina dňa 17. marca 2021 s potrebou diskusie k predĺženiu prestupového termínu pre amatérov. Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe predĺženia prestupového termínu pre amatérov a nutnosti vytvorenia širšieho časového priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením predĺženia prestupového termínu zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021.

Tento podklad bude predložený na schválenie členom VV SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam. O výsledku hlasovania budeme futbalovú verejnosť informovať.

Pracovná skupina priebežne pripravuje aj komplexný návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ku ktorému Vám pri predstavení zmien prinesieme samostatnú minisériu.

Značky