SFZ/legislatívne zmeny (II): Pozícia trénera má niesť znak odbornosti a rešpektu

Streda, 26.5.2021 12:50 | Posledná aktualizácia 26.5.2021 13:20

BRATISLAVA (SFZ) – Seriál článkov o aktuálnej novelizácii registračného a prestupového, disciplinárneho a súťažného poriadku pokračuje druhou časťou.
V tej prvej boli v centre pozornosti hráčky a osobitné ustanovenia pre hráčky ženského futbalu, v pokračovaní sme sa zamerali na oblasť trénerstva.
Jedna zo zásadných úprav v tejto oblasti sa týka vymedzenia pojmu tréner. Podľa návrhu, reflektujúceho obežník FIFA č. 1743, došlo k zásadným zmenám vo FIFA RSTP v oblasti ochrany trénerov, účelom ktorého je zabezpečiť silnejšiu právnu ochranu trénerov v zmluvných vzťahoch.

„Z môjho, ale dovolím si povedať, že nielen z môjho pohľadu ako dlhoročného trénera, ktorý na lavičke strávil veľa rokov a množstvo času, je zadefinované rozšírenie obsahu pojmu tréner aj na ‚odborne spôsobilý športový odborník‘ potvrdením rešpektu voči vzdelaniu, absolvovaniu príslušných kurzov, stáží, zhodnotenia množstva informácií, ktoré dlhodobo načerpal vo svojej práci. Ľudsky povedané, pozícia trénera má mať svoj punc vážnosti,“ povedal člen výkonného výboru SFZ – zástupca trénerov Dušan Radolský. 

„Vychádzajúc zo zákona o športe, potrebovali sme si aj my vo futbalovom prostredí presnejšie zadefinovať, kto pracuje pri futbalových tímoch ako športový odborník,“ ponúkol pohľads na tému Lukáš Pitek, vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ.

Zavádza sa nové označenie šéfa realizačného tímu ako hlavného trénera a do budúcnosti sa počíta i s novým pojmom ‚asistent špecialista‘ a to z rovnakého dôvodu, teda aby sa zvýraznila odbornosť a kvalifikovanosť člena realizačného tímu na príslušnej pozícii.

Čo je tiež dôležité, prácu hlavného trénera je oprávnený vykonávať len človek, majúci odborné oprávnenie na výkon tejto pozície, potvrdené príslušnými diplomom resp. dekrétom o absolvovaní kurzu. Pri jeho dočasnej nemožnosti fungovať z objektívnych dôvodov na tomto poste ho môže zastávať asistent trénera, ale už nikto iný! 

„Bolo treba aj taxatívne vymedziť obsadenie trénerských pozícií ľuďmi, majúcimi na to vzdelanie, potvrdené diplomom, pretože aj u nás sa kamuflovala táto funkcia rôznymi ľuďmi z klubu,“  vysvetlil Radolský.
Zároveň sa rozširujú povinnosti hlavného trénera a k pozícii asistenta trénera sa dopĺňajú do realizačného tímu ostatní trénerskí športoví odborníci. 

Zásadným vstupom do obsahu článku 29 s osobitným ustanovením pre trénerov v rámci registračného a prestupového poriadku sú body, súvisiace so zmluvou medzi trénerom a klubom. 

„Je to vážny dokument, parafovaný z dvoch strán subjektami, plánujúcimi dlhšiu spoluprác, nie na jednorazový pobyt na lavičke na 90 či 120 minút. Tréneri musia mať aj právne ochranné siete, aby nedochádzalo k takým dehonestujúcim procesom s ľuďmi a ich prácou, ako sme videli začiatkom roka v Nitre,“ pokračoval Dušan Radolský.

Podľa Piteka sú v návrhu taxatívne zadefinovaná platnosť zmluvy, spôsoby predčasného ukončenia spolupráce, oprávnenosť vypovedania zmluvy zo strany trénera i právo na kompenzáciu. 
„Čím exaktnejšie je realita popísaná, tým jednoduchšie a jasnejšie je možné postaviť mantinely spolupráce,“  zhrnul príslušné body právnik SFZ.

Peter Šurin

Značky