SFZ/legislatívne zmeny (I): Ochrana a práva hráčok – matiek dôsledne zahrnutá do RaPP-u


BRATISLAVA (SFZ) – Napriek celospoločenskému zásahu pandémiou korony je dynamika vývoja legislatívnej sféry vo futbale stále kontinuálna. V tomto seriáli zachytávame novelizáciu registračného a prestupového, disciplinárneho a súťažneho poriadku SFZ vo viacerých častiach so sprievodným vyjadrením kompetentných odborníkov, zdôvodňujúcich úpravu jednotlivých poriadkov  v zmysle modernej medzinárodnej legislatívy.

I. Registračný a prestupový poriadok (RaPP): osobitné ustanovenia pre hráčky ženského futbalu  

Z centrály FIFA vzišla aktivita, smerujúca k doplneniu predpisov, týkajúcich sa pravidiel pre status a transfery hráčov, v tomto prípade konkrétne ženskej zložky futbalu. 

Vytvorenie príslušného nového článku v štruktúre legislatívnych stanov v slovenskom futbale je logický krok pri implementácii nových predpisov z kuchyne FIFA.

„Kľúčová je väčšia ochrana hráčok pri tehotenstve a všetky okolnosti, súvisiace s týmto stavom,“ povedal na doplnenie článku 29a do RaPP-u člen výkonného výboru SFZ-zástupca hráčov (a hráčok) Tomáš Medveď, ktorý má túto agendu v referáte aj ako podpredseda LOSS, teda Ligy na ochranu slovenských športovcov.

Predpis z kuchyne FIFA prekonzultovali na slovenskej futbalovej pôde s čelnými zástupkyňami ženského futbalu v SFZ Natáliou Látal Mackovičovou, administratívno-organizačnou pracovníčkou rozvoja ženského futbalu, a Miriamou Matulovou, koordinátorkou rozvoja ženského futbalu. „V rámci diskusie pri začlenení legislatívnych prvkov do systému našich predpisov sme nenašli ani jednu zmluvu našej futbalistky, registrovanú na SFZ. Ani profesionálnu, ani amatérsku. V praxi to znamená, že využitie obsahu tohto dôležitého článku bude možné od momentu, keď medzi slovenskými klubmi a hráčkami vznikne relevantný zmluvný vzťah,“ pokračoval Medveď, opakovane zdôrazňujúc vážnosť náplne tejto problematiky.

Celosvetový rozvoj ženského futbalu si vyžiadal presné formulovanie obsahu jednotlivých častí príslušného článku od úvodného bodu, ktorým je platnosť zmluvy, cez celý rad príslušných opatrení až po návrat hráčky k futbalovej aktivite po ukončení materskej dovolenky a povinnosti klubu poskytnúť vhodné vybavenie žene po pôrode aj na dojčenie.

„Aj z obsahu zákona o športe nám vyplývala povinnosť využiť znenie článku 18 FIFA RSTP a začleniť ho do sústavy našich predpisov,“ potvrdil Lukáš Pitek, vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ.

Obsahom článku 29a teda sú okolnosti platnosti zmluvy, ktorú nemôže ovplyvniť tehotenstvo hráčky, materská dovolenka a uplatnenie jej materských práv, vrátane jej voľby poskytovanie športových služieb alebo zamestnanosti alternatívnym spôsobom či určenie si dátumu začatia  materskej dovolenky a návratu k futbalovej aktivite po jej skončení, atď.

„Keďže možnosti uplatnenia práv v oblasti materstva bližšie definuje aj právny poriadok Slovenskej republiky, je tento právny stav zohľadnený aj v návrhu k dotknutému článku 29a nášho futbalového registračného a prestupového poriadku,“ uzavrel tému na tomto mieste Pitek. 

Celé znenie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ

Značky