SFZ – VV SFZ schválil posunutie zimného prestupového termínu pre amatérov do 30. 4.

Utorok, 23.3.2021 15:45 | Posledná aktualizácia 23.3.2021 15:53

BRATISLAVA (SFZ) - Pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení Registračného aprestupového poriadku SFZ navrhla predĺženie prestupového termínu pre amatérov počas zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021. Návrh na zmenu a doplnenie RaPP bol oficiálne VV SFZ schválený hlasovaním per rollam dňa 23. marca 2021.

V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku zasadala operatívne pracovná skupina dňa 17. marca 2021 s potrebou diskusie k predĺženiu prestupového termínu pre amatérov. Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe predĺženia prestupového termínu pre amatérov a nutnosti vytvorenia širšieho časového priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením predĺženia prestupového termínu zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021.

Tento podklad bol predložený na schválenie členom VV SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam a dňa 23. marca 2021 bol scválený.

Pracovná skupina priebežne pripravuje aj komplexný návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ku ktorému Vám pri predstavení zmien prinesieme samostatnú minisériu.

RaPP novela 23_03_2021 konsolidované znenie.pdf
SFZ

Značky