SFZ – Potrebný manuál pri prestupe amatéra v zimnom období

Streda, 10.1.2024 15:30 | Posledná aktualizácia 15.1.2024 11:53

autor: ARCHÍV/ĽUBOŠ PILC, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) – Prvý mesiac v roku je obdobím, keď sa dejú zmeny v klubových kádroch, funkcionári a tréneri riešia pohyb v šatniach, hráči sa presúvajú z jednej adresy na druhú. 

Príslušní pracovníci a orgány SFZ pripravili praktický manuál pre všetkých, ktorých sa transfery amatérov dotýkajú, aby sa prestupový termín uskutočnil s čo najmenším počtom problémových presunov, ideálne bez sporov. Dôležitým zostáva fakt, že odstupné netvorí prekážku pre schválenie transferu amatéra a tvorí samostatný nárok. 

Jeden z kľúčových prestupových princípov je odstupné za amatéra, keď hodnota odstupného je nulová resp. vyššia ako 0 eur. Ako s tým naložiť, zobrazuje schéma 2. 

Aký je postup pri transfere, ak došlo alebo nedošlo k dohode medzi klubmi, ukazuje schéma 1.

JEDENÁSŤ KROKOV PRI TRANSFERE AMATÉRA

Aké sú kroky pri realizácii prestupu z pohľadu materského klubu, nového klubu a hráča sumarizuje manuál a týchto jedenásť krokov v ňom.

1. Klub, žiadajúci o prestup hráča, musí správne vyplniť povinné pole, v ktorom sa uvádza výška odstupného. Za uvedenú sumu podľa čl. 37/1 RaPP je následne plne zodpovedný.
V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá:
a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek

b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohode, uzatvorenej prostredníctvom ISSF alebo

c) sume odstupného podľa písm. a) a b), krátenej o sumu podľa článku 18 ods. 11.

2. Ak nedôjde k dohode medzi klubmi, žiadateľ o transfer uvedie sumu v zmysle RaPP, článok 37a-37c (pozn: v prípade hráča je rozhodujúci vek, ktorý dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje).

3. V prípade dohody klubov o výške odstupného je potrebné prihliadať na povinnosť pre oba kluby uzatvoriť písomnú zmluvu o transfere, ktorá bude obsahovať dohodnutú sumu odstupného, prípadne uzatvoriť takýto typ dohody v ISSF.

4. Po vyjadrení súhlasu hráča, ktorého sa transfer týka, matrikár prestup amatéra bezodkladne schváli (pozn. súhlas materského klubu sa vyžaduje v prípade postupu podľa článku 19, odsek 13).
(Vyjadrenie materského klubu k výške odstupného je len informatívna záležitosť, matrikár na výšku odstupného ani vyjadrenie materského klubu neprihliada.)

5. V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF -  inej sumy, na akej sa kluby dohodli, prípadne inej sumy, aká je uvedená v tabuľke v čl. 37 RaPP - sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj (bez relevantného dôvodu) dopúšťa disciplinárneho previnenia podľa čl. 64 disciplinárneho poriadku SFZ.

Klub, ktorý je v takomto prípade poškodený, je oprávnený podať podnet na príslušnú DK. Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť komory SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP. 


V tomto smere je rozhodujúce, či existujú dôvodné pochybnosti o existencii dohody o výške odstupného alebo nie.
Ak vzniknú aj minimálne pochybnosti a vec javí znaky sporu, prerokovanie a rozhodnutie veci rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. Predchádzajúca veta platí aj v prípade, ak dôvodné pochybnosti vzniknú počas disciplinárneho konania, keď príslušná komisia konanie zastaví a odkáže príslušný klub s nárokom na konanie pred komorou.

6. V prípade sporu o výšku odstupného – pokiaľ bude čiastka iná, ako je uvedené v článku 37 RaPP – je žiadateľ o transfer, čiže nový klub hráča, povinný preukázať dohodu o výške odstupného. Spor sa rieši podľa 5. bodu tohto manuálu.

7. Po schválení prestupu amatéra matrikárom sa automaticky vygeneruje do mesačnej zbernej faktúry nového klubu (rozumej žiadateľa o transfer) položka „Odstupné“ so zadanou výškou odstupného v žiadosti o transfer, pokiaľ je odstupné vyššie ako 0 eur.

8. Položky „Odstupné“ si materský klub sleduje v položkách faktúr v ISSF.

9. Po uhradení mesačnej zbernej faktúry novým klubom sa položky odstupné dostanú do stavu „Uhradená“ a vzniká nárok materskému klubu si ich fakturovať od SFZ.

10. Materský klub si v ISSF vygeneruje platobný predpis, ktorý priloží k vystavenej faktúre, údaje na faktúre a platobnom predpise musia byt zhodné, inak SFZ faktúru neuhradí (viď článok 37 bod 4 RaPP).

11. Ceny za odstupné sú z pohľadu SFZ konečné, vrátane daní a odvodov (dane a odvody závisia od daňového typu spoločnosti – platca DPH a podobne - ktorá vystavuje faktúru voči SFZ).

SFZ

Značky