logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 20. 10. 2023

Posledná aktualizácia20.10.2023 10:09

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2023-24_US_16.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 Stanov SFZ, čl. 6 ods. 3,4 a 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov vyhlasuje riadne voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“):

 • 4 členov Komory – za kluby profesionálneho futbalu,
 • 2 členov Komory – za kluby amatérskeho futbalu,
 • 4 členov Komory – za hráčov profesionálneho futbalu,
 • 2 členov Komory – za hráčov amatérskeho futbalu.

Voľby sa v súlade s článkom čl. 46, ods. 6 Stanov SFZ a čl. 6 ods. 7 Poriadku Komory, v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“) vykonajú elektronickou formou v ISSF, v súlade s predpismi SFZ,

v termíne od 18. novembra 2023, 00:01 hod., do 21. novembra 2023, 23:59 hod.

Podľa čl. 6 ods. 3 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za kluby profesionálneho futbalu navrhujú a volia kluby profesionálneho futbalu[1]. Každý klub má jeden hlas.

(1) Klub profesionálneho futbalu je športová organizácia, zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a súťaží v prvej a druhej najvyššej slovenskej súťaži v kategórii dospelých.

Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za kluby amatérskeho futbalu navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu[2]. Každý klub má jeden hlas.

(2) Klub amatérskeho futbalu je športová organizácia, zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym členom SFZ a nie je klubom profesionálneho futbalu.

Podľa čl. 6, ods. 5 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za hráčov profesionálneho futbalu navrhujú aktívni hráči profesionálneho futbalu[3], vrátane hráčov, pôsobiacich v klube v rámci prestupu s obmedzením, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie, zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

(3) Aktívny hráč profesionálneho futbalu je športovec, ktorý je registrovaný a zúčastňuje sa (podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hosťovania hráčov pôsobiacich v klube v rámci prestupu s obmedzením) na súťaži vo futbale za klub so sídlom na území SR, súťažiaci v prvej a druhej najvyššej slovenskej súťaži v kategórii dospelých.

Podľa čl. 6, ods. 5 Poriadku Komory, kandidátov na funkciu člen Komory za hráčov amatérskeho futbalu navrhujú aktívni hráči amatérskeho futbalu, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci prestupu s obmedzením alebo združenie, zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 4 Poriadku Komory, štyroch (4) členov Komory za hráčov profesionálneho futbalu volia aktívni hráči profesionálneho futbalu podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci prestupu s obmedzením. Každý aktívny hráč profesionálneho futbalu môže dať pri voľbe hlas štyrom (4) kandidátom.

Podľa čl. 6, ods. 4 Poriadku Komory, dvoch (2) členov Komory za hráčov amatérskeho futbalu volia aktívni hráči amatérskeho futbalu podľa aktuálnej klubovej príslušnosti, vrátane hráčov pôsobiacich v klube v rámci prestupu s obmedzením. Každý aktívny hráč amatérskeho futbalu môže dať pri voľbe hlas dvom (2) kandidátom

Podľa čl. 59, ods. 5 Stanov SFZ v Komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu.[4]

(4) Ku dňu vyhlásenia riadnych volieb členov Komory v nej majú zastúpenie nasledujúce kluby: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa a FK DAC 1904 Dunajská Streda.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať:

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
 3. kontaktné údaje kandidáta,
 4. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení, športovej činnosti + motivačný list,
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ,
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov SFZ, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na členov Komory, aby návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory, s požadovanými prílohami, doručili na SFZ

výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu

volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Riadne voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov 2023“.

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory pre riešenie sporov začína dňa 2. novembra 2023 o 00:01 hod. a  končí dňa 12. novembra 2023 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta na člena Komory nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty. Ďalšie informácie a inštrukcie k voľbám členov Komory budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ v sekcii „Voľby“ a budú poskytnuté aj prostredníctvom ISSF.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK:
Vylúčenie po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U416: Martin Klabník (MŠK Púchov, 2. liga), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre mimo súboja o loptu s ohrozením zdravia a bezpečnosti, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 16.10.2023. 

U417: Štefan Holiš (MŠK Púchov, 2. liga), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárne urážky delegovaných osôb, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b a čl. 36/2a DP, od 16.10.2023. DK zároveň ukladá menovanému ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu športu, podľa čl. 43/1, 2a DP, ktoré trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U418: Marián Zimen (1158300 / MŠK Púchov / 2. liga / T), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vulgárne urážky delegovaných osôb, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 16.10.2023. DK zároveň ukladá menovanému ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu funkcie, podľa čl. 43/1, 2a DP, ktoré trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U419: Eugen Bari (1044368 / MŠK Rimavská Sobota / III. liga / T), vylúčenie za hrubé nešportové prejavy – vstup na HP konfrontačným spôsobom, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 16.10.2023. 

U420: Pablo Felipe Rabelo Dos Santos (1. FK Svidník, III. liga), vylúčenie za telesné napadnutie – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP. DS si menovaný vykoná po vykonaní DS, uloženej v zmysle U447.

U421: Roman Gašpar (FK Beluša, III. liga), vylúčenie za telesné napadnutie – udretie súpera nie zanedbateľnou silou do tváre a krku v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 16.10.2023.

U422: Maroš Petrík (MŠK Spišské Podhradie, III. liga), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 19.10.2023.

U423: Tibor Veselý (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 16.10.2023.

U424: Timotej Miakiš (FK Dubnica n. Váhom, II. LSD U19), vylúčenie za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti hrudníka v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 16.10.2023.

U425: Pascal Polaček (MFK Ružomberok, I. LMD U17), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti sotením súpera bez možnosti hrať s loptou v PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 15.10.2023.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U426: Dominik Špiriak (KFC Komárno, 2. liga).

U427: Samuel Mário Jakub (AFC Nové Mesto n. Váhom, III. liga).

U428: Martin Šebek (OK Častkovce, III. liga).

U429: Oliver Janso (ŠKF Sereď, III. liga), všetci od 15.10.2023.

U430: Bozhidar Krstich (MŠK Rimavská Sobota, III. liga).

U431: Matúš Lukčo (1. FK Svidník, III. liga).

U432: Mário Baláž (TJ Družstevník Veľké Ludince, III. liga).

U433: Oleksander Lovyniuk (FK Podkonice, III. liga).

U434: Ivan Šteiniger (MFK Zvolen, III. liga), všetci od 16.10.2023.

U435: Simon Arnold (ŠK Slovan Bratislava, I. LSD U19), od 15.10.2023.

U436: Timotej Tarda (FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, I. LSD U19), od 16.10.2023.

U437: Michal Balint (FK Galaktik, II. LSD U19), od 15.10.2023.

U 438: Adam Hlaváč (MFK Zvolen, II. LSD U19), od 16.10.2023.

U439: Kamil Kalamár (MFK Zvolen, II. LSD U19), od 16.10.2023.

U440: Ján Šprinka (FK Lokomotíva Trnava, II. LMD U17), od 15.10.2023.

U441: Jaroslav Macejko (FK Spišská Nová Ves, I. LSŽ U14), od 15.10.2023.

DS po 3. ŽK – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/6a DP:

U442: Peter Košuda (1062751 / MFK Zemplín Michalovce / I. LMD U16 / T).

U443: Marián Šarmír (1315106 / FK Duslo Šaľa / III. liga / T).

U444: Igor Slezák (1129618 / OFK Lehota pod Vtáč., III. liga / T), všetci od 15.10.2023.

DS po 5. ŽK – pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U445: Slavomír Kapusniak (MŠK Púchov, 2. liga), od 15.10.2023.

U446: Marcel Novák (Slavoj Trebišov, 2. liga), od 15.10.2023.

U447: Pablo Felipe Rabelo Dos Santos (1. FK Svidník, III. liga), od 16.10.2023.

U448: Matej Hudek (FK Dubnica n. Váhom, III. liga), od 15.10.2023.

U449: Marcel Timoránsky (TJ Družstevník Veľké Ludince, III. liga), od 16.10.2023.

U450: Pavol Nemček (TJ Jednota Bánová, III. liga), od 15.10.2023.

U451: Richard Griglak (RSC Hamsik Academy B. Bystrica, III. liga), od 19.10.2023.

U452: Ján Nosko (MFK Zvolen, III. liga), od 19.10.2023.

U453: Matúš Major (FC Košice, I. LMD U17), od 15.10.2023.

U454: Tadeaš Macko (FK Humenné, II. LSD U19), od 15.10.2023.

U455: Martin Cisko (ŠK Odeva Lipany, II. LSD U19), od 15.10.2023.

Disciplinárne konania:

U456: Ondrej Duda (1218035 / FC Košice / Niké liga / AT). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U318 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U457: Štefan Holiš (1218261 / MŠK Púchov / 2. liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (vulgárna kritika a vyhrážanie sa delegovanej osobe po vylúčení) v stretnutí 12. kola 2. ligy MŠK Púchov – KFC Komárno, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 48/2b a čl. 36/2a DP, s prerušením počas súťažnej prestávky (2 týždne). DS si menovaný vykoná po vykonaní DS uloženej U417.

U458: Marián Zimen (1158300 / MŠK Púchov / 2. liga / T). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (vulgárna kritika delegovaných osôb po vylúčení) v stretnutí 12. kola 2. ligy MŠK Púchov – KFC Komárno, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, s prerušením počas súťažnej prestávky (1 týždeň). DS si menovaný vykoná po vykonaní DS uloženej U418.

U459: Marek Šimáček (1155543 / MŠK Púchov / 2. liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (vulgárna kritika delegovaných osôb) v stretnutí 12. kola 2. ligy MŠK Púchov – KFC Komárno, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 48/2b čl. 12/2 DP. DK zároveň ukladá menovanému ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze styku s delegovanými osobami v súťažných stretnutiach na 1 mesiac, podľa čl. 43/1, 2t DP, od 20.10.2023.

U460: Adrián Kopičár (1307914 / MŠK Púchov / 2. liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie a videodokumentácie, za hrubé nešportové prejavy (vulgárna kritika a vyhrážanie sa delegovaným osobám) po skončení stretnutia 12. kola 2. ligy MŠK Púchov – KFC Komárno, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 48/2b, čl. 12/2 DP.

U461: Vladimír Mišák (1024510 / MŠK Púchov / 2. liga / M). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za hrubé nešportové prejavy (vulgárna kritika delegovaných osôb) po skončení stretnutia 12. kola 2. ligy MŠK Púchov – KFC Komárno, podľa čl. 48/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 48/2b, čl. 12/2 DP.

U462: MŠK Púchov (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie a videodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky a urážky delegovaných osôb) a nedostatočnú US (umožnenie vstupu osobe nezúčastnenej na hre na HP – Adrián Kopičár – 1307914) v stretnutí 12. kola 2. ligy MŠK Púchov – KFC Komárno, podľa čl. 57/1c a čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 eur, podľa čl. 58/3 čl. 12/6 DP.

U463: Slavoj Trebišov (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 12. kola 2. ligy Slavoj Trebišov – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U464: 1. FC Tatran Prešov (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 12. kola 2. ligy Spartak Myjava – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 10 DP.

U465: FC Petržalka (2. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (vulgárne pokriky) v stretnutí 12. kola 2. ligy FC Petržalka – MFK Tatran L. Mikuláš, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 10 DP.

U466: ŠK Odeva Lipany (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie, za hrubé nešportové prejavy (poškodenie dverí na šatni hostí) po stretnutí 11. kola III. ligy 1. FK Svidník – ŠK Odeva Lipany, podľa čl. 47/1c DP ukladá klubu ochranné opatrenie v podobe príkazu nahradiť domácemu klubu spôsobenú škodu, podľa čl. 43/2p DP, a to v lehote do 31.10.2023. Zároveň v stanovenej lehote žiada klub o zaslanie dokladu k vysporiadaniu vzniknutej škody.

U467: MŠK Tesla Stropkov (III. liga). Berie na vedomie podnet delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 11. kola III. ligy MŠK Tesla Stropkov – MŠK Rimavská Sobota, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/ 5c DP.

U468: MFK Snina (III. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 11. kola III. ligy MFK Snina – MŠK Spišské Podhradie, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U469: Ján Šafranko (1343406 / MŠK Tesla Stropkov / III. liga / T). Na základe stanoviska KR SFZ zo dňa 19.10.2023 a stanoviska menovaného, za hrubé nešportové prejavy – vstup na HP v súvislosti s konfrontáciou voči delegovanej osobe v stretnutí 11. kola III. ligy MŠK Tesla Stropkov – MŠK R. Sobota, podľa čl. 48/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 48/2b a čl. 12/2 DP.

U470: Arnaud Konan (FC Petržalka, 2. liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U366, podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS a určuje skúšobnú dobu od 20.10.2023 do 31.3.2024.

U471: Tomáš Klučár (1349668 / 1. FK Svidník / III. liga). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U380 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U472: FK Dubnica n. Váhom (III. liga). Na základe U281 berie na vedomie stanovisko klubu o spôsobe vysporiadania záväzkov v právnej veci navrhovateľa Jan Somberg proti odporcovi FK Dubnica n. Váhom (konanie vedené na Komore SFZ pre riešenie sporov pod sp. zn. KS/4/2023) a za oneskorené splnenie si povinnosti týkajúcej sa finančných záväzkov, podľa čl. 54/1 DP ukladá klubu DS – finančnú pokutu 1 000 eur, podľa čl. 54/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu povinnosť splniť uzatvorený splátkový kalendár a v lehote do 31.10.2023 predložiť doklad o riadnom splnení záväzkov klubu.

U473: FKM Karlova Ves (II. LSD U19). Na základe stanoviska klubu MŠK Púchov k poškodeniu dverí na šatni hostí po stretnutí 9. kola II. LSD U19 MŠK Púchov – FKM Karlova Ves, ruší ochranné opatrenie uložené klubu na základe U410.

U474: Adrián Bargár (1379488 / FC ŠTK 1914 Šamorín / II. LSD U19). Na základe žiadosti menovaného o zmenu DS uloženej U292 rozhodla, že žiadosť zamieta.

U475: FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa (I. LŽ WU15). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie na stretnutie 5. kola I. LŽ WU15 GFC regionálna akadémia – FK Pohronie Žiar n. Hronom D. Ždaňa, podľa čl. 82/1b SP a čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 eur, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP, v spojení s čl. 7.1/c Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2023/2024.

II. Oznamy:

DK upozorňuje kluby, funkcionárov a hráčov, že akékoľvek námietky voči vylúčeniu hráča a člena RT (príp. žiadosti o prehodnotenie uloženého osobného trestu) je potrebné v zmysle príslušných ustanovení Súťažného poriadku futbalu (čl. 85 a 86) adresovať riadiacemu orgánu príslušnej súťaže.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 26.10.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Komisia pre riadenie 2. ligy:

Na ekonomickom oddelení SFZ preverila uhradenie mesačnej zbernej faktúry 1. FC Tatran Prešov za mesiac august, nakoľko pri stretnutí 8. kola 2. ligy Myjava – Prešov, hraného dňa 15.9.2023, ISSF vykazoval jej neuhradenie v lehote splatnosti. Suma za mesačnú zbernú faktúru bola pripísaná na účet SFZ 15.9.2023, preto komisia nepristúpila k odpočítaniu bodov, v zmysle SP, čl. 83/1.

Zamieta:

Námietku MFK Dolný Kubín, na neoprávnený štart hráča (Roman Begala, r. č. 1278685) v stretnutí 8. kola Trebišov – Dolný Kubín, nakoľko v danom prípade nebol preukázaný neoprávnený štart hráča, v zmysle SP, čl. 51.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:
 • Základná časť U15/14 skupín stred a východ sa skončí 19.11.2023. Nadstavba skupiny o titul (stred + východ) sa začne 2.3.2024 a bude mať 14. kôl. Nadstavba skupín o umiestnenie (stred, východ) sa začne už 25.11.2023 a bude mať 18. kôl.
 • Na ekonomickom oddelení SFZ preverila uhradenie mesačnej zbernej faktúry 1. FK Svidník za mesiac september, nakoľko pri stretnutí 11. kola III. ligy Svidník – Lipany, hraného dňa 15.10.2023, ISSF vykazoval jej neuhradenie v lehote splatnosti. Suma za mesačnú zbernú faktúru bola pripísaná na účet SFZ 15.10.2023, preto ŠTK nepristúpila k odpočítaniu bodov, v zmysle SP, čl. 83/1.
Upozorňuje:

MŠK Fomat Martin (III. liga) na dodržiavanie RS, čl. 24/d (zabezpečiť možnosť vzhliadnutia videozáznamu ihneď po stretnutí).      

Schvaľuje:

15. kolo: Myjava – P. Bystrica 5.11. o 18:00

Slovnaft Cup:

4. kolo: Poprad – Myjava 25.10. o 16:00, P. Bystrica – Trnava 1.11. o 13:30

III. liga:

12. kolo: Dubnica – Šaľa 22.10. o 14:30

U19:

9. kolo: FC Košice – Žilina, v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova ul.),

10. kolo: Žilina – D. Streda 21.10. o 13:30, Prešov – Pohronie, v pôvodnom termíne, ale na UT (Prostějovská ul.),

11. kolo: FC Košice – Petržalka, v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova ul.),

13. kolo: FC Košice – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova ul.),

14. kolo: FC Košice – Trnava, v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova ul.).

U17/16:

10. kolo: FC Košice – Trenčín, v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova ul.),

12. kolo: FC Košice – Slovan BA,  v pôvodnom termíne, ale na UT (Janigova ul.).

U19/17:

11. kolo: Trebišov – Vranov 22.10. o 9:00 / 11:30 na UT, Stropkov – Snina 21.10. o 10:00 / 12:30 na UT

U15/14:

10. kolo: Hamsik Academy – Lučenec, v pôvodnom termíne, ale na UT, Snina – Lipany 29.10. o 10:00 / 12:00,

11. kolo: Skalica – Petržalka 5.11. o 10:00 / 12:00 na UT, Trebišov – Stropkov 31.10. o 10:00 / 12:00 na UT,

12. kolo: Hamsik Academy – Zvolen, v pôvodnom termíne, ale na UT, Komárno – Púchov, v pôvodnom termíne, ale na UT (Radava),

14. kolo: Senec – Levice, v pôvodnom termíne, ale na UT (NTC).

U13/12:

8. kolo: Spišská Nová Ves – Lokomotíva Košice 24.10. o 14:30 / 16:00,

9. kolo: Slovan BA – Dubnica 24.10. o 15:30 (PT Pasienky) / 15:30 (UT Pasienky),

9. a 22. kolo: Lipany – Spišská N. Ves sa odohrá v obrátenom poradí, t. z. 9. kolo 22.10. o 10:00 / 11:30 v Spišskej N. Vsi a 22. kolo 12.5.2024 o 10:00 / 11:30 v Lipanoch,

12. kolo: Zvolen – Hamsik Academy, v pôvodnom termíne, ale na UT,

14. kolo: Levice – Senec 22.11. o 14:30 / 13:00, Karlova Ves – Petržalka 22.11. o 15:00 / 16:30.

Zamieta námietku MŠK Rimavská Sobota (III. liga východ) na neoprávnený štart hráča (Filip Bobrovský, r. č. 1295352) v stretnutí 11. kola Stropkov – R. Sobota. Menovaný hráč je na prestupe s obmedzením, má status amatéra a nemá profesionálnu zmluvu. Čl. 93/3 SP sa vzťahuje len na hráčov na hosťovaní, čo môže byť len hráč s profesionálnou zmluvou a štatútom profesionála.

Odstupuje na DK SFZ:

1. FK Svidník (III. liga, 11. kolo), MFK Vranov n. Topľou (U19, 10. kolo), za porušenie RS, čl. 28/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ).

ŠTK ženský futbal:
Schvaľuje:
Demišport liga:

11. kolo: Myjava – GFC reg. akadémia 4.11. o 17:30, Ružomberok – Slovan BA 4.11. o 15:00 na UT, B. Bystrica – Petržalka 4.11. o 17:00 na UT (Radvaň)

II. liga:

10. kolo: Z. Moravce – P. Bystrica 5.11. o 14:30

WU19 / WU15:

7. kolo: Martin – Žilina 22.10. o 10:00 / 12:00 na ihrisko Košťany n. Turcom,

11. kolo: Slovan BA – Myjava 26.10. o 15:30 / 17:30 na UT (Pasienky)

Odstupuje na DK SFZ:

FK Nitra, Union N. Zámky, D. Streda, FK Senica a OK Častkovce (WU19), za porušenie RS, čl. 28/e (nenahratie videozáznamu na úložisko SFZ).

 LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že v sekcii licenčnej komisie na webovom sídle SFZ

https://futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck/ sú zverejnené:

 • Smernica klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2023;
 • Smernica SFZ pre štart v UEFA Lige majstrov žien, vydanie 2022 – novelizácia.

Smernica pre štart v UWCHL obsahuje aj licenčné kritériá pre štart v Demišport lige (Príloha 4). Obe smernice schválil VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 10.10.2023.

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – Odd. VT zrušil vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre  splnenie  podmienok  "Kontinuálneho vzdelávania trénerov”  (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • 8.11.2023, Bratislava Seminár trénerov C/B/A licencie (v rozsahu 3 hodín) – organizátor Futbalové turnaje, o. z. Prihlášky do 7.11.2023.
 • 17.11.2023, B. Bystrica Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ/TMK ObFZ BB/FK Dukla BB. Prihlášky do 12.11.2023.
 • 22.11.2023, Žilina Seminár trénerov A/EYA/PRO licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MŠK Žilina. Prihlášky do 21.11.2023.
 • 4.12.2023, Šamorín Konferencia trénerov SFZ 2023 (plánovaný rozsah 8 hodín, prioritne pre trénerov UEFA A/EYA/PRO licencie). Záznam z konferencie bude zverejnený a uznaný v rámci kontinuálneho vzdelávania aj pre trénerov UEFA B licencie. Podrobné informácie budú zverejnené najneskôr do 10.11.2023.
 • 9.12.2023, Topoľčany Prevencia zranení (pre trénerov UEFA B/A, SFZ FIT licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor DEVA Gym.

 KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje:
 • Termín konania seminára rozhodkýň SR: 17. 18.11.2023 v Liptovskom Jáne.
 • Termín konania seminára T&M SFZ: 8. 10.12.2023 v Tatranskej Lomnici.
Oznamuje termíny zimných doškoľovacích seminárov:
 1. TOP skupina R/AR SFZ: 13. 20.1.2024 v Tenerife, Španielsko,
 2. PR SFZ: 27.1.2024 v Banskej Bystrici,
 3. II. skupina R/AR SFZ a ženy FIFA: 2. 4.2.2024 v Starom Smokovci,
 4. III. skupina R/AR SFZ a R/AR Šance: 24. 25.2.2024 v Starom Smokovci.
Ospravedlnenia:

Železňák 23. – 26.10., Bednár 28.10. – 1.11., Borsányi 20.10., Horváth 30.10. – 1.11., Ďurčo 27.10. a 3.11. – 3.12., Borsányi 20.10.

Úsek PRospravedlnenia:

Likavský 25.10., Pavlíková 29.10.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo technická komisia SF:

U17: Po vzájomnej dohode klubov schvaľuje termín dohrávky 4. kola Niké FE MIBA B. Bystrica – Futsal Team Levice na 15.12.2023 o 20:00 v ŠH Dukla na Štiavničkách.

U18: Z dôvodu rekonštrukcie Starej jazdiarne a po vzájomnej dohode klubov schvaľuje výmenu domáceho prostredia. Zápas 6. kola Niké FE Partizán Bardejov futsal – Podpor Pohyb Košice sa odohrá 3.11.2023 o 19:00 v MŠH Mier v Bardejove.

Komisia rozhodcov SF a komisia delegátov SF:
Obsadenie R a D 5. kola Niké FE:
Piatok 27.10.2023:

19:00 Partizán Bardejov BŠK-futsal – MŠK N. Zámky (Šlapka, Marko, Kuspán)      
19:00 Futsal Team Levice – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK (Behančin, Antalík, Hlavenka)
20:15 Pinerola 1994 FA – MIBA B. Bystrica (Fischer, Mózer, Čuhár)

Sobota 28.10.2023:

18:30 ŠK Makroteam Žilina – Podpor Pohyb Košice (Bublávek, Belavý, Ježík)

Ospravedlnenie: Nemček 27.10.

 SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa