SFZ/LEGISLATÍVNE ZMENY (V) – Zas platí pojem „delegát zväzu,“ VAR už je aj v normách

Utorok, 13.7.2021 07:00 | Posledná aktualizácia 13.7.2021 07:58

BRATISLAVA (SFZ) - Seriál článkov o aktuálnej novelizácii registračného a prestupového, disciplinárneho a súťažného poriadku pokračuje piatou časťou. Ďalšie zásadné úpravy sa dotkli súťažného poriadku v oblasti, zasahujúcej delegované osoby a rozhodcov. 

Do 8. júna 2021 boli za delegované osoby označované tieto kategórie: delegát stretnutia, pozorovateľ rozhodcov, rozhodca, asistent rozhodcu a iná osoba, určená riadiacim zväzom, k účasti na stretnutí. Po novelizácii bol tento počet rozšírený o náhradného rozhodcu, pomocného asistenta rozhodcu, video asistenta rozhodcu a asistenta video asistenta rozhodcu. A hlavne vypustil sa z textu pojem delegát stretnutia, ktorý nahradil exaktnejšie a formálne presnejšie pomenovanie delegát zväzu. „Tento človek, teda delegát zväzu, najmä vo vyšších súťažiach vykonáva všetko to, čo spadalo do gescie delegáta stretnutia. V nižších súťažiach je označenie funkcie a jej výkon nezmenený, pokrýva teda i pozíciu pozorovateľa rozhodcov,“ vysvetlil Jaroslav Švarc, skúsený člen komisie delegátov SFZ.

Konkrétny argument: „Doteraz zaužívané pomenovania nekorešpondovali so skutočnosťou, lebo aj v amatérskych súťažiach bolo používané názvoslovie pozorovateľ rozhodcu či ešte predtým delegát zväzu – pozorovateľ rozhodcov. Novelizácia pojmu, teda správne určenie funkcie ako delegáta zväzu na všetkých úrovniach futbalových súťaží, bude zahrňovať ním plnenie všetkých príslušných povinností. Takto novelizovaný súťažný poriadok zjednotil názvy s formou názvoslovia, aká je zaužívaná na úrovni UEFA, teda delegát - po anglicky delegate - a pozorovateľ, po anglicky observer,“ povedal dlhoročný funkcionár 

Len vo dvoch najvyšších súťažiach, teda vo Fortuna lige a II. lige a časti Slovnaft Cupu, ktorej stupeň určí organizátor, bude nasadzovaný pozorovateľ rozhodcov, ktorý si bude plniť povinnosti v zmysle článku 78 súťažného poriadku SFZ.
 „V hnutí je každému dotknutému funkcionárovi jasné, že ide o osobu s požadovanou kvalifikáciou, delegovanú na zápas riadiacim zväzom súťaže prostredníctvom príslušnej odbornej komisie,“ pokračoval Švarc.

Táto delegované osoba má presne zadefinovanú činnosť počas stretnutia, teda „sledovať jeho priebeh, pozorovať, dozerať a hodnotiť výkon rozhodcu, asistenta rozhodcu, náhradného rozhodcu a ostatných rozhodcov delegovaných na stretnutie. Musí dbať na dodržiavanie ustanovení pravidiel futbalu, ostatných futbalových predpisov a rozhodnutí riadiaceho zväzu súťaže. Po stretnutí vykoná pohovor so všetkými delegovanými členmi rozhodcovskej skupiny, vyhodnotí ich výkon a všetko uvedie v správe pozorovateľa rozhodcov,“ dodal ešte.   

Keďže futbal na Slovensku sa hrá na amatérskej úrovni v štyroch regionálnych a 38 oblastných zväzoch, odteraz bude na tejto úrovni každému jasné, že funkcia delegáta zväzu (DZ) zahŕňa všetky povinnosti v zmysle článku 77, vrátane hodnotenia výkonu rozhodcu a iných rozhodcov. Na tejto úrovni bude teda vypĺňať dva formuláre:  správu DZ, ktorá je verejná a v systéme si ju môže prečítať ako klub, tak aj ostatné odborné komisie, keďže tvorí podklad napríklad aj na disciplinárne konanie, popisuje vybavenie štadiónov, správanie hráčov, členov realizačných tímov, hodnotí časť fair-play. Druhá správa je hodnotenie rozhodcov, ktorá ale nie je verejná. Dostáva ju len komisia rozhodcov a slúži na monitoring a hodnotenie rozhodcov v príslušnej funkcii.

Do tejto sféry novelizácie spadá i doplnenie súťažného poriadku o článok76a, ktorý sa vkladá za článok 76, pod nadpisom Video asistent rozhodcu (VAR).

Má štyri body, ktoré hovoria o použití systému VAR v súťaži, umiestnení zóny VAR a povinnosti klubov, štartujúcich v súťaži, v ktorej je použitie systému VAR umožnené.
„Akonáhle sme v súťažiach, riadených SFZ, začali používať VAR, bolo administratívnou legislatívnou nutnosťou vniesť túto skutočnosť aj do súťažného poriadku, ktorý je „zákonníkom“ I. a II. ligy aj Slovnaft Cupu,“ 
vysvetlil pridanie nového článku do súťažného „šlabikára“ šéf komisie rozhodcov Marián Ružbarský. „Logický súzvuk aj s pravidlami futbalu.“

Zároveň tak pribudla povinnosť pre pozorovateľa rozhodcov, aby hodnotil po zápase aj výkon funkcie video asistenta rozhodcu a asistenta video asistenta rozhodcu. „Šlo o zladenie noriem s exaktným znením práv a povinnosti, keďže doba priniesla využitie systému VAR u nás,“ zdupľoval Ružbarský. „Len pripomínam, že VAR je pomôcka pre rozhodcu, opakujem, pomôcka. Rozhodnutia sú na ňom.“

Peter Šurin

Značky