logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 20. 1. 2023

Posledná aktualizácia20.1.2023 09:34

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_27.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 42, ods. 3, písm. c) a čl. 46, ods. 5 stanov SFZ, vyhlasuje doplňujúce voľby na:

 • predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len POLK)
 • podpredsedu POLK SFZ

Voľba predsedu a podpredsedu POLK SFZ sa uskutoční v rámci programu riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 24. februára 2023 v Poprade.

Podľa čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou, najneskôr 5 dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať:

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 3. kontaktné údaje kandidáta (e-mail, mobil);
 4. označenie navrhovateľa (meno a priezvisko + reg. č. člena SFZ, resp. klub + meno a priezvisko štatutárneho zástupcu + funkcia v klube), jeho kontaktné údaje a podpis.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami (predmetnou voľbou);
 7. súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii;
 8. vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových organizácii, ak ide o kandidáta na funkciu predsedu alebo podpredsedu orgánu na riešenie sporov; vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov.

Podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené funkcie členov orgánov SFZ končí v sobotu 18. februára 2023 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty na predloženie návrhov. K včas podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty na predloženie návrhov doplniť prílohy, podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ.

Návrh kandidáta s požadovanými prílohami je podľa čl. 2, ods. 6 Volebného poriadku SFZ možné doručiť na Slovenský futbalový zväz

výlučne elektronickou formou, na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľba POLK 2023“.

Vzory tlačív k podaniu návrhu kandidáta sú k dispozícii na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Disciplinárne konania:
U720: Martin Cintula (1159953). Senát DK pre ochranu integrity súťaže berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U15 (súťažný ročník 2020 / 2021) a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku a určuje skúšobnú dobu od 19.1.2023 do 31.12.2023.
FUTSAL:
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U721: Tomáš Oršolík (Futsal Team Komárno, Niké Futsal Extraliga), od 16.1.2023. DS bola vykonaná v 10. kole Niké Futsal Extraligy.

Najbližšie zasadnutia komisie sa uskutoční 26.1.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:

Oznamuje, že pracovné stretnutie FK II. ligy sa uskutoční dňa 15.2.2023 od 11:00 hod. v sídle SsFZ v B. Bystrici.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:
 • Pracovné stretnutie FK III. ligy, sk. východ sa uskutoční 21.2.2023 od 11:00 hod. a sk. západ 22.2.2023 od 11:00 hod. obe v sídle SsFZ v B. Bystrici.
 • Na základe požiadavky technického úseku SFZ a reprezentačných trénerov bola upravená termínová listina súťaží dorastu, žiakov, ako aj dorasteniek a žiačok.

Žiada všetky FK, aby si skontrolovali vyžrebovanie súťaží a prípadné požadované zmeny nahlásili cez ISSF. Zmeny nahlásené do 10.2.2023 nebudú spoplatnené.

 LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že XVII. Licenčný workshop pre kluby FORTUNA ligy sa bude konať v utorok 28. februára 2023. Miesto a čas konania bude upresnený v ďalších oznamoch LA.

Upozorňuje všetky kluby v licenčných konaniach, že vzhľadom na zmenu termínu dokladovania prípadných záväzkov po lehote splatnosti ( v súlade s licenčnou smernicou UEFA, vydanie 2022, je aj v licenčnej smernici SFZ, vydanie 2022 posun z 31.12. roka pred licenčnou sezónou na 28.2. roka, v ktorom začína nová licenčná sezóna ), musia byť všetky predkladané potvrdenia (transfery, zamestnanci/hráči, poskytovatelia služieb, zdravotné poisťovne, daňový úrad) vystavené s dátumom po 28.2.2023.   

Oznamuje, že na webovom sídle SFZ ( https://futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck/ ) sú postupne zverejňované všetky dôležité dokumenty k licenčným konaniam v licenčnom cykle 2022/2023 a upriamuje pozornosť FK na pravidelné sledovanie tejto sekcie.  

 TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti  sa  podávajú  po  splnení  požiadaviek  rozsahu  „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od  1.1.2022  TÚ SFZ – oddelenie  vzdelávania  trénerov  zrušilo  vydávanie  trénerských licencií v plastovej forme.  Všetky  potrebné  údaje  na  pôsobenie  v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa vydávajú na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 6.2. 30.7.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.2.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Košiciach, v termíne 7.2. 19.6.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.2.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v L. Mikuláši, v termíne 22.3. 12.6.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.3.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Od 22.12.2022 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2022. Po vzhliadnutí je možné uznať 5 hodín kontinuálneho vzdelávania (za každý deň Konferencie samostatne) trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.
 • 18.2.2023, Bánovce n. Bebravou Seminár trénerov GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MFC Spartak Bánovce n. Bebravou. Prihlášky do 15.2.2023.
 • 19.2.2023, Bobrovec (LM) Seminár  trénerov  C/B licencie  (v rozsahu 5 hodín) organizátor TMK SsFZ / TMK LFZ. Prihlášky do 10.2.2023.

 KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Pavlačková od 13.1., do prihlásenia, Končár od 16.1., do prihlásenia, Parilák 30.1. – 7.2., Marhefka 6. – 16.2. (zrušenie ospravedlnenia) a 23.5. – 1.6.

KOMISIA DELEGÁTOV

Zimný seminár delegátov sa bude konať 4.2.2023 (sobota) v Boutique Hoteli Maraton, Strojárenská 11/A, Košice. Pozvánka s programom bude účastníkom zaslaná neskôr.

Ospravedlnenie: Benedikovič od 22.1., do prihlásenia

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva:

Vyzýva ženské kluby Sport Ladies Club B. Bystrica futsalŠK Makroteam Žilina na zaslanie oficiálneho stanoviska na exekutiva@futsalslovakia.sk, ohľadom prestupu a finančných čiastok za prestup hráčok Patrícii Mudrákovej a Klaudii Tyčiakovej, najneskôr do 25.1.2023. Kluby budú následne vyzvané na uzatvorenie obojstrannej dohody na uspokojenie záväzkov, ak k nej nepríde, riadiaci orgán bude postupovať podľa platnej legislatívy SF a SFZ.

Športovo-technická komisia:

U51: Schvaľuje zmenu začiatku stretnutia 16. kola Niké Futsal Extraligy CopyLeaders PrievidzaPinerola 1994 FA Bratislava na 10.2.2023 o 19:45 v CITY aréne Prievidza.

U52: Schvaľuje zmenu začiatku stretnutia 14. kola Niké Futsal Extraligy CopyLeaders Prievidza ŠK Makroteam Žilina na 27.1.2023 o 19:45 v CITY aréne Prievidza.

U53: Z dôvodu programu reprezentácie U19 v termíne stretnutia a účasti hráčov na reprezentačnej akcii, v súlade s článkom B.3.j Rozpisu súťaže, odkladá stretnutie 13. kola Niké Futsal Extraligy Futsal team Levice4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA. Termín bude stanovený po dohode súperov.

U54: Schvaľuje po vzájomnej dohode klubov dohrávku 12. kola Niké Futsal Extraligy Podpor Pohyb KošiceŠK Makroteam Žilina na 18.2.2023 o 20:00 v SOŠ Šaca.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Oznamuje obsadenie R a D 14. kola Niké Futsal Extraligy:

Piatok 27.1.2023:

19:00 MŠK Mayerson N. Zámky – Pinerola 1994 FA (Belavý, Angyal, Kubinec)     
20:00 Podpor Pohyb Košice – Futsal Team Levice (Botka, Matula, Hrmo)         
20:00 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK – MIBA B. Bystrica (Behančin, Filkus, Krchňavý)   
20:15 CopyLeaders Prievidza – ŠK Makroteam Žilina (Šlapka, Kováčik, Čuhár)

Nedeľa 29.1.2023:

18:00 MIMEL Lučenec – Futsal Team Komárno (Polomský, Mózer, Kuspán)

Oznamuje obsadenie R a D 6. kola ŽNFL:

Sobota 28.1.2023, ŠH Baštová Prešov:

14:00 FK Prešov – ŠK Makroteam Žilina (Cisko, Šeršeň)

Nedeľa 29.1.2023 ŠH Prievidza

14:00 CopyLeaders Prievidza – Sport Ladies Club B. Bystrica futsal (Matula, Botka, Ježík)

Oznamuje obsadenie R a D 5. bloku FEJ U20:

Pondelok 23.1.2023, ŠH Prievidza:

09:30 MIBA B. Bystrica – Futsal Academy Žilina (Matula, Šlapka, Ježík)
10:45 CopyLeaders Prievidza – Futsal Academy Žilina (Šlapka, Matula, Ježík)         
12:00 MIBA B. Bystrica – ŠK Makroteam Žilina (Matula, Šlapka, Ježík)  
13:15 CopyLeaders Prievidza – ŠK Makroteam Žilina (Šlapka, Matula, Ježík)

Štvrtok 26.1.2023, ŠH N. Zámky:

10:00 MŠK Mayerson N. Zámky – Mimel Lučenec (Bublávek, Angyal, Krchňavý)   
11:15 Mimel Lučenec – Podpor Pohyb Košice (Angyal, Bublávek, Krchňavý)         
12:30 MŠK Mayerson N. Zámky – Podpor Pohyb Košice (Bublávek, Angyal, Krchňavý)

Oznamuje obsadenie R a D 7. bloku FEJ U17:

Streda 25.1.2023, ŠH Junácka 6 Bratislava:

10:00 Pinerola 1994 FA – Futsal Team Komárno (Bohun, Kováčik, Čuhár)         
11:15 Futsal Academy Žilina – Futsal Team Komárno (Kováčik, Bohun, Čuhár)        
12:30 Pinerola 1994 FA – Futsal Team Levice (Bohun, Kováčik, Čuhár)
13:45 Futsal Academy Žilina – Futsal Team Levice (Kováčik, Bohun, Čuhár)

Oznamuje obsadenie R a D 8. bloku FEJ U15:

Nedeľa 29.1.2023, ŠH Komárno:

13:00 Futsal Team Levice – Futsal Team Komárno (Fischer, Angyal)    
14:15 FC Spartak Tlmače – Futsal Team Komárno (Angyal, Fischer)    
15:30 Futsal Team Levice – FC Spartak Tlmače (Fischer, Angyal)

Nedeľa 29.1.2023, ŠH Žilina Rosinská cesta:

10:30 Futsal Academy Žilina – CopyLeaders Prievidza (Behančin, Kováčik)         
11:45 CopyLeaders Prievidza – Mimel Lučenec (Kováčik, Behančin)     
13:00 Futsal Academy Žilina – Mimel Lučenec (Behančin, Kováčik)

 • Komisia delegátov SF oznamuje že licenčný seminár delegátov SF sa uskutoční dňa 28.1.2023 v Žiline.
 • Komisia  rozhodcov  SF  oznamuje,  že  zimný  seminár  rozhodcov SF  sa  uskutoční v dňoch 25. 26.2.2023 v Žiline.
 • Komisie R a D žiadajú všetkých R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitosti tak, aby sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

Ospravedlnenia: Polomský 3.2., Matula 5.2., Fischer 4. – 5.2.

Matrika:                                                                                                         

Základná registrácia:                                                                                     

1393035 Alžbeta Ivanecká FK Ekoprim Prešov,1279047 Alexander Burda 4FSC, o. z.,
1350725 Dávid Tuhý FC Spartak Tlmače.

Prestup:                                                                                                                

1335937 Patrik Schmiester ŠK Makroteam Žilina.

Medzinárodné transfery:                                                                                      

Matrika SFZ upriamuje pozornosť k medzinárodným transferom. Ako podklady pre transfer plnoletého hráča slúžia:

 1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“, pri klubovej príslušnosti sa uvádza aj štát, z ktorého má byť hráč vyžiadaný a uvádza sa vždy celý názov klubu;
 2. kópia dokladu totožnosti, teda identifikačnej karty alebo cestovného pasu hráča (nie povolenie na pobyt alebo povolenie pracovať), ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj emailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

RaPP – Registračné obdobia FUTSAL

Článok 7 – Registračné obdobia

(1) Žiadosť o transfer sa podáva v registračných obdobiach a) od 1.7. do 31.10. kalendárneho roka (letné registračné obdobie), b) od 1.1. do 31.1. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie); v prípade, ak podľa termínovej listiny príslušnej súťaže je termín posledného kola základnej časti predchádzajúcej nadstavbovej časti skorší ako 31.1., zimné registračné obdobie sa končí týmto termínom posledného kola.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa