SFZ/SPROSTREDKOVATELIA – Na prestupovej scéne opäť hráčski agenti


autor: FIFA, zdroj: SFZ

BRATISLAVA/ZÜRICH - Rada FIFA na zasadnutí 16. decembra 2022 schválila pravidlá FIFA pre futbalových agentov, ktoré výrazným spôsobom upravujú doteraz existujúci modul fungovania a práce tzv. poradcov či sprostredkovateľov pri transferoch. Je to ďalší modernizačný prvok v činnosti FIFA, ktorým poskytuje - spolu s členskými asociáciami a zainteresovanými stranami - vyvážený právny nástroj na ochranu integrity futbalu a riadneho fungovania systému futbalových transferov. 

Cieľom súboru (upravených) nových pravidiel  je zabezpečiť, aby správanie futbalových agentov – opäť sa prijíma toto pomenovanie, ktoré sa používalo na prelome tisícročí a v prvej dekáde 21. storočia - bolo v súlade s hlavnými zmyslom transferového systému a zároveň zaručiť základné profesionálne a etické štandardy pre aktivity v tejto oblasti. 

Vynovená podoba celého komplexu regulí bola prijatá po všestrannom intenzívnom konzultačnom procese, riešiaceho za posledné štyri roky viac ako 300 podnetov. Tento súbor je v súlade so správou Európskeho parlamentu o športovej politike EÚ a správou Rady Európy o riadení futbalu, ktoré podporili úsilie FIFA o modernizáciu súčasného prestupového systému. 

Po nadobudnutí platnosti novelizovaných pravidiel, upravujúcich povolanie futbalových agentov v rámci medzinárodného prestupového systému, a vzťahujúcich sa na všetky zmluvy o zastupovaní v medzinárodnom kontexte, sa doterajšie pravidlá FIFA o práci sprostredkovateľov rušia. 

DVA MNOHO OBJASŇUJÚCE OBEŽNÍKY

FIFA zároveň vydala dva informačné obežníky, zahrňujúce vysvetlivky k novým pravidlám pre futbalových agentov a súhrn informácií, týkajúcich sa podmienok  na získanie licencie  futbalového agenta FIFA .

V uvedených materiáloch je uvedená celková činnosť agenta, od definície, kto ním je, cez presné vymedzenie činnosti, finančné odmeny až po jednotlivé pracovné a právne súvislosti, spojené s transferom a súvisiacimi okolnosťami.

FIFA v dokumente jasne uvádza, že agent pracuje na základe písomnej zmluvy medzi ním a klientom, pričom táto musí obsahovať taxatívne určené minimálne požiadavky: názvy strán, trvanie platnosti, výšku servisného poplatku agentovi, povahu služieb agenta. V materiáli je exaktne stanovené, že doba platnosti zmluvy o zastupovaní nesmie presiahnuť dva roky a že toto obdobie môže byť predĺžené len novou dohodou o zastupovaní. Zároveň, že akákoľvek klauzula o automatickom obnovení či iné ustanovenie, ktorého cieľom je predĺžiť dobu platnosti zmluvy o zastúpení nad rámec maximálneho obdobia, sú neplatné. 

Futbalový život priniesol nutnosť novelizovať, modifikovať, pozmeniť, upraviť a zladiť pravidlá so zákonitosťami transferovej politiky hráčov a klubov v zásadných zložkách tohto procesu. Teda aj pri exaktnom stanovení výšku odmeny za uskutočnenie transferu či inej služby v prospech hráča, klubu, asociácie resp. ligy.

Jedným z hlavných cieľov nového súboru pravidiel je ochrana klientov pred neetickým konaním agenta, o čom pojednáva napríklad zásada, že agent môže vykonávať príslušné služby iba v mene jednej strany v rámci transferu.

Ako dôležitý krok na zabezpečenie toho, aby sa všetky spory týkajúce sa služieb licencovaných agentov riešili spravodlivo a rovnako pre všetkých účastníkov v systéme prestupov, FIFA má právomoc riešiť spory medzi zainteresovanými stranami, pokiaľ má prestup medzinárodný rozmer.

VŠETKO OKOLO FUTBALOVÉHO AGENTA

Rada FIFA na decembrovom zasadaní stanovila aj časový harmonogram, podľa ktorého sa pravidlá okolo činnosti agentov budú od 9. januára 2023 riadiť. Sú v ňom stanovené presné dátumy na zaslanie prihlásenie sa na agentské skúšky, ktoré budú v období rokov 2023 až 2025 vždy vo dvoch termínoch. Od roku 2026 FIFA každoročne pripraví v máji jednu skúšku, uzávierka prihlášok bude každoročne 31. marca. Presné dátumy budú k dispozícii na FIFA.com a na platforme agentov.

Obsahom testu pre záujemcov budú predpisy pravidiel pre agentov, predpisy FIFA o postavení a prestupoch hráčov, stanovy FIFA, etický kódex FIFA, disciplinárny poriadok FIFA a obežník FIFA na ochranu detí a neplnoletých. Právomoc generálnemu sekretárovi FIFA umožňuje do skúšky zahrnúť aj ďalšie predpisy FIFA. 

Zároveň platí, že na prihlásenie sa na skúšky neexistuje žiadna formálna požiadavka na vzdelanie a neexistujú výnimky na základe povolania kandidáta napríklad pre právnikov, účtovníkov, bývalých hráčov alebo trénerov. 

Osobitnú pozíciu majú osoby, ktoré v minulosti získali licenciu podľa pravidiel FIFA o hráčskych agentoch v edícii 1991, 1995, 2001 a 2008, ktorí z vykonania skúšky budú po splnení formálnych náležitostí oslobodení. Skúška sa bude konať on-line v angličtine, francúzštine a španielčine.

„Sme veľmi radi, že po rokoch liberalizácie pravidiel pre sprostredkovateľov FIFA prijala svoj staronový koncept hráčskych agentov. Slovenský futbalový zväz s potešením prijal túto správu. Samozrejme, už pripravuje príslušnú právnu úpravu, týkajúcu sa hráčskych agentov, nakoľko najneskôr do septembra 2023 musí prijať nové pravidlá aj na národnej úrovni. Po komunikácii medzi zástupcami záujmových strán je predpoklad prijatia novej právnej úpravy v tejto oblasti v priebehu jarnej časti sezóny 2022/23,“ povedal vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ Lukáš Pitek.

Podľa neho staronový koncept FIFA hráčskych agentov zastabilizuje prostredie, v ktorom pôsobia zástupcovia hráčov aj kluby. „Treba upozorniť aj týmto spôsobom všetkých sprostredkovateľov, že musia prejsť novým preskúšaním v cudzom jazyku cez formát FIFA Agents Platform. Slovenský futbalový zväz už plne participuje na funkčnosti tejto platformy a všetky skúšky podľa nových pravidiel budú organizované na pôde SFZ pod záštitou FIFA. Zároveň upozorňujem, že momentálne fungujúci sprostredkovatelia a uchádzači o výkon činnosti agenta musia preukázať svoje znalosti v rámci predpisov FIFA,“ dodal Pitek.

Obežníky FIFA a reglement pre futbalových agentov v angličtine tu

Enclosure 1_Explanatory notes on the FFAR_EN.pdf
Enclosure 2_Information concerning the application of the FFAR_EN.pdf
FIFA Football Agent Regulations_EN.pdf

Značky